Elementi pravne norme - University of Belgrade

Elementi pravne norme - University of Belgrade

Elementi pravne norme pretpostavka dispozicije i dispozicija Struktura pravne norme Razliite teorije o strukturi pravne norme od kojih je Kelzenova najpoznatija Dvolana struktura pravne norme: ako A onda treba B Ko zakljui novi brak, a ve se nalazi u braku, bie kanjen do 3 godine zatvora (delikt i sankcija) Tek se kao sekundarno izvodi pravilo ponaanja za graane (zabranjeno je licima koja su u braku da zakljue novi brak)

Kritike Kelzenovog uenja kao suvie uskog, redukcionistikog Zato se uvode i druga dva elementa: dispozicija i pretpostavka dispozicije Tako postoje dva osnovna elementa norme dispozicija i sankcija - povezana u alternativni sud njihova veza je delikt (pretpostavka sankcije), a pre svih ovih elemenata dolazi pretpostavka dispozicije Pretpostavka dispozicije

Iako nije uvek oigledan ovaj element uvek postoji to je logika a ne vremenska kategorija: uvek jedna okolnost-uslov zahteva jednu posledicu, jedno treba! To je onaj deo pravne norme koji odreuje injenice koje moraju da postoje da bi se dispozicija primenila Pravne injenice injenice ili okolnosti za ije nastupanje norma vezuje nastanak, promenu ili prestanak pravnog odnosa Vrste pravnih injenica pravne injenice ljudske radnje

dogaaji prirodni - roenje - smrt -protek vremena drutveni - rat -vanr. stanje - javni interes

dozvoljene 1. voljne - pravni poslovi 2. radnje saglasne pr. nedozvoljene (delikti) dokazi Utvrivanje pravnih injenica (p)odreeno je - naroito u upravnom i sudskom postupku - pravilima

dokazivanja. Sredstva kojima se utvruje postojanje takvih injenica nazivaju se dokazna sredstva (svedoci, isprave, uviaj, vetaci). Dokazi su rezultat izvedenog postupka dokazivanja. Znaaj tehnika i procedura dokazivanja za pravnu sigurnost spreiti neodreenosti i nepreciznosti u primeni prava pretpostavke, fikcije Izuzeci od obaveze dokazivanja odreenih pravnih injenica 1) pravne pretpostavke

izvesne pravno relevantne injenice se smatraju istinitim i bez potrebe da se dokazuju oslobaaju tereta dokazivanja onoga kome idu u prilog 2) pravne fikcije pravu stvarnost saobraavaju pravnoj stvarnosti (fikcija nasciturusa ili fikcija da svako poznaje zakon ignorantia legis nocet) Dve vrste pravnih pretpostavki: 1. oborive (npr. pretpostavka nevinosti) 2. neoborive (nekada pretpostavka oinstva)

svrha pravnih pretpostavki: postoje tekoe kod dokazivanja nekih injenica ili odreene pravne vrednosti treba snanije zatititi. Dispozicija bitan, sutinski deo norme Uz sankciju, to je normativni deo norme lat. dispositio (raspored, razmetaj, ureivanje) primarno, uslovno i alternativno pravilo koje predvia da mora neto da se trpi ini ili ne ini Da trpi (Sopstvenik poslunog dobra duan je da omogui subjektu slubenosti korienje tog dobra, a

u skladu s njegovom prirodom i potrebama subjekta slubenosti) Da ini (stvar uzetu na poslugu, poslugoprimac je duan vratiti u roku od 15 dana) Da ne ini (Lihvarstvo (zelenatvo) svake vrste zabranjeno je) Vrste dispozicija prema nainu formulisanja Zabranjujue (npr. Zabranjeno je kloniranje ljudskih bia. l. 24 Ustava Srbije) Nareujue (Poslodavac je duan da isplati zaposlenom otpremninu pri odlasku u penziju, najmanje u visini tri prosene zarade; l. 119 Zakona o radu)

Da li su sve dispozicije zapovesti? Dispozicije iskazane u indikativnom obliku (Brak je zakonom ureena zajednica mukarca i ene) Ovlaujue (Zavetanje je jednostrana, lina i uvek opoziva izjava volje za to sposobnog lica kojom ono rasporeuje svoju imovinu za sluaj smrti, u zakonom odreenom obliku...Zavetanje moe sainiti lice koje je navrilo petnaest godina i sposobno je za rasuivanje l. 78 i 79 Zakona o nasleivanju Srbije)

Ove dispozicije daju mo subjektu da stvara ili primenjuje neke norme, tj da stvara prava i obaveze. svrha (pravna i socijalna) norme koje ovlauju zakonodavne organe da donose zakone, sudove da donose presude ili graane da sklapaju ugovore, brakove ili sastavljaju testamente Ovde ne postoji delikt, ali mogu da postoje negativne posledice nepotovanja dispozicije nitavost akta

Ostale vrste dispozicija Opte i pojedinane Kategorine i neodreene Neodreene: pravni standardi, alternativne, disp. s diskrecionom vlau i dispozitivne dispozicije

Recently Viewed Presentations

 • Struktura a reakce organických sloučenin

  Struktura a reakce organických sloučenin

  Struktura organických látek Struktura a reakce organických sloučenin Život, tak jak ho známe je postaven na organických sloučeninách. Jsou tvořeny z jednotlivých molekul s kovalentními vazbami. ethanol testosteron penicilin benzopyren epoxid Prvky v organických sloučeninách charakteristická vaznost výjimky: H3O+, NH4+,...
 • Head-Tracked Displays (HTDs) Sherman and Craig, pp. 140-151

  Head-Tracked Displays (HTDs) Sherman and Craig, pp. 140-151

  Head-Tracked Displays (HTDs) Sherman and Craig, pp. 140-151 Bowman, et al., pp. 34-49 Babu 2011 Babu 2011 Setting Up Projection Geometry Look at point Eye Locations Look at points Eye Locations No Yes Babu 2011 Screen Size Once computed, the...
 • P8 Permit E2E Showcase

  P8 Permit E2E Showcase

  We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value: Individuals and interactions
 • Higher Business Management

  Higher Business Management

  To assess the validity of a business project in order to secure finance eg bank loan. To assess the feasibility of a business start-up or business expansion. To provide a tool for measuring progress by comparing actual figures with budgeted...
 • GLYCOSPHINGOLIPID LECTURE - Johns Hopkins Hospital

  GLYCOSPHINGOLIPID LECTURE - Johns Hopkins Hospital

  The most common characteristic component of glycosphingolipids is the aliphatic amino alcohol discovered by Thudichum.. Thudichum named it Sphingosine after the enigmatic Sphinx from Egypt having a head of Pharaoh and body of a lion.
 • Computer Aided Design - Universiti Teknologi Malaysia

  Computer Aided Design - Universiti Teknologi Malaysia

  It indicates the strain-energy density of the material just before it fractures. Example * The bar DA is rigid and is originally held in the horizontal position when the weight W is supported from C. If the weight causes B...
 • Welcome to Your Award-Winning Class!

  Welcome to Your Award-Winning Class!

  Welcome to Your Award-Winning Class! I have high hopes for the students of Somerset Silver Palms High School! This class changes lives. At Coral Reef, Academies went out the window.
 • Forensic Anthropology

  Forensic Anthropology

  Introduction to Forensic Anthropology Features of the Skull Used in Race Determination Nasal index: The ratio of the width to the height of the nose, multiplied by 100 Nasal Spine Feel the base of the nasal cavity, on either side...