Daň dědická, darovací, daň z převodu nemovitostí

Daň dědická, darovací, daň z převodu nemovitostí

Da z nabyt nemovitch vc 1 Pedmt dan Tato da je novinkou od roku 2014, kdy nahradila da z pevodu nemovitost Prvn ukotvena Zkonnm opatenm sentu . 340/2013 Sb., kter tak zruilo zkon . 357/1992 Sb., o dani ddick, darovac a dani z pevodu nemovitost (1) Pedmtem dan z nabyt nemovitch vc je platn nabyt vlastnickho prva k nemovit vci, kter je a) pozemkem, stavbou, st inenrsk st nebo jednotkou nachzejcmi se na zem esk republiky, b) prvem stavby, jm zaten pozemek se nachz na zem esk republiky, nebo c) spoluvlastnickm podlem na nemovit vci uveden v psmenech a) nebo b).

(2) Pedmtem dan z nabyt nemovitch vc je tak nabyt vlastnickho prva k nemovit vci, kter je uvedena v odstavci 1, na zklad a) zajiovacho pevodu prva, b) platnho postoupen pohledvky zajitn zajiovacm pevodem prva. (3) V ppad zruen a vypodn spoluvlastnictv k vce nemovitm vcem uvedenm v odstavci 1, jejich spoluvlastnci jsou toton, je pedmtem dan z nabyt nemovitch vc pouze platn nabyt vlastnickho prva k podlu na tchto nemovitch vcech v rozsahu, v jakm svou hodnotou odpovd kladnmu rozdlu mezi souhrnem hodnot vech podl spoluvlastnka na tchto nemovitch vcech po vypodn a ped vypodnm; platou nen podl na tchto nemovitch vcech, ke ktermu spoluvlastnk vypodnm pozbv vlastnick prvo 5 pak nkter pevody vyluuje z pedmtu dan MPF_PRDA Pm dan - jaro 2011 2 Osvobozen pln znn: 6 - 9 Z tch zajmavch nap.: Od dan z nabyt nemovitch vc je osvobozeno prvn platn nabyt vlastnickho prva k a) pozemku nebo prvu stavby, jejich soust je nov stavba rodinnho domu, b) nov stavb rodinnho domu,

c) jednotce, kter nezahrnuje nebytov prostor jin ne gar, sklep nebo komoru uvan spolen s bytem, 1. v nov stavb bytovho domu, nebo 2. nov vznikl nstavbou, pstavbou nebo stavebn pravou, nejde-li pouze o rozdlen nebo slouen stvajcch jednotek, v bytovm dom, d) jednotce v bytovm dom, kter na zklad stavebn pravy nebytovho prostoru nov nezahrnuje nebytov prostor jin ne gar, sklep nebo komoru uvan spolen s bytem. (2) Nabyt vlastnickho prva k nemovit vci podle odstavce 1 je od dan osvobozeno pouze tehdy, dojde-li k nmu nejpozdji do 5 let ode dne, od kterho lze podle stavebnho zkona novou stavbu, nov vzniklou jednotku nebo jednotku zmnnou stavebn pravou uvat. MPF_PRDA Pm dan - jaro 2011 3 Sazba dan 26 - 4 % ze zkladu dan. Zklad dan dle 10 je nabvac hodnota snen o uznateln vdaj ( 24), Nabvac hodnota - 11:

Sjednan cena Srovnvac daov hodnota Zjitn cena Zvltn cena Postup uren nabvac hodnoty - 12: (1) Nabvac hodnotou je sjednan cena, a) je-li vy nebo rovna srovnvac daov hodnot, nebo b) stanov-li toto zkonn opaten Sentu, e nabvac hodnotou je vlun sjednan cena ( 22). (2) Nabvac hodnotou je srovnvac daov hodnota, je-li vy ne sjednan cena. (3) Nabvac hodnotou je zjitn cena,

a) nen-li nabvac hodnotou sjednan cena nebo srovnvac daov hodnota, nebo b) stanov-li toto zkonn opaten Sentu, e nabvac hodnotou je vlun zjitn cena ( 23). (4) Lze-li urit zvltn cenu, je nabvac hodnotou vlun tato cena. MPF_PRDA Pm dan - jaro 2011 4 Sazba dan Sjednan cena - 13: Sjednanou cenou se pro ely dan z nabyt nemovitch vc rozum plata za nabyt vlastnickho prva k nemovit vci. Srovnvac daov hodnota - 14: (1) Srovnvac daov hodnota je stka odpovdajc 75 % a) smrn hodnoty, nebo b) zjitn ceny.

(2) Poplatnk si me zvolit, zda k uren srovnvac daov hodnoty pouije smrnou hodnotu, nebo zjitnou cenu. (3) Pro uren srovnvac daov hodnoty se vdy pouije zjitn cena, a) neposkytne-li poplatnk daje o nemovit vci nutn k uren smrn hodnoty, nebo b) nelze-li urit smrnou hodnotu. MPF_PRDA Pm dan - jaro 2011 5 Smrn hodnota - 15: (1) Smrn hodnota vychz z cen nemovitch vc v mst, ve kterm se nachz nemovit vc, ve srovnatelnm asovm obdob s tm, e se zohleduje druh, poloha, el, stav, st, vybaven a stavebn technick parametry nemovit vci. (2) Smrn hodnota u zemdlskho pozemku vychz vlun z ceny uren podle bonitovanch pdn ekologickch jednotek a u lesnho pozemku ze zkladn ceny uren podle soubor lesnch typ, pokud tyto pozemky

(3) Smrn hodnota se uruje u a) nejsou zastavny, b) netvo funkn celek se stavbou nebo jednotkou, c) nejsou zemnm plnem nebo regulanm plnem pedpokldny k jinmu vyuit a d) nejsou na zklad vydanho rozhodnut nebo souhlasu podle stavebnho zkona ureny k zastavn. a) pozemku, jeho soust je stavba rodinnho domu, stavba pro rodinnou rekreaci nebo stavba gare, a u pozemku tvocho s tmito stavbami funkn celek, b) stavby rodinnho domu, stavby pro rodinnou rekreaci nebo stavby gare, nejsou-li tyto stavby soust pozemku ani prva stavby, a u pozemku tvocho s tmito stavbami funkn celek, c) jednotky, kter nezahrnuje nebytov prostor jin ne gar, sklep nebo komoru, a u pozemku tvocho s touto jednotkou funkn celek, d) nemovit vci tvoc psluenstv k nemovitm vcem uvedenm v psmenech a) a c), e) pozemku bez trvalho porostu, na nm nen zzena stavba a k nmu nebylo zzeno prvo stavby. (4) Smrn hodnota se neuruje u

a) lesnho pozemku s lesnm porostem, b) pozemku, kter je vodn plochou, c) stavby hromadn gare a u pozemku, jeho soust je stavba hromadn gare, d) nedokonen stavby nebo jednotky a u pozemku, jeho soust je nedokonen stavba. MPF_PRDA Pm dan - jaro 2010 6 Zjitn cena - 16: Zjitn cena je cena zjitn podle zkona upravujcho oceovn majetku. Zvltn ppady pak v 17 - 21 MPF_PRDA Pm dan - jaro 2010 7 Sazba dan pln znn 32 - 43, Nemovit vci evidovan v katastru nemovitost: Daov piznn k dani z nabyt nemovitch vc je poplatnk povinen podat nejpozdji do konce tetho kalendnho msce nsledujcho po kalendnm msci, v nm byl v katastru nemovitost proveden vklad

a) vlastnickho prva k nemovit vci, b) prva stavby, nebo c) sprvy svenskho fondu. Nemovit vci neevidovan v katastru nemovitost (1) Daov piznn k dani z nabyt nemovitch vc je poplatnk povinen podat nejpozdji do konce tetho kalendnho msce nsledujcho po kalendnm msci, v nm dolo k nabyt vlastnickho prva k nemovit vci, kter nen evidovna v katastru nemovitost. (2) Daov piznn k dani z nabyt nemovitch vc je poplatnk povinen podat v ppad nabyt vlastnickho prva k nemovit vci, kter nen evidovna v katastru nemovitost, nejpozdji do konce tetho kalendnho msce nsledujcho po kalendnm msci, v nm a) byly splnny podmnky pro nabyt vlastnickho prva k nemovit vci vydraen v drab, s vjimkou veejn draby, vydraitelem nebo pedraitelem, b) bylo vydno vydraiteli potvrzen o nabyt vlastnickho prva k nemovit vci vydraen ve veejn drab, neb c) byla poskytnuta nhrada za neoprvnn zzenou stavbu nebo nabylo prvn moci rozhodnut soudu nebo nabylo innosti prvn jednn, ktermi se tato nhrada uruje. MPF_PRDA Pm dan - jaro 2011 8

Povinn plohy k DP pak vymezuj 34 39 41 (1) in-li da z nabyt nemovitch vc mn ne 200 K, da se nestanov a neplat. (2) Je-li poplatnkem pevodce vlastnickho prva k nemovit vci, je nabyvatel tohoto prva ruitelem. MPF_PRDA Pm dan - jaro 2010 9 Pokud se pro uren SDH pouije smrn hodnota, pak: Poplatnk je povinen v daovm piznn sm vyslit zlohu a uvst daje nutn k uren smrn hodnoty, jimi jsou daje tkajc se velikosti, druhu, polohy, elu, stavu, st, vybaven a stavebn technickch parametr nemovit vci. Poplatnk v daovm piznn nevysluje da z nabyt nemovitch vc. Poplatnk je povinen platit da z nabyt nemovitch vc prostednictvm zlohy ve vi 4 % sjednan ceny. Zloha se zaokrouhluje na cel koruny nahoru. Zloha je splatn v posledn den lhty stanoven pro podn daovho piznn.

MPF_PRDA Pm dan - jaro 2010 10 Je-li da z nabyt nemovitch vc vy ne zloha, je rozdl mezi dan a zlohou splatn ve lht 30 dn od doruen platebnho vmru. Uhrazen zloha se zapotv na hradu splatn dan. in-li rozdl mezi dan a zlohou mn ne 200 K, da se stanov ve vi zlohy. Neodchyluje-li se vymovan da z nabyt nemovitch vc od vymovan zlohy, hled se na vymovanou zlohu jako na tvrzenou da. Uhrazen zloha se zapotv na hradu splatn dan. MPF_PRDA Pm dan - jaro 2010 11

Recently Viewed Presentations

 • Retail File November 2019 Category: Televisions Call now

  Retail File November 2019 Category: Televisions Call now

  Category:Televisions. Retail File November 2019. Prices, promotions, specifications, availability and terms of offers may change without notice. Despite our best efforts, a small number of items may contain pricing, typography, or photography errors.
 • Stress or Accent (Beat) A stressed or accented

  Stress or Accent (Beat) A stressed or accented

  Accentual Verse or Accentual Meter. The rhythmical pattern is determined by the number of stressed/accented syllables (beats) in each line. The total number of syllables per line varies.
 • Kate Daly Patterson River Secondary College Effective ...

  Kate Daly Patterson River Secondary College Effective ...

  Wiliam is linked to 'Assessment for Learning' (which is sometimes called formative assessment) and his thinking and research has influenced, and is at the forefront of, global pedagogy from Scandinavian Europe, to the U.K. to the U.S.A. to Australia (he...
 • Ruppel's Extracurricular Activities - Chapman University

  Ruppel's Extracurricular Activities - Chapman University

  A Brief History of English Poetry What did people expect when they picked up a poem? From the Renaissance to the early 20th Century. The Renaissance, 16th and 17th centuries.
 • Dias nummer 1 - dbio

  Dias nummer 1 - dbio

  Og så gider hun ikke hierarkier, hvor alt er styret oppefra. Kilde: Marc Prensky * * Hvor kommer de fra? Efterkrigsgenerationen vokser op med stigende velfærd og aftagende knaphed. '68-er generationen (BabyBoomers) - født 1946-1964, som eksperimenterer og leger og...
 • Contratação de Propriedade Intelectual

  Contratação de Propriedade Intelectual

  Contratação de Propriedade Intelectual Denis Borges Barbosa
 • Biology 2672a - instruct.uwo.ca

  Biology 2672a - instruct.uwo.ca

  Infradian. Circatidal. Longer term. Circannual. Circalunar. Biological rhythms are often entrained to an external cue 'Free-running' ...
 • Mandela & Apartheid

  Mandela & Apartheid

  Mandela was also imprisoned for his beliefs - although his imprisonment lasted more than two decades (1964-1990). Mandela's statements during the trial, called the Rivonia Trail, became famous in the fight against apartheid.