BIAŁKA - Simulation

BIAŁKA - Simulation

Biaka Opracowano na podstawie: Gawcki J., Hryniewiecki L. (red.): ywienie czowieka. Podstawy nauki o ywieniu, PWN, Warszawa 1998 Sikorski Z. (red.), Chemia ywnoci, WNT, Warszawa, 2007 Aminokwasy egzogenne (niezbdne) Musz by dostarczane z poywieniem, poniewa organizm ich nie syntetyzuje S to: 1.

Fenyloalanina 2. Izoleucyna 3. Leucyna 4. Lizyna 5. Metionina 6. Treonina 7. Tryptofan 8. Walina

Aminokwasy wzgldnie egzogenne (wzgldnie niezbdne) S wytwarzane w organizmie, ale w szczeglnych warunkach, np. podczas szybkiego wzrostu lub choroby ich ilo jest niewystarczajca S to: Histydyna konieczna w duych ilociach podczas wzrostu i niektrych chorobach Arginina i seryna na ktre wzrasta zapotrzebowanie w stresie i niektrych chorobach Aminokwasy endogenne

(nie niezbdne) Pozostae aminokwasy - powstaj w organizmie w wystarczajcych ilociach z odpowiednich prekursorw Podzia biaek Proste: Zoone:

Fibrylarne Globularne: waciwe: albuminy, globuliny, gluteliny, prolaminy, histony polipeptydy: protaminy lipoproteiny glikoproteiny fosfoproteiny

chromoproteiny metaloproteiny nukleoproteiny Warto odywcza biaek Warto odywcza biaka zaley od: 1. iloci i wzajemnych proporcji aminokwasw egzogennych zawartych w danym biaku

2. stopnia uwolnienia i wchonicia aminokwasw podczas procesw trawienia w przewodzie pokarmowym, czyli od strawnoci biaka Warto odywcza biaek Biaka penowartociowe to takie, ktre zawieraj wszystkie niezbdne aminokwasy w ilociach i proporcjach zblionych do zapotrzebowania

czowieka Zapewniaj one utrzymanie organizmu przy yciu oraz zapewniaj prawidowy wzrost i rozwj S to biaka jaja, mleka, misa i ryb Warto odywcza biaek Biaka czciowo niepenowartociowe mog zawiera wszystkie niezbdne aminokwasy ale jeden lub cz z nich moe wystpowa w niedostatecznych

ilociach Zapewniaj one utrzymanie organizmu przy yciu ale nie s wystarczajce dla jego prawidowego wzrostu S to biaka pszenicy i yta zawierajce mao lizyny, kukurydzy niedobr tryptofanu i lizyny, ryuniedobr lizyny i treoniny Warto odywcza biaek Biaka niepenowartociowe to biaka nie zawierajce lub zawierajce minimalne iloci

aminokwasw niezbdnych Nie zapewniaj ycia organizmowi Takim biakiem jest elatyna Denaturacja biaek Powoduj j takie czynniki jak: Promieniowanie jonizujce Ultradwiki Temperatura i odczyn rodowiska Jony, detergenty, rozpuszczalniki organiczne Wskutek ich dziaania nastpuje dysocjacja

oligomerw na podjednostki, rozwinicie acuchw polipeptydowych oraz zniszczenie struktur fadowych i heliksowych Denaturacja biaek Obrbka i przetwarzanie ywnoci powoduj na og nieodwracaln denaturacj biaek i ich reakcje z innymi skadnikami ywnoci Denaturacja biaek

Denaturacja biaek jednak jest czsto wykorzystywana w przetwrstwie ywnoci do inaktywacji enzymw katalizujcych niepodane reakcje np. oksydazy difenolowej, ktra przyczynia si do enzymatycznego ciemnienia owocw i warzyw Waciwoci funkcjonalne biaek Waciwoci funkcjonalne to takie

waciwoci, dziki ktrym w produkcie spoywczym zawierajcym biaka podczas obrbki technologicznej powstaj podane cechy sensoryczne Biaka uczestnicz w tworzeniu wygldu zewntrznego produktu, barwy, soczystoci i tekstury ywnoci, a take cech reologicznych podczas rozdrabniania, mieszania, formowania surowcw i produktw ywnociowych Waciwoci funkcjonalne biaek

Rozpuszczalno Wodochonno elowanie Emulgowanie lipidw Tworzenie piany Zmiany zachodzce wskutek ogrzewania wpyw na warto ywieniow biaka Korzystny wpyw: W czasie obrbki cieplnej w optymalnych warunkach powstaj w ywnoci podane cechy sensoryczne barwa, zapach, smak Denaturacja cieplna na og zwiksza strawno

biaka Ogrzewanie unieczynnia biakowe skadniki antyywieniowe, m.in. inhibitory proteaz (w rolinach strczkowych, ziemniakach) Obrbka cieplna prowadzi do inaktywacji niepodanych w danym produkcie enzymw, np. lipaz czy proteaz W czasie ogrzewania zostaj zniszczone niektre toksyny endogenne i bakteryjne Zmiany zachodzce wskutek ogrzewania wpyw na warto ywieniow biaka Niekorzystny wpyw: Nadmierne ogrzewanie produktw bogatych w biako powoduje

zmniejszenie biologicznej dostpnoci wielu aminokwasw, wskutek utrudnienia ich trawienia przez enzymy Biologiczna dostpno aminokwasw zmniejsza si istotnie na og po dugotrwaym ogrzewaniu w temp. 115-1300C w czasie co najmniej kilku godzin Skutki utleniania biaek Niektre utlenione aminokwasy siarkowe mog nie by przyswajane

Zniszczenie innych aminokwasw wskutek utlenienia zmniejsza warto biologiczn biaka

Recently Viewed Presentations

 • Objectives - Harris Health System

  Objectives - Harris Health System

  The Methods for Clinical Inquiry consists of a 3-legged Stool: EBP, QI, & Research. Heges, C. (2009). Research, evidence-based practice, and quality improvement: The three-legged stool.
 • Moon Crater Lab - Deer Valley Unified School District

  Moon Crater Lab - Deer Valley Unified School District

  Moon Craters Vs. Earth Craters. The moon has no atmosphere. So there is no erosion. Neil Armstrong's foot print is still there today! LUNAR SURFACE - fine powder above a harder surface created from ancient volcanoes and lava flows
 • Annotate your anthology with a definition of the

  Annotate your anthology with a definition of the

  All year the flax-dam festered in the heart . Of the townland; green and heavy headed. Flax had rotted there, weighted down by huge sods. Daily it sweltered in the punishing sun. Bubbles gargled delicately, bluebottles . Wove a strong...
 • Overview of Nucleic Acid-Based Diagnostic Techniques Photo: 2012

  Overview of Nucleic Acid-Based Diagnostic Techniques Photo: 2012

  The Razors EX from BioFire Diagnostics has a single sample pouch with twelve chambers. The pouches are designed for either testing one sample against 11 targets, or for testing two samples against 3 targets. It is a two color real-time...
 • Kaplan Advantage: SAT Mathematics 1 Warm-Up: Math If

  Kaplan Advantage: SAT Mathematics 1 Warm-Up: Math If

  Done during school year in addition to regular work One bad day could cause a bad score. Gridding on the answer sheet complicates test-taking process. High stakes test—students are stressed out by the testing experience. Students don't understand what the...
 • Apresentação do PowerPoint - Portal Mackenzie

  Apresentação do PowerPoint - Portal Mackenzie

  Veja - Especial do Milênio Mais amigável "Os computadores não são máquinas simpáticas", diz o canadense Sidney Fels, professor da Universidade da Colúmbia Britâncica. "Poucos conseguem interagir com o micro com a mesma intimidade com que um pintor usa um...
 • Outline - Brigham Young University

  Outline - Brigham Young University

  Tip #21: Constness. What does it mean for a member function to be const? Bitwise constness (also known as physical constness).. A member function is const if and only if it doesn't modify any of the object's data members (excluding...
 • Meal Inspirations - JDRF

  Meal Inspirations - JDRF

  Examples of Sugar alcohols: Erthritol, Hydrogenated Starch,Hydrolsates, Isomalt, Malitiol, Mannitol, Sorbitiol, Xylitol, Negatives: usually more expensive, can have a laxative effect, can effect blood sugars. Do not have to restock the pantry at home with sugar free foods