Austrálie a Oceánie

Austrálie a Oceánie

Austrlie a Ocenie Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupn z Metodickho portlu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovanho z ESF a sttnho rozpotu R. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm v Praze. Fotografie: 2 Austrlie a Ocenie Obsah I. Poloha

IX. Obyvatelstvo II. lenitost X. Sdla III. Rozloha XI. Hospodstv IV. Povrch a vodstvo XII. Stty V. Podneb

XIII. Austrlie VI. Vegetace XIV. Nov Zland VII. ivoichov XV. Ocenie - zajmavosti VIII. Ochrana prody XVI. Procviovn XVII. Test I. Poloha

Austrlie a Ocenie 1. Dopl text charakterizujc polohu Austrlie a Ocenie. Austrlie le na Zpadn st omv ? Atlas ? . Kontinentem prochz

, vchodn st ? . ? . K svtadlu se pot tak Ocenie, kter se zpravidla dl na ti skupiny ostrov. Nejvchodnji se nachz ? , ke kter pat

? (Severn ostrov, Jin ostrov a drobn ostrovy) a dle ostrovy a souostrov sopenho (nap. Havajsk ostrovy, Samoa) nebo korlovho pvodu. Severn a severovchodn od Austrlie le ? Mezi jej ostrovy pat Nov Guinea, alamounovy ostrovy, Nov Kaledonie. Skupina drobnch, pevn korlovch ostrov lecch severn od rovnku se nazv ? . Pat sem nap. souostrov Karolny, Marshallovy ostrovy. .

II. lenitost Austrlie a Ocenie 2. Dopl nzvy oznaench ostrov a souostrov. 4 5 7 1 6

8 2 Atlas 3 1 ? 2 ?

3 ? 4 ? 5 ? 6 ? 7

? 8 ? II. lenitost Austrlie a Ocenie 3. Dopl popis. Atlas

1 ? 2 ? 3 ? 4 ?

5 ? 6 ? 7 ? 2 5 6 4

7 1 3 Austrlie a Ocenie 4. III. Rozloha srovnn se svtadly Sea svtadly podle velkosti a dopl sprvn daje o rozloze. svtadl

rozloha (mil. km) 1. ? ? 2. ? ? 3. ?

? 4. ? ? 5. ? ? 6.

? ? 7. ? ? Atlas Austrlie a Ocenie IV. Povrch Ocenie

Mnoh ostrovy pevninskho nebo sopenho pvodu dosahuj vysokch nadmoskch vek (nejvy pes 4 000 m n. m.). 7. Dopl nzev poho a nadmoskou vku vrcholu nebo sopky: Atlas Papua Nov Guinea ? Mt. Wilhelm ? Foto

Nov Zland ? Mt. Cook ? Foto ostrov Hawai 8. Manua Kea (neaktivn sopka) ?

Satelitn snmek S vyuitm atlasu rozli na satelitnm snmku Manua Keu a aktivn sopku Manua Lou. Nejvy vrchol Havajskch ostrov ttov sopka Manua Kea dosahuje od pat na moskm dn k vrcholu 10 205 m a je nejvy horou na Zemi. Ostrovy korlovho pvodu (atoly) se zvedaj jen mlo nad hladinu a asto bvaj vlivem tropickch bou zaplavovny. 9. Uve pklady korlovch ostrov (souostrov): Atlas Austrlie

a Ocenie 5. IV. Povrch a vodstvo Austrlie K textu pia slo popisu. Atlas Internet Povrch Austrlie Povrch Austrlie je ploch (nejvce ze vech 1

kontinent). Vchodn pobe lemuje nevysok Velk pedlov poho ? 2 . Nejvym pohom Austrlie jsou Australsk Alpy ? 3 s vrcholem Mount Kosciuszko (2 228 m n. m.). 4

Foto Vodstvo Australsk eky jsou vtinou krtk a mlo vodnat. Na vtin zem pevldaj such koryta, kter se po detch zapluj vodou. V Austrlii (i nap. v USA) se nazvaj Nejvtmi ekami jsou Murray 6. ? Foto Najdi pojmy pod sly 1 6 na relifn map: a jej ptok Darling ?

? . Mapa . Austrlie a Ocenie 10. IV. Povrch srovnn se svtadly Dopl stedn nadmoskou vku svtadl a uri poad. svtadl

1. ? 2. ? 3. ? 4. ? 5.

? 6. ? 7. ? Tabulka stedn nadm. vka Internet

Austrlie a Ocenie 11. V kadm dku vyber z nabdky t monost jedno sprvn tvrzen. 1. ? 2. ? 3.

? 4. V. Podneb Atlas ? 5. ? 6. ?

Teplotn maximum kontinentu: C Nejni namen teplota C VI. Vegetace Austrlie a Ocenie 12. S vyuitm atlasu dopl text.

Vce ne polovinu zem (pevn st vnitrozem) Austrlie zabraj ? , kter pechzej v ? s keovitmi porosty a jednotlivmi stromy. Ve vchodn a jihovchodn sti pevauj ? a ? . V severovchodn sti Austrlie (Yorsk poloostrov) a na nkterch ostrovech Ocenie (nap. Nov Guinea) najdeme Vraz pro Australskou savanu: .

? ? Trvov stromy (lutokapy) Charakteristickmi stromy Austrlie jsou blahovinky (eukalypty). Foto Zajmavost australsk vegetace jsou trvov stromy. Foto

. 15 VII. ivoichov Austrlie a Ocenie 13. K ne uvedenm endemickm ivoichm pia sprvn text. Internet Pro Austrlii je typick vysok podl endemickch druh (endemick = vyskytujc se pouze v nkter oblasti nebo v nkterm mst). ?

klokan i Foto ? ptakopysk i Video Video ?

koala i Foto ? kivi i Video Video ?

jeura i Video Video ? bel medvdovit i Video Video

lnek lnek 1. Savec vyskytujc se v rznch biomech Austrlie, v Tasmnii a na Nov Guinei. Je pokryt koeinou a ostny. 2. Men neltav ptk. ije pouze na Novm Zlandu. 3. Vanatec ijc ve vchodn sti Austrlie. Dobe plh po stromech. iv se krou a listm blahovink. 4. Vanatec vyskytujc se v Austrlii, Tasmnii a na Nov Guinei. Vtina z nich pouv k rychlmu pohybu skoky snomo. Dok vyvinout rychlost pes 60 km/hod. ij v rznch biomech. 5. Vanatec ijc pouze v Tasmnii, znm jako Tasmansk ert. Je symbolem Tasmnsk sprvy nrodnch park a ochrany prody. 6. Endemick savec vchodn sti Austrlie. Jeho mlata se lhnou z vajec. ije v malch vodnch tocch topickch detnch les, listnatch a smench les vchodn Austrlie a Tasmnie. Austrlie

a Ocenie 14. VIII. Ochrana prody Z atlasu zjisti a dopl nzvy nrodnch park a prodnch rezervac. Atlas Nrodn park zapsan na Seznamu svtovho ddictv UNESCO. Skaln malby po australskch domorodcch. zem bohat na ivoin i rostlinn druhy. Uniktn mosk ekosystm zahrnujc asy a stromatolity, kter pat mezi nejstar formy ivota.

Prodn rezervace. Objektem ochrany je detn les a vpencov kras. Jsou zde pozstatky prehistorickho osdlen. Austrlie a Ocenie 15. VIII. Ochrana prody Peti si text o Modrch horch z Wikipedie a zjisti pvod jejich nzvu. Wikipedie Poho Modr hory (Blue Mountains) se nachz v JV sti Austrlie zpadn od msta Sydney. Jde o pskovcov hory s mohutnmi roklinami a propastmi. Krajina Modrch hor je

zapsna na Seznam svtovho ddictv UNESCO. Vyskytuj se zde vzcn druhy eukalypt. lnek iDnes.cz Prohldni si fotografie (klikni pro zvten): Fotografie zdroj 2 IX. Obyvatelstvo Austrlie a Ocenie 16. Sea svtadly podle potu obyvatel. 1.

? 2. ? 3. ? 4. ? 5.

? 6. ? 7. ? 17. Dopl text. Hustota osdlen Australsk kontinent je

? osdlen. Nejvce obyvatelstva je koncentrovno na ? pobe. Vtina zem m hustotu zalidnn jen asi ? obyvatel na km. Dvodem je: ? Atlas Tabulk a

Austrlie a Ocenie 18. IX. Obyvatelstvo Podle textu dopl legendu ke grafu. Internet Vtina z tm 21 milion Australan jsou pisthovalci a potomci pisthovalc (vtinou evropskho, zejmna britskho pvodu). Pvodn obyvatel Austrlci (Aboridinci) pedstavuj jen necel 2 % australsk populace. Zhruba 5 % tvo Asiat a obyvatel asijskho pvodu.

? i ? ? Zhruba 15 % obyvatelstva Novho Zlandu tvo pvodn obyvatel: (dopl nzev) i X. Sdla Austrlie a Ocenie

19. Dopl nzvy mst. Kliknutm na tlatko i zsk zkladn informace a fotografie. Atlas Najdi msta na satelitnm snmku: Satelitn snmek 6 i 1 5 2

i 4 3 i i i 8 i i 7

i 1 ? 2 ? 3 ? 4

? 5 ? 6 ? 7 ? 8 ?

Internet V Austrlii je vysok mra urbanizace. Asi 85 % obyvatelstva ije ve mstech, a to pedevm u pobe. Pokus se tuto skutenost stn zdvodnit. Austrlie a Ocenie 20. VIII. XI.Hospodstv Hospodstv S vyitm hospodsk mapy zjisti tajenku doplovaky.

Atlas 1. 8 2. 1 3. 4. 1 6 5.

77 5 3 6. 2 5 7. 8. 5 4

Tajenka: surovina, v jej produkci i vvozu je Austrlie prvn na svt. 1. 2. 3. 4. 21. Strategick nerostn surovina Plodina, z n se vyrb textiln vlkno Nerostn surovina ern barvy Npoj, vyrbn ze stejnojmenn rvy 5.

6. 7. 8. 3 5 Pevkavci (samci se nazvaj berani) hojn chovan v Austrlii a na Novm Zlandu Ruda naervenal barvy Surovina, jej vznamn tba probh v Nov Kaledonii Plante tohoto stromu jsou pedevm na Nov Guinei; vyuv se latexov mlko, kter ze stromu vytk po naznut kry Porovnej rove ekonomiky Austrlie s ostatnmi stty ve svt.

Obr. XIII. Austrlie Austrlie a Ocenie 24. Vyuij pedchoz informace a k textm dopl nzvy sedmi svazovch stt Austrlie. 2 1 Tba uhl a zemnho plynu. Pstovn obil, vinn rvy. Protk ? a st zde eka Murray.

4 3 5 6 7 Pmosk letoviska, ple, detn lesy, ovocn sady, korlov tesy. ? Le zde tet nejvt msto Austrlie. Vznamn oblast cestovnho ruchu (pvlastek Holiday Isle). ?

Nejhustji osdlen, prmyslov i zemdlsky nejvysplej stt. Le zde nejvt msto a dle hlavn msto Australskho svazu. ? Sprvnm centrem je pstavn msto Darwin. Najdeme zde detn lesy i vyprahl pout. Nachz se zde NP Kakadu. ? Vtinu zem tohoto svazovho sttu tvo pout a polopout. Na zem se nachz ? velk nerostn bohatstv (elezn ruda, bauxit). Le zde msto Melbourne, centrum finannictv, kultury a sportu. Sprvnost porovnej s atlasem. ? Austrlie a Ocenie

22. IX.XII. Stty Stty Dopl nzvy sedmi nejvtch stt (zvislch zem) svtadlu. Atlas ? ? ? ? ? zvisl zem Francie

? lnky lnky portlu portlu Lid Lid aa Zem Zem 23. ? foto foto Vyjmenuj dal stty Ocenie. Najdi je na map. Wikipedie

X. Zajmavosti XIII. Austrlie Austrlie a Ocenie 25. Odpovdi na otzky zsk kliknutm na tlatko i. Kdo jsou pvodn obyvatel Austrlie?

Co pat mezi nejvt prodn divy Austrlie? i i 2 4 Pro turist navtvuj Zlat pobe?

13 K emu slouil domorodm obyvatelm bumerang? Co je nrodnm symbolem Austrlie? 2 i 6 i

i i 2 Jak zvata najdeme na Klokanm ostrov? Jak jsou australsk pout? i

Austrlie a Ocenie 26. XIV. Nov Zland Prohldni si fotografie a film Cestovn po Novm Zlandu. Nov Zland je stt s ndhernou prodou, modern a prosperujc ekonomikou. Vznamn je potravinsk prmysl (vznamn vvozce jehnho masa a mlkrenskch vrobk). Proda Novho Zlandu je clem turist z celho svta. Film: Cestovn po

Novm Zlandu (9 minut) (Tongariro Crossing) Co skrvaj nrodn parky Novho Zlandu? NP Fiordland NP Tongariro 3 Austrlie a Ocenie XV. Ocenie zajmavosti Kde se nachz zhadn sochy Moai? Vyhledej

ve Wikipedii: 11 Wikipedie 10 Na kterm ostrov a ve kterm mst se nachz pl Waikiki? m je zajmav kmen Yali na ostrov Nov Guinea? lnek o kmeni Yali Filmy na internetu: Fidi ostrov kanibal (17 minut)

Cookovy ostrovy Aitutaki (7 minut) 12 lnek portlu Novinky.cz Cestopis Cookovy ostrovy Rarotonga (14 minut) Vanuatu skoky na ostrov Pentecost (10 minut) Austrlie a Ocenie 2. XVI. Procviovn

Uka na map a kliknutm prove kontrolu: 1. Australsk Alpy 2. Velk pedlov poho 3. eka Murray 4. eka Darling Austrlie a Ocenie 1. XVI. Procviovn Uka na map a kliknutm prove kontrolu: 1. Austrlie

2. Fidi 3. Nov Guinea 4. Nov Kaledonie 5. Nov Zland 6. alamounovy ostrovy 7. Tasmnie 8. Nov Hebridy 9. Velk australsk zliv 10. Yorsk poloostrov 11. Carpentarsk zliv 12. Tasmanovo moe 13. Korlov moe Austrlie a Ocenie 3.

XVI. Procviovn Uka na map a kliknutm prove kontrolu: 1. Adelaide 2. Auckland 3. Brisbane 4. Canberra 5. Melbourne 6. Sydney 7. Perth 8. Wellington Austrlie a Ocenie

XVII. Test 1. Z monost a,b,c,d vyber jedno sprvn tvrzen: 2. Z monost a,b,c,d vyber jedno sprvn tvrzen: 3. Z monost a,b,c,d vyber jedno sprvn tvrzen: 4. Z monost a,b,c,d vyber jedno sprvn tvrzen:

5. Z monost a,b,c,d vyber jedno sprvn tvrzen: 6. Z monost a,b,c,d vyber jedno sprvn tvrzen: 7. Z monost a,b,c,d vyber jedno sprvn tvrzen: 8. Z monost a,b,c,d vyber jedno sprvn tvrzen:

9. Z monost a,b,c,d vyber jedno sprvn tvrzen: 10. Z monost a,b,c,d vyber jedno sprvn tvrzen: 11. Z monost a,b,c,d vyber jedno sprvn tvrzen: 12. Z monost a,b,c,d vyber jedno sprvn tvrzen: Kontrola Kontrola testu

testu X. Zajmavosti Gold Coast (Zlat pobe) 7 Gold Coast je msto a zhruba 40 km dlouh sek ple jin od Brisbane. Destky let vvoje zmnily tuto oblast v jeden velk turistick komplex. Typick jsou zde psit ple s opalujcmi se turisty i vyznavai surfingu, vkov budovy lemujc pobe, mnostv hotel a zbavnch park. Mezi turisticky nejnavtvovanj pat tvr Surfers Paradise (fotografie). Video Zajmavosti VelkX.barirov

tes Satelitn snmek Leteck snmek 5 Velk barirov tes (Velk tesov barira) je nejvtm korlovm tesem na Zemi a pat mezi nejvt prodn divy Austrlie. Thne se podl severovchodnho pobe v Korlovm moi, ze kterho vystupuj stovky ndhernch ostrov a ostrvk. M dlku pes 2 000 km. Je tvoen a 400 druhy korlu. Od roku 1981 je cel tes pod ochranou UNESCO. Wikipedie Co je to korl? X. Zajmavosti Nrodn park

Uluru Kata Tjuta Video 6 V centru kontinentu se nachz 500 milion star gigantick jednolit skaln tvar domorodci nazvan Uluru. Je vysok tm 350 m, dlouh asi 3,5 km a irok tm 2,5 km. Je nrodnm symbolem Austrlie a pro Austrlce (pvodn obyvatele) je to posvtn a kultovn msto. V blzkosti je vybudovan letit a hotelov komplex. Ron navtv Rud srdce Austrlie statisce turist. Soust nrodnho parku je Kata Tjuta, msto s 36 obrovskmi skalnmi tvary. X. Zajmavosti Pout Austrlie Kliknutm na mapu zsk fotografie

oznaench pout: Austrlie je nejsum obydlenm kontinentem. Kamenit nebo psit pout le na velk sti zem, Velk psen pou Mal psen pou pedevm v centrln, zpadn pou Tanami

Gibsonova pou Velk Viktoriina pou a severozpadn sti. Simpsonova pou Nejvt australskou pout je Velk Viktoriina pou s rozlohou dvakrt vt ne je zem esk republiky. Fotografie poutnch ivoich

X. Zajmavosti Klokan ostrov Kdy v 19. stolet doplul badatel M. Flinders s plachetn lod na ostrov, narazili nmonci na stdo klokan. Proto pojmenovn Klokan ostrov. V nrodnch parcch tohoto ostrova ij krom klokan tak ptakopyskov, tuci, koaly (byly zde vyputny zatkem 19. stolet). Ztoka Seal Bay je revrem australskch lachtan. 2 2 3

3 X. Zajmavosti Austrlci Pvodnmi obyvateli Austrlie jsou Austrlci, ktermi je kontinent obydlen nepetrit vce ne 50 000 let. Pedpokld se, e pili z JV Asie v obdob, kdy bylo mon pejt po pevnin. lnek National Geographic: Domorod Australan vera a dnes 2

ili v kmenovch spoleenstvech, kter podle jejich vry vznikla v obdob zvanm Dreamtime (Doba snn). Dokzali se vborn pizpsobit drsnm prodnm podmnkm, nestavli dn sdla, koovali z msta na msto, ivili se lovem a sbrem. Jinm oznaenm pro pvodn obyvatele je Aboridinci (Aborigines). V 18. stolet zaala kolonizace kontinentu Velkou Britni. Nejdve byla zabrna vchodn polovina kontinentu a osdlena pevn transporty trestanc z Velk Britnie. Pvodn obyvatel museli opustit sv msta a byli tvrd pronsledovni. A do roku 1962 nemli volebn prvo. V mnohm jejich diskriminace stle petrvv. X. Bumerang Zajmavosti 14

Tento nstroj byl v rznch kulturch pouvan k rznm elm (nap. k lovu nebo jako run zbra k boji). Nkter jsou ureny pro pm let, nkter se vracej. V souasn dob jsou vyuvny tak ke sportovnm elm. Nzev pochz ze slova bou-mar-rang jednoho australskho kmene. Australt domorodci si zachovali bumerangy jako svou ijc tradici. lnek Historie bumerang 13 X. Zajmavosti Nov Zland nrodn parky NP Tongariro 8

NP Tongariro le ve vulkanicky inn oblasti. Pro krajinu kolem trojice vulkn Ruapehu, Ngauruhoe a Tongariro (fotografie) jsou typick vyvrajc hork prameny, gejzry, unikajc pra. Je jednm z nejstarch nrodnch park na svt (od roku 1887). Dky sv snadn dostupnosti dnes pat mezi nejnavtvovanj lokality na Novm Zlandu. Krajina parku je znm tak z filmov trilogie Pn prsten. V zim je NP Tongariro hlavnm lyaskm centrem Novho Zlandu (jedno z nejvtch lyaskch stedisek na jin polokouli). V lt je vyuvno pro lezen a treking. X. Zajmavosti Nov Zland nrodn parky 9 NP Fiordland

NP Fiordland se rozprostr v jihozpadnm cpu Jinho ostrova. Se svmi 1,2 mil. hektary je nejvtm nrodnm parkem v zemi. Jeho kraj je cel pokryt hustm detnm lesem a je jen tko pstupn. Relif formovala ast zemtesen, sopen erupce a hlavn ledovce, kter zde vyryly fjordy a hlubok dol a zanechaly po sob obrovsk jezera. III. Sdla Informace o mst s vce ne 3,5 mil. obyvatel je nejlidnatjm mstem Austrlie finann a prmyslov centrum svtovho vznamu hlavnmi dominantami msta jsou monumentln oblouk pstavnho mostu a architektonicky jedinen budova opery se stechou pipomnajc vzedmut plachty na pobe jsou dlouh psit ple v roce 2000 se zde konaly letn olympijsk hry

Fotografie zdroje 2 Informace o mst hlavn msto sttu msto vzniklo jak dsledek sporu, zda bude hlavnm mstem Sydney, nebo Melbourne vybudovan ve 20. stolet na zakzku podle pln architekta W. B. Griffina Foto Informace o mst

druh nejvt msto Austrlie 4 mil. Obyvatel dleit ekonomick a prmyslov centrum pro mnoho zahrad a park nkdy nazvno Australsk zahradn msto Foto Informace o mst pt nejvt msto Austrlie 1 mil. obyvatel msto dostalo sv jmno po krlovn, manelce britskho krle Foto

Informace o mst tet nejvt msto Austrlie 1,5 mil. obyvatel zatkem 19. stolet zde byla zaloena trestaneck kolonie stedisko sttu Queensland msto objevuje stle vce turist, kter lkaj hlavn ple, monosti surfovn a korlov tesy Foto Informace o mst

hlavn msto nejrozlehlejho australskho svazovho sttu Zpadn Austrlie 1,7 mil. obyvatel nazvno podle starobylho msta ve Skotsku Foto Informace o mst hlavn msto Novho Zlandu

vznamn pstav nachz se na jihozpadnm cpu Severnho ostrova v aglomeraci ije tm 0,5 mil. obyvatel po Aucklandu je druhm nejvtm mstem zem Foto Informace o mst s vce jak 1,2 mil. obyvatel je nejvtm mstem sttu nachz se na Severnm ostrov nazvno tak Msto plachet podle pstav, kde v lt kotv nespoet plachetnic a jachet patcch mstnm obyvatelm nejvy budovou je Sky Tower Fotografie zdroj 3 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 skaln tvar Ti sestry 2 2 2 2 2

2 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 2

2 15 Poet obyvatel Tab.: Poet obyvatel ve svt a na jednotlivch svtadlech (v tiscch) Rok Svt Afrika Asie Evropa

St. a J. Amerika Severn Amerika Austrlie a Ocenie 1970 3 685 777 366 792 2 125 393

656 197 286 472 231 284 19 639 1980 4 437 609 482 236 2 622 565 693 113

362 655 254 097 22 943 1990 5 290 452 638 729 3 178 810 720 989

442 310 282 688 26 926 2000 6 115 367 819 462 3 698 296 726 568 521 228

318 654 31 160 2005 6 512 276 921 073 3 936 536 729 421 556 512

335 175 33 559 2009 6 512 276 1 009 893 4 121 097 732 206 582 418 348 360

35 387 Prognza vvoje potu obyvatel 2020 7 674 833 1 276 369 4 596 256 732 952 645 543 383 384

40 329 2030 8 308 895 1 524 187 4 916 701 723 373 689 859 410 204

44 572 2040 8 801 196 1 769 615 5 125 3326 708 489 718 034 431 490 48 242

2050 9 149 984 1 998 466 5 231 485 691 048 729 184 448 464 51 338

Zdroj: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2008 Revision and World Urbanization Prospects: The 2009 Revision [online]. 2008 [cit. 2009-03-26]. Dostupn z WWW: . Hrub domc produkt Hrub domc produkt (celkov penn hodnota statk a slueb vytvoen za dan obdob na uritm zem) je ukazatelem vkonnosti ekonomiky sttu. USD HDP v pepotu na jednoho obyvatele v roce 2008 (odhad v americkch dolarech) Zdroj: Sbw01f. Commons.wikimedia.org: GDP nominal per capita world map IMF 2008.png [online]. 2009-26-06 [cit. 2010-05-25]. Dostupn na www: . Austrlie

Velk australsk zliv Carpentarsk zliv Yorsk poloostrov Tasmnie Nov Zland Nov Kaledonie Nov Guinea alamounovy ostrovy Nov Hebridy

Fidi Korlov moe Tasmanovo moe Velk pedlov poho Australsk Alpy eka Murray eka Darling Adelaide

Auckland Brisbane Melbourne Canberra Perth Sydney Wellington Auckland Sprvn odpovdi:

1b 7d 2b 8c 3c 9d 4b 5c 10d 11c

Zpt 6c 12a Zdroje 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. Autor: Jan Zicha. Autor: Andrea karkov. Pouito se svolenm autorky. Autor: Ale Jirtko. Pouito se svolenm autora. Ling, Richard. Commons.wikimedia.org: Blue Linckia Starfish [online]. 2004-08-15 [cit. 2010-08-20]. Dostupn pod licenc Creative Commons na www: . Ilys, Seth. Commons.wikimedia.org: GreatBarrierReef-EO.JPG [online]. 2000-08-26 [cit. 2010-05-25]. Dostupn pod licenc Public domain na www: . Schoch, Thomas. Commons.wikimedia.org: GUluru Australia(1).jpg [online]. 2005-06-30 [cit. 2010-05-25]. Dostupn pod licenc Creative Commons na www: . Roxypro. Commons.wikimedia.org: Picture-578.jpg [online]. 2006-11-12 [cit. 2010-05-25]. Dostupn pod licenc Creative Commons na www: .

Dignan, James. Commons.wikimedia.org: Ruapehu-Ngauruhoe-Tongariro.jpg [online]. 2000-03-01 [cit. 2010-05-25]. Dostupn pod licenc Creative Commons na www: . Wilson, Nigel. Commons.wikimedia.org: Kepler Track Hut 1 Wide (266320334).jpg [online]. 2006-06-04 [cit. 2010-0525]. Dostupn pod licenc Creative Commons na www: . Aurbina. Commons.wikimedia.org: Moai Rano raraku.jpg [online]. 2004-01-01 [cit. 2010-05-25]. Dostupn pod licenc Creative Commons na www: . Paul. Commons.wikimedia.org: Kurulu Village War Chief.jpg [online]. 2006-10-18 [cit. 2010-05-25]. Dostupn pod licenc Creative Commons na www: . Thurston Travis. Commons.wikimedia.org: WaikikiAerial.jpg [online]. 2000-03-17 [cit. 2010-05-25]. Dostupn pod licenc Creative Commons na www: . Kocio. Commons.wikimedia.org: Boomerang.jpg [online]. 2004-11-24 [cit. 2010-05-21]. Dostupn pod licenc Creative Commons na www: . Blanchard Guillaume. Commons.wikimedia.org: Australia Cairns Boomerang.jpg [online]. 2005-04-01 [cit. 2010-0521]. Dostupn pod licenc Creative Commons na www: . Poyt448. Commons.wikimedia.org: Xanthorrhoea australis flowers - Mt Cabrebald hillside.jpg [online]. 2009-03-11 [cit. 2010-05-21]. Dostupn pod licenc Creative Commons na www: .

Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupn z Metodickho portlu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovanho z ESF a sttnho rozpotu R. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm v Praze.

Recently Viewed Presentations

 • Foundations of Verb Learning: Infants Categorize Path and ...

  Foundations of Verb Learning: Infants Categorize Path and ...

  Foundations of Verb Learning: Infants Categorize Path and Manner in Motion Events Shannon M. Pruden, Kathy Hirsh-Pasek Temple University Mandy J. Maguire & Meredith A. Meyer University of Louisville University of Oregon Not just verbs…
 • Chapter 2: Objects and Primitive Data

  Chapter 2: Objects and Primitive Data

  To cast, the type is put in parentheses in front of the value being converted. For example, if totaland countare integers, but we want a floating point result when dividing them, we can cast total: result = (double) total /...
 • Granny's Burn Rate managing for the high cost of end of life care

  Granny's Burn Rate managing for the high cost of end of life care

  Granny's Burn Rate managing for the high cost of end of life care. Debra Thomas, CIM, TEP. Director, Trust Services BMO Trust Company. Teresa Black Hughes, CFP, R.F.P., CLU, CIM, FCSI. Financial Advisor and Director, RGF Integrated Wealth Management
 • Learning Objectives - Pace University Webspace

  Learning Objectives - Pace University Webspace

  These returns assume all dividends and interest are reinvested and exclude transactions costs. Also shown is the change in the consumer price index (CPI). Source: Chicago Center for Research in Security Prices (CRSP) for U.S. stocks and CPI, Global Finance...
 • Chapter 11: Canada's Geologic History

  Chapter 11: Canada's Geologic History

  ecozone. covers most of southern British Columbia and some of southwestern Alberta. Ecozones: Comparison Organizer : Characteristics. Prairie Ecozone. Montane Cordillera Ecozone. Landforms . Flat to rolling plains. Mountains, plains and plateaus . Vegetation .
 • Does GNP Mean Gross National Problems? - for downloads

  Does GNP Mean Gross National Problems? - for downloads

  Remember: Gross National Product (GNP) is the measure of the output produced by factors of production owned by a country's citizens regardless of where the output is produced. PROBLEM STATEMENT.
 • "The Veldt"

  "The Veldt"

  Foreshadowing. Giving hints of what is to come later in the story. As we read "The Veldt," look for clues from the nursery that show what may happen in the end.
 • ONE OF THESE Properties of Matter CHEMICAL properties

  ONE OF THESE Properties of Matter CHEMICAL properties

  Properties of Matter. CHEMICAL properties tell how a substance. reacts with other substances. PHYSICAL properties can be observed without. chemically changing the substance. EXTENSIVE properties depend on the amount. of substance present. INTENSIVE properties do NOT depend on the. amount...