Detailplaneeringute menetlemine Audru vallas

Kuidas toimub detailplaneeringute korraldamine Audru vallas Siim Suursild Tartu 17/10/2007 Audru vald Audru vald asub Prnumaal, vahetult Prnust lnes. Audru valla pindala on 379 km. Valla on 25 kla ja ks alevik. Tihedalt on asustatud lisaks Audru alevikule ka Prnu ja Audru aleviku vaheline Papsaare kla. 02/01/20 2 Valla asukoht 02/01/20 3 VALLA ELANIKE ARVU MUUTUS AASTATEL 2000-2007 5500 5374 5400 5277 5300 5200 5165

2003 2004 5074 5100 4964 5000 4900 5158 5309 4887 4800 4700 4600 2000 02/01/20 2001 2002 2005 2006 ELANIKE ARVU MUUTUS AASTATEL 2000-2007 2007

4 DETAILPLANEERINGUTE MENETLEMINE 1999-2007 aasta Algatamine 1999 4 1 1 2000 3 3 3 2001 11 3 3 1 2002 12

8 10 4 2003 33 10 4 1 2004 37 19 17 3 2005 43 23 20 7

2006 52 24 19 14 23 6 2007 62 15 20 17 11 2 Kokku 281 92 24 02/01/20

Ideekavandi tutvustamine Vastuvtmine 106 Avalik vljapanek Kehtestamine DP algatuse thistamine 5 EHITISREGISTRIS MENETLETUD DOKUMENDID (2003- 2007) Aasta Teatis Kirjalik nusolek Ehitusluba Kasutusluba 2003 26 5

52 57 140 2004 152 14 82 47 295 2005 156 18 115 35 324 2006 206 11 141

25 383 2007 190 16 156 47 409 02/01/20 Kokku menetletud dokumente 6 PRNU JA AUDRU ALEVIKU VAHELISE ALA DETAILPLANEERINGUTE KAART 02/01/20 7 * Punasega alad detailplaneeringu all SEADUSANDLUS MILLEST LHTUME PLANEERIMISE KORRALDAMISEL KOHALIKU OMAVALITSUSE KORRALDUSE SEADUS 6. Omavalitsusksuse lesanded ja pdevus

(1) Omavalitsusksuse lesandeks on korraldada antud vallas vi linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jtmehooldust, territoriaalplaneerimist, valla- vi linnasisest histransporti ning valla teede ja linnatnavate korrashoidu, juhul kui need lesanded ei ole seadusega antud kellegi teise tita. PLANEERIMISSEADUS 4. Planeerimisalase tegevuse korraldamine (2) Planeerimisalase tegevuse korraldamine valla vi linna haldusterritooriumil on kohaliku omavalitsuse pdevuses. Kohalik omavalitsus: 3) tagab kehtestatud planeeringute jrgimise. 5. Valla vi linna ehitusmrus Kohalik omavalitsus kehtestab valla vi linna ehitusmruse: 1) valla vi linna vi selle osade planeerimise ja ehitamise ldiste phimtete ja reeglite seadmiseks; 2) kohaliku omavalitsuse siseste lesannete jaotuse mramiseks planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamisel 02/01/20 8 SEADUSANDLUS MILLEST LHTUME PLANEERIMISE KORRALDAMISEL EHITUSSEADUS 13. Teede ning tehnovrkude ja -rajatiste ehitamine Detailplaneeringukohase avalikult kasutatava tee ja ldkasutatava haljastuse, vlisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni vljaehitamise kuni ehitusloale mrgitud maaksuseni tagab kohalik omavalitsus, kui kohalik omavalitsus ja detailplaneeringu koostamise taotleja vi ehitusloa taotleja ei ole kokku leppinud teisiti. 02/01/20 9

AUDRU VALLA EHITUSMRUS 4. Planeerimise phimtted ja nuded (6) Eraiguslik isik ei tohi olla detailplaneeringu koostamise tellija looduskaitse ja muinsuskaitse alla vetud maa-alade planeerimisel, samuti juhul, kui detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtestatud ldplaneeringut. Sellisel juhul slmitakse huvitatud isiku ja projekteerijaga ldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise korraldamise ja rahastamise leping vastavalt mruse lisas nr. 4 kinnitatud vormile. (7) Enne detailplaneeringu kehtestamise otsustamist slmib vallavalitsus huvitatud isikuga notariaalselt testatud lepingu detailplaneeringukohaste tehnovrkude ja rajatiste vljaehitamise tagamiseks ja leandmiseks. (9) Juhul, kui huvitatud isik ei ole likes 5 vi likes 6 nimetatud lepingut allkirjastanud he kuu jooksul planeeringu algatamise otsuse teatavakstegemisest arvates, siis tunnistatakse detailplaneeringu koostamise algatamise otsus kehtetuks. (10) Juhul, kui huvitatud isik ei nustu slmima punktis 7 nimetatud lepingut enne detailplaneeringu kehtestamise otsustamist, siis jetakse vastava haldusaktiga detailplaneering kehtestamata. 02/01/20 10 TAOTLUSED, LEPINGUD SEOSES PLANEERIMISTEGEVUSEGA (ridaelamubokside arv) AUDRU VALLAVALITSUSELE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU ALGATAMISEKS Planeeritakse rihooneid _______________________________________________________ (rihoonete arv, taotletav korruselisus) Palun algatada detailplaneering ja vljastada detailplaneeringu lhtelesanne maaksusel jrgmise aadressiga: Prnumaa, Audru vald _______________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________

htlasi palume anda detailplaneeringu koostamise korraldamise ja/vi rahastamise igused jrgmisele isikule: Juriidiline isik Eraisik Planeeritakse tootmishooneid _______________________________________________________ (tootmishoonete arv, taotletav Nimi __________________ __________________________________________________________ Aadress _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ______ riregistri nr / isikukood __________________________________________________________ Kontakttelefon ___________________________________________________________________ korruselisus) Omandiiguse dokumendid: Kinnistu registriosa nr ____________________________________________________________ (vljavte kinnistusraamatust, esitada lisana) Ehitisregistri vljavte planeeringualal asuva hoone omamise kohta Krundi vi kinnistu plaan (esitada lisana) Krundi asukoha skeem (esitada lisana) Olemasoleva olukorra kirjeldus planeeritaval maaksusel: Maaksuse suurus _________________________________________________________________ Maaksuse ldiseloomustus

__________________________________________________________ Olemasolevad ehitised ___________________________________________________________________________ ______________________________________________________________ Taotleja suhe maaksusega: kinnistu omanik hoone omanik muu huvitatud isik Detailplaneeringu koostamise eesmrk: ___________________________________________________________________________ Olemasolevad kommunikatsioonid: _________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Planeeritakse ksikelamuid ________________________________________________________ (elamute arv) Planeeritakse _______________________________________________________ Planeeritakse ridaelamuid ________________________________________________________ 02/01/20 elektrivarustus veevarustus hiskanalisatsioon sidevarustus gaasivarustus Teede ja juurdepsude olemasolu ________________________________________ (nidata, milliselt teelt) Maaksuse sihtotstarve Audru valla ldplaneeringus _________________________ korruselamuid _____________________________________________________________________ Kohustun enne detailplaneeringu kehtestamist Audru Vallavalitsusega slmima lepingu planeeringuala teede ja tehnotrasside ehitamise ajakava, omandiiguse, ekspluateerimise

jms. ksimuste kohta. 11 LEPING DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KORRALDAMISEKS JA KOOSTAMISE RAHASTAMISEKS p.5 MUUD TINGIMUSED RAHASTAJA peab enne detailplaneeringu kehtestamist slmima VALLAGA lepingu detailplaneeringukohaste teede ning tehnovrkude ja rajatiste vljaehitamise ja nende rahastamise kohta. LDPLANEERINGU MUUTMISE ETTEPANEKUT SISALDAVA DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KORRALDAMISE JA RAHASTAMISE LEPING p.1. SISU JA EESMRK Leping on slmitud Audrus, .......... kinnistu detailplaneeringu (edaspidi Detailplaneering) koostamise korraldamise ja rahastamise kohta. Lepingu kohaselt Detailplaneeringu koostamise tellib ja koostamist korraldab Vallavalitsus, Detailplaneeringu koostab Projekteerija ja Detailplaneeringu koostamist finantseerib Huvitatud isik. p.4. DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE RAHASTAMINE 4.1. Huvitatud isik tasub Detailplaneeringu koostamise eest Projekteerijale vastavalt Huvitatud isiku ja Projekteerija omavahelisele kokkuleppele. p.5. MUUD TINGIMUSED 5.1. Lepinguosalised lhtuvad Lepingust tulenevate kohustuste titmisel eelkige lepingu tekstist, planeerimisseadusest ning Audru vallavolikogu ............a. mrusest nr ......... Audru valla ehitusmrus. Kohustuste titmata jtmise vi mittekohase titmise eest vastutavad pooled Lepinguga ja Eesti Vabariigi igusaktidega ettenhtud korras. 02/01/20 12 KINNISTU JA RAJATISTE (TASUTA) LEANDMISE EELLEPING

KINNISTULE REAALKOORMATISE SEADMISE LEPING 6. REAALKOORMATISE SEADMINE 6.1. LEANJA seab VASTUVTJA kasuks LEPINGU p.-s 1.1. nimetatud KINNISTULE reaalkoormatise, tagamaks KINNISTU jagamisel moodustuva KINNISTULE 1 sidutee ja RAJATISED. 6.2. LEANDJATEL ei ole igus nuda ehitusloa vljastamist hoonete pstitamiseks KINNISTULE vi selle jagamisel moodustunud kinnistutele, enne RAJATISTE pstitamise tagamiseks seatud reaalkoormatise kande kustutamist kinnistusraamatust. POOLED on kokku leppinud, et KINNISTU igakordne omanik on kohustatud oma omandiiguse teostamisest VASTUVTJA kasuks selles osas hoiduma ja kohustub enne reaalkoormatise kande kustutamist mitte taotlema ehitusluba hoone ja/vi hoonete pstitamiseks KINNISTULE vi selle jagamisel moodustunud kinnistutele. 6.3.. KINNISTU vi selle jagamisel moodustuvate kinnistute igakordsel omanikul/omanikel on igus prast RAJATISTELE kasutusloa andmist nuda reaalkoormatise kinnistusraamatust kustutamist. 02/01/20 13 TNAN THELEPANU EEST! Siim Suursild majandusnunik Audru Vallavalitsus tel: +372 447 278 2 mob: +372 501 348 9 faks: +372 445 114 1 e-post: [email protected] 02/01/20 14

Recently Viewed Presentations

 • Title of Project

  Title of Project

  Mulcahy Pharmacy . December'00. Primary Care Center at Elmhurst. Primary Care Center at Oak Park. SubSpecialty at OBT #1 3rd floor. 1950 S. Harlem. OakBrook 3rd flr. Clicic Coordinator. Phone # Cancer Center Clinics. Jackie Kareb. Tim Ressel. Kathy Lenz....
 • Density and Pressure Density and Pressure Define density
 • MEKANİK VENTİLASYON MODLARI - WordPress.com

  MEKANİK VENTİLASYON MODLARI - WordPress.com

  Airway Pressure Release Ventilation (APRV) Uygulayıcı iki farklı düzeyde basınç ve bu basınçlarda kalma süresini belirler. (Phigh-Plow/t high-t low) Her iki seviyede hasta spontan soluyabilir. ALI/ARDS hastalarında, massif atelektazisi olan hastalarda kullanılır.
 • The New Energy market and the revised Renewable

  The New Energy market and the revised Renewable

  Consumers are central to the EnergyUnion " with citizens at its core, where citizens take ownership of the energy transition, benefit from new technologies to reduce their bills, [and] participate actively in the market"
 • Complete Sentences - Deer Valley Unified School District

  Complete Sentences - Deer Valley Unified School District

  Complete Sentences. A complete sentence has a subject and a predicate (a clause) that work together to make a complete thought. Bobby smiled until he thought his face would crack. Clauses. A clause is a group of words with a...
 • Uninformed Search - Inspiring Innovation

  Uninformed Search - Inspiring Innovation

  Prolog Search Implementing Search in Prolog How to represent the problem Uninformed Search depth first breadth first iterative deepening search Informed Search Hill climbing Graph Search which can do depth first, breadth first, best first, Algorithm A, Algorithm A*, etc....
 • Graham Owen VOSA Area Manager Operator Compliance Risk

  Graham Owen VOSA Area Manager Operator Compliance Risk

  REMEMBER EC 1071/2009 Ensure you review your OCRS and VOSA data. Audit your systems on a regular basis. Use external auditors from time to time to get a fresh/different viewpoint. Be prepared to modify your systems. Notify changes to the...
 • The Challenge: To Create More Value in All Negotiations

  The Challenge: To Create More Value in All Negotiations

  MASTER PART Three 10 MARCH 2007 Tom Peters' X25* EXCELLENCE. ALWAYS. XAlways.MASTER/PART 2.10 March 2007 *In Search of Excellence 1982-2007 VALUE ADDED #11 EXCELLENCE. BEDROCK.