EOTAS - Estyn

EOTAS - Estyn

Addysg Heblaw yn yr Ysgol: arolwg arfer dda Education Other Than At School: a good practice survey Cefndir Nod yr adroddiad yw nodi arfer dda mewn Addysg Heblaw yn yr Ysgol (EOTAS), yn cynnwys: Background The aim of the report is to identify good practice in EOTAS including: early intervention strategies in schools, strategaethau ymyrraeth gynnar mewn pupil referral units (PRUs), and local ysgolion, unedau cyfeirio disgyblion authorities, which help reduce the (UCDau), ac awdurdodau lleol, syn number of pupils going into EOTAS helpu lleihau nifer y disgyblion yn mynd i examples of good practice in PRUs in mewn i EOTAS relation to curricula that meet the needs enghreifftiau o arfer dda mewn UCDau of all pupils, behaviour management mewn perthynas chwricwla syn bodloni strategies and reintegration of pupils into anghenion pob disgybl, strategaethau mainstream education rheoli ymddygiad ac ailintegreiddio

disgyblion mewn addysg brif ffrwd The report is intended for the Welsh Government, school and PRU staff, local Bwriedir yr adroddiad ar gyfer Llywodraeth authorities and regional consortia. The Cymru, staff mewn ysgolion ac UCDau, awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol. report is based on visits to PRUs, schools Maer adroddiad wedii seilio ar ymweliadau and local authorities. ag UCDau, ysgolion ac awdurdodau lleol. Prif ganfyddiadau Mae darpariaeth ar gyfer disgyblion sydd mewn perygl o gael eu gwahardd neu o ymddieithrio yn fwyaf effeithiol: lle mae awdurdodau lleol ac UCDau yn gweithio gydai gilydd i fodloni anghenion y disgyblion hyn ac i sicrhau eu bod yn aros mewn addysg amser llawn lle mae gan awdurdodau lleol strategaeth glir a chontinwwm darpariaeth i fodloni anghenion y disgyblion hyn lle mae gan UCDau brosesau cyfeirio sefydledig, a meini prawf mynediad ac ymadael clir lle mae gan randdeiliaid ddealltwriaeth glir o rl UCDau Main findings Provision for pupils at risk of exclusion or disengagement is most effective where: local authorities, schools and PRUs work together to meet the needs of these pupils

and to ensure that they remain in full-time education local authorities have a clear strategy and a continuum of provision to meet these pupils needs PRUs have well-established referral processes and clear entry and exit criteria stakeholders have a clear understanding of the role of PRUs Prif ganfyddiadau Main findings Pan fydd awdurdodau lleol yn cydnabod pwysigrwydd UCDau, maent yn sicrhau bod ganddynt adnoddau da o ran staffio, adeiladau ac offer. Where local authorities recognise the importance of PRUs, they ensure that they are well resourced in terms of staffing, accommodation and equipment. Yn yr UCDau mwyaf effeithiol, mae athrawon gofal a phenaethiaid yn arweinwyr a rheolwyr medrus, ac mae

staff yn meddu ar arbenigedd a phrofiad priodol mewn addysgu a dysgu yn ogystal rheoli ymddygiad. In the most effective PRUs, teachers-incharge and headteachers are skilled leaders and managers, and staff have appropriate expertise and experience in teaching and learning as well as behaviour management. Yn yr achosion gorau, maer UCD yn ganolfan rhagoriaeth ar gyfer addysgu disgyblion sydd ag ymddygiad heriol. Mae awdurdodau lleol yn defnyddio arbenigedd staff UCD i ddarparu cymorth i ddisgyblion unigol mewn ysgolion prif ffrwd, yn ogystal chyngor a hyfforddiant ar gyfer staff y brif ffrwd. In the best cases, the PRU is a centre for excellence for educating pupils with challenging behaviour. Local authorities use the expertise of PRU staff to provide support for individual pupils in mainstream schools as well as advice and training for mainstream staff.

Prif ganfyddiadau Maer rhan fwyaf or UCDau yr ymwelwyd nhw fel rhan or arolwg yn cymryd rhan mewn mentrau awdurdodau lleol ac yn manteisio ar y cyfleoedd datblygiad proffesiynol sydd ar gael i gydweithwyr ysgolion y brif ffrwd. Lle nad yw staff UCD yn cael y cyfleoedd hyn, maent yn teimlo ar eu pennauu hunain ac yn ddi-gefnogaeth. Ar draws y consortia rhanbarthol, nid oes unrhyw drefniadau cyson i gynnwys UCDau mewn gweithgareddau cymorth a her. Main findings Most of the PRUs visited as part of the survey take part in local authority initiatives and access the professional development opportunities available to mainstream school colleagues. Where PRU staff do not have these opportunities, they feel isolated and unsupported. Across the regional consortia, there are no consistent arrangements to involve PRUs in support and challenge activities. Prif ganfyddiadau Lle mae pwyllgorau rheoli UCDau yn effeithiol, mae cynrychiolaeth arnynt o ystod eang o randdeiliaid, syn meddu ar wybodaeth ac arbenigedd perthnasol.

Yn y pwyllgorau hyn, mae dealltwriaeth glir gan aelodau o gryfderaur UCD ar meysydd iw gwella, ac maent yn darparu cymorth a her gadarn. Main findings Where the management committees of PRUs are effective, they have representation from a broad range of stakeholders, with relevant knowledge and expertise. In these committees, members have a clear understanding of the strengths and areas for development of the PRU and provide robust support and challenge. Prif ganfyddiadau Mae UCDau effeithiol yn gweithredu polisau ymddygiad clir gyda ffocws ar ganmol a gwobrwyo ymddygiad da. Mae gan ddisgyblion ddealltwriaeth glir o bolisir UCD ar gyfer gwobrau a chosbau, ac mae pob un or staff yn cymhwysor polisi yn gyson Yng nghyfnodau allweddol 3 a 4, mae ystod y pynciau syn cael eu cynnig yn y cwricwlwm yn amrywio gryn dipyn rhwng UCDau. I gynyddu ystod yr opsiynau sydd ar gael, mae ychydig o UCDau yn cysylltun dda darparwyr eraill, er enghraifft ysgolion, colegau addysg bellach a darparwyr hyfforddiant.

Main findings Effective PRUs implement clear behaviour policies with a focus on praising and rewarding good behaviour. Pupils have a clear understanding of the PRUs policy for rewards and sanctions and all staff apply the policy consistently At key stages 3 and 4, the range of subjects offered in the curriculum varies considerably between PRUs. To increase the range of options available, a few PRUs liaise well with other providers, for example schools, further education colleges and training providers. Prif ganfyddiadau Yn yr UCDau lle mae disgyblion yn gwneud y cynnydd mwyaf, mae gan staff wybodaeth a dealltwriaeth drwyadl o lefelau llythrennedd a rhifedd disgyblion, au hanghenion dysgu ychwanegol. Yn yr UCDau hyn, mae staff yn cynllunio ymyriadau priodol syn gwella safonau disgyblion. Yn yr achosion gorau, mae staff yn cael hyfforddiant rheolaidd o ansawdd uchel syn eu helpu i gynorthwyo disgyblion ag anawsterau lleferydd ac iaith, anhwylder y sbectrwm awtistig, dyslecsia ac anghenion dysgu eraill Main findings In the PRUs where pupils make most

progress, staff have a thorough knowledge and understanding of the pupils literacy and numeracy levels and their additional learning needs. In these PRUs, staff plan appropriate interventions that improve pupils standards. In the best cases, staff receive regular, high-quality training that helps them to support pupils with speech and language difficulties, autistic spectrum disorder, dyslexia and other learning needs Prif ganfyddiadau Mae ysgolion yn defnyddio ystod o strategaethau gwahanol i leihau gwaharddiadau ac atal disgyblion rhag mynd i mewn i addysg heblaw yn yr ysgol. Mae pob un or ysgolion uwchradd yr ymwelwyd nhw fel rhan or arolwg yn cydnabod pwysigrwydd datblygu cwricwlwm syn ennyn diddordeb disgyblion sydd mewn perygl o ymddieithrio. Maer ysgolion hyn yn datblygu rhaglenni i fodloni anghenion disgyblion unigol. Yn gyffredinol, maer rhaglenni hyn yn cynnwys ffocws ar opsiynau galwedigaethol a chymwysterau perthnasol syn paratoi disgyblion ar gyfer bywyd ar l ysgol. Main findings Schools use a range of different strategies to reduce exclusions and prevent pupils

from going into EOTAS. All of the secondary schools visited as part of the survey recognise the importance of developing a curriculum that engages pupils at risk of disengagement. These schools develop programmes to meet the needs of individual pupils. These programmes generally include a focus on vocational options and relevant qualifications that prepare pupils for life after school. Prif ganfyddiadau Yn genedlaethol, maer gyfradd gwaharddiadau wedi gostwng dros y 10 mlynedd diwethaf. Lle mae ysgolion yn fwyaf effeithiol o ran lleihau gwaharddiadau a mynd ir afael ag anghenion disgyblion yn yr ysgol, maent yn mabwysiadu dull cyson ysgol gyfan i reoli ymddygiad disgyblion, er enghraifft, drwy ddefnyddio dulliau adferol. Main findings Nationally, the rate of exclusions has reduced over the past 10 years. Where schools are most effective at reducing exclusions and addressing the needs of pupils within school, they adopt a consistent whole-school approach to managing pupils behaviour, for example by using restorative approaches.

Prif ganfyddiadau Mae gan lawer o ddisgyblion nad ydynt yn gallu cynnal lleoliadau prif ffrwd ystod o anawsterau, gan gynnwys sefyllfaoedd teuluol heriol a materion personol. Mae gan ddisgyblion eraill fedrau llythrennedd a rhifedd sydd heb eu datblygun ddigonol neu anghenion dysgu ychwanegol eraill. Pan fydd gan ysgolion systemau effeithiol ar gyfer monitro ac olrhain cynnydd disgyblion, syn nodi disgyblion sydd mewn perygl o ymddieithrio yn gynnar, maent yn gallu rhoi ymyrraeth briodol ar waith syn cadw disgyblion yn y brif ffrwd. Mae gweithio agos rhwng ysgolion ac asiantaethau eraill, er enghraifft, gwasanaethau iechyd, cymdeithasol ac asiantaethau gwirfoddol, yn helpu sicrhau bod disgyblion sydd mewn perygl o ymddieithrio au teuluoedd yn cael cymorth amserol, priodol. Main findings Many pupils who are unable to maintain mainstream placements have a range of difficulties, including challenging family situations and personal issues. Others have underdeveloped literacy and numeracy skills or other additional learning needs. When schools have effective systems for monitoring and tracking pupil progress, which identify pupils who are at risk of

disengagement at an early stage, they can put in place appropriate intervention that keeps pupils in the mainstream. Close working between schools and other agencies, for example health, social services and voluntary agencies, helps ensure that pupils at risk of disengagement and their families receive appropriate, timely support. Argymhellion Recommendations Dylai awdurdodau lleol, ysgolion ac UCDau: Local authorities, schools and PRUs should: A1 gael strategaeth wedii chytunon lleol i gynorthwyor holl ddisgyblion syn agored i niwed fel eu bod yn aros mewn addysg amser llawn R1 have a locally agreed strategy to support all vulnerable pupils so that they remain in full-time education A2 nodi disgyblion sydd mewn perygl o ymddieithrion gynnar a rhoi ymyriadau priodol, amserol ar waith A3 gweithio gydai gilydd i gynyddur ystod o opsiynau dysgu a phrofiadau sydd ar gael i ddisgyblion EOTAS

R2 identify pupils who are at risk of disengagement early and put in place appropriate, timely interventions R3 work together to increase the range of learning options and experiences available to EOTAS pupils Argymhellion Recommendations Dylai awdurdodau lleol: Local authorities should: A4 sicrhau bod dealltwriaeth glir gan yr holl randdeiliaid o rl UCDau a mathau eraill o addysg heblaw yn yr ysgol o fewn continwwm o ddarpariaeth, a bod y darpariaethau hyn yn cynnwys meini prawf mynediad ac ymadael clir R4 ensure that all stakeholders have a clear understanding of the role of PRUs and other forms of EOTAS within a continuum of provision, and that these provisions have clear entry and exit criteria A5 penodi staff UCD sydd phrofiad ac arbenigedd priodol mewn arweinyddiaeth, addysgu a dysgu yn ogystal rheoli ymddygiad

R5 appoint PRU staff who have appropriate experience and expertise in leadership, teaching and learning as well as behaviour management A6 sicrhau bod holl staff UCDau yn cael yr un cyfleoedd hyfforddi a datblygu staff mewn ysgolion prif ffrwd R6 ensure that all PRU staff have access to the same training and development opportunities as staff in mainstream schools A7 gweithio gyda chonsortia rhanbarthol i ddarparu cymorth a her gadarn ar gyfer rheolwyr a phwyllgorau rheoli UCD R7 work with regional consortia to provide robust support and challenge for PRU managers and management committees Argymhellion Recommendations Dylai Llywodraeth Cymru: The Welsh Government should: A8

ddarparu arweiniad fframwaith ar rl UCDau fel rhan o gontinwwm o ddarpariaeth R8 provide framework guidance on the role of PRUs as part of a continuum of provision A9 ystyried cyflwyno cymhwyster proffesiynol cenedlaethol ar gyfer athrawon gofal am UCDau R9 consider introducing a national professional qualification for teachersincharge of PRUs A10 sicrhau bod staff UCD yn elwa ar strategaethau cenedlaethol i wella ansawdd addysgu ac arweinyddiaeth mewn addysg R10 ensure that PRU staff benefit from national strategies to improve the quality of teaching and leadership in education Arfer orau Maer adroddiad yn cynnwys dau ar bymtheg o astudiaethau achos syn dangos arfer effeithiol. Un enghraifft ywr dull strategol a ddefnyddir gan Gyngor Ceredigion i gynorthwyo disgyblion ag anawsterau ymddygiadol.

Yn dilyn adolygiad cynhwysfawr, datblygodd yr awdurdod gontinwwm clir o ddarpariaeth, yn cynnwys: darpariaeth mewn ysgolion (Hafan ac Encil) gwasanaeth cymorth ymddygiad a ddefnyddir yn ganolog (yn cynnwys tm o gynorthwywyr cymorth cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol) UCD Yn allweddol i hyn oedd cyd-ddealltwriaeth y dylid rhoi cynnig ar bob strategaeth bosibl mewn ysgolion cyn bod cyfeiriad yn cael ei wneud ir UCD. Mae effaith y dull hwn yn cynnwys gostyngiad sylweddol yn nifer y gwaharddiadau a phresenoldeb gwell. Hefyd, maer ganran or ymadawyr ysgol syn mynd yn NEET yng Ngheredigion yn gyson ymhlith yr isaf yng Nghymru. Best practice The report contains seventeen case studies which exemplify effective practice. One example is the strategic approach taken by Ceredigion Council to support pupils with behavioural difficulties. Following a comprehensive review, the authority developed a clear continuum of provision, including: school-based provision (Hafan and Encil) a centrally-employed behaviour support service (including a team of social, emotional and behavioural support assistants SEBSAs) PRU Key to this was a shared understanding that all possible strategies should be tried in schools

before a referral is made to the PRU. The impact of this approach includes a significant reduction in exclusions and improved attendance. In addition, the percentage of school leavers becoming NEET in Ceredigion is consistently amongst the lowest in Wales. 10 cwestiwn i ddarparwyr 10 questions for providers Awdurdodau lleol: Local authorities: A oes gennych strategaeth glir a chontinwwm priodol o ddarpariaeth ar gyfer disgyblion sydd mewn perygl o ymddieithrio neu gael eu gwahardd? A oes gennych feini prawf mynediad ac ymadael clir ar gyfer UCDau a mathau eraill o EOTAS? A ydych chin penodi athrawon gofal UCD syn meddu ar fedrau arweinyddiaeth a rheolaeth profedig? A yw staff UCD yn cael eu cynnwys yn holl fentrau a hyfforddiant awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol? Do you have a clear strategy and an appropriate continuum of provision for pupils at risk of disengagement or exclusion? Do you have clear entry and exit criteria for PRUs and other forms of EOTAS? Do you appoint PRU teachers in charge

who have proven leadership and management skills? Are PRU staff included in all local authority and regional consortium initiatives and training? 10 cwestiwn i ddarparwyr 10 questions for providers UCDau A oes gennych bolisau ymddygiad clir ac a ywr rhain yn cael eu gweithredun gyson gan bob aelod o staff? Sut ydych chin sicrhau bod disgyblion yn cael ystod eang o brofiadau dysgu perthnasol? A oes gennych strategaethau cadarn i nodi anghenion llythrennedd a rhifedd ac anghenion dysgu ychwanegol disgyblion? A ydych chin rhoi ymyriadau priodol ar waith i fynd ir afael r anghenion hyn? Pa mor effeithiol ydych chin gweithio gydag ysgolion i gynorthwyo ailintegreiddio? Ysgolion A oes gennych systemau effeithiol ar waith ar gyfer nodi disgyblion sydd mewn perygl o ymddieithrio neu gael eu gwahardd yn gynnar? Pa strategaethau ydych chin eu defnyddio i helpu disgyblion aros yn yr ysgol? PRUs Do you have clear behaviour policies and are these implemented consistently by all staff? How do you ensure that pupils have a broad range of relevant learning experiences? Do you have robust strategies to identify pupils

literacy and numeracy and additional learning needs? Do you put in appropriate interventions to address these needs? How effectively do you work with schools to support reintegration? Schools Do you have effective systems in place for identifying pupils who are at risk of disengagement or exclusion at an early stage? What strategies do you use to help pupils stay in school? Cwestiynau... Questions

Recently Viewed Presentations

 • Epic Basic Appointment Scheduling

  Epic Basic Appointment Scheduling

  Epic recognizes that a new opening has occurred with the cancellation, and is asking if you want to try to schedule a patient from the wait list into that opening. Schedule Wait List Report The Schedule Wait List report displays...
 • Lesson 9 - Gerald Croft - WordPress.com

  Lesson 9 - Gerald Croft - WordPress.com

  Objectives: understand the characterisation of Gerald Croft by creating presentations. A* To make perceptive and detailed evaluation of the writers use of themes and how these are used through Gerald. Links are made to the effect on the audience and...
 • Scotland Under 16 Girls 2017-18 Corporate Sponsors 2017/18

  Scotland Under 16 Girls 2017-18 Corporate Sponsors 2017/18

  National Programme Players 2017-18. Aisha Saini. Amy Salmon. Anna . Hoolaghan (co-captain) Ava Smith. Charlotte Simmers. Corrie Hay. Ellie Mackenzie . Ellie Rutherford
 • The Information literacy project: Using QM to Achieve QA in ...

  The Information literacy project: Using QM to Achieve QA in ...

  The Information literacy projectUsing QM to Achieve QA in LIBRARY INSTRUCTION. Elaine Reeves, M.L.I.S., M.A.Jonee (Lee) Meiser, M.Ed.Phoebe J Ballard, M.Ed.
 • MARKET, LIQUIDITY AND ASSET LIABILITY MANAGEMENT RISK MANAGER

  MARKET, LIQUIDITY AND ASSET LIABILITY MANAGEMENT RISK MANAGER

  Providing assurance as to the design and conceptual soundness of the financial rates database that is used to generate parameters entered into the market VaR and credit VaR analytic engines. Comment on the reliability of any VaRreporting framework. BIZENIUS Business...
 • psy.ku.dk

  psy.ku.dk

  Cand. psych. Helene Almind Jansen specialist i psykoterapi. Sexologisk Klinik - Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet. Pc - København. Sexologisk klinik. Helene Almind Jansen. PC-København. Psykiatri. Indsæt hjælpelinjer til placering af objekter. 1. Højreklik uden for slidet og vælg . Gitter...
 • Cobequid Educational Centre

  Cobequid Educational Centre

  IPP. Junior High Recommendations for CEC courses. Your . Math, English, and French . teachers will make recommendations for course levels in which you will experience the greatest success at CEC.
 • Chapitre 7 : Sociologie urbaine - Anne Revillard

  Chapitre 7 : Sociologie urbaine - Anne Revillard

  La place importante des jeunes est accentu馥 par deux ph駭om鈩es : ils sont en plus grande proportion dans les grands ensembles que dans le reste de la population, et leur pr駸ence physique est tr鑚 marqu馥 dans les rues, pour les...