Erişkinlerde Uyku Apne Sendromu Klinik Bulgular ve Tanı ...

Erişkinlerde Uyku Apne Sendromu Klinik Bulgular ve Tanı ...

Do. Dr. Banu Eri Glbay ATF Gs Hastalklar AD Sunum Plan Normal st Solunum Yolu Fonksiyonlar, Anatomisi Statik ve dinamik zellikleri Salkl bireyler ile Uyku Apneli hastalar arasnda Yumuak doku ve kraniofasial yaplar arasndaki farkllklar SY yaplarndaki dinamik fizyolojik deiiklikler Uyku apneli Hastalarda SY kalibrasyonunu arttran Tdv yntemleri ve mekanizmalar Normal SY Anatomisi SY; Nazofarenks

Orofarenks Retropalatal * Retroglossal * Hipofarenks Normal SY Anatomisi Normal SYnun Statik ve Dinamik zellikleri SYnun Normal koullar altndaki davran SVTH : SVTV = 1:1 (+) ntralminal basn Yzeyel adeziv faktrler Faringeal Kaslar *

* * * SYnu Kapatan kaslar Levator palatini Sperior faringeal constrictor Hyoglossus Styloglossus Aan kaslar Palatofaringeus SVTH : SVTV Glossofaringeus Genioglossus* Geniohyoid* = 1:1

NM Tons Hava yolunu dilate ve kontrakte eder. Ventilasyon ile ilikili kas tons Santral respiratuar nron drive tarafndan belirlenir ve bu santral drive zerinde; Uyku evresi (Uyanklk/NREM/REM) Kimyasal kontrol (hipoksi, hiperkapni) SY mekanoreseptrleri etkilidir Diafram ve SY kaslarnn santral inn.; n.frenicus, n.vagus, n. glossafaringeus ve n.hypoglossus ile SVT : SVT = 1:1 Kas aktivasyonu non-uniform ve aktivite hiyerarik H V NM Tons Ventilasyon ile ilikili kas tons;

Ventilatuar aktivite, diaframda en fazla, SY kaslarnda (ventilatuar drive artmadka) az ya da Uyku/uyanklk durumunun SY kaslarna etkisi farkl SY tonik kas aktivitesi, uykunun derinlemesi ile progresif azalr Uyanklkta, OUASlu hastalarda kas tons nonapneiklere kyasla (daha kk ve kollabe olma eilimli) artmtr. NM Tons SY fazik kas aktivitesi; Ventilatuar siklus ile balantl ve inspirasyon srasnda artyor Santral respiratuar nron aktivitesi ve SY reflekslerinden (PSS

mekanoreseptrleri aracl ile) kaynaklanr Santral respiratuar nronlar SY Kaslar Diaframdan daha nce aktive olur NM Tons SY fazik kas aktivitesi; Ventilatuar siklus ile balantl ve inspirasyon srasnda artyor Santral respiratuar nron aktivitesi ve SY reflekslerinden (PSS mekanoreseptrleri aracl ile) kaynaklanr Santral respiratuar nronlar SY Kaslar Diaframdan daha nce aktive olur

SY mekanoreseptrleri (-) hava yolu Pna tepki verir Normal SYnun Statik ve Dinamik zellikleri SYnun Normal koullar altndaki davran SVTH : SVTV = 1:1 Normal SYnun Statik ve Dinamik zellikleri Faringeal hava yolu zerinde Etkili olan Mekanik Faktrler: Statik Faktrler Yzey adeziv gler Boyun ve ene postr Trakeal tug Yer ekimi Dinamik Faktrler Nazal hava yolu ve farenkste akm direnci

Bernoulli etkisi SVT : SVT = 1:1 Dinamik komplians H V Normal SYnun Statik ve Dinamik zellikleri Faringeal hava yolu zerinde Etkili olan Mekanik Faktrler: Statik Faktrler Yzey adeziv gler Boyun ve ene postr Trakeal tug Yer ekimi Nazal solunum srasnda; Dinamik Faktrler yumuak daman dil Nazal hava yolu ve farenksteki upstream

diren kkne yaklamasn ve kavite mukozas ile Bernoulli etkisi SVT : SVToral = 1:1 dilin kontaktn salar. Dinamik komplians Ancak ** H V Normal SYnun Statik ve Dinamik zellikleri Faringeal hava yolu zerinde Etkili olan Mekanik Faktrler: Statik Faktrler Yzey adeziv gler

Boyun ve ene postr Trakeal tug Yer ekimi Boyun Dinamik Faktrler Fleksiyonu ile SY akl azalr (Reropalatal ve retroglossal alan) Nazal hava yolu ve farenksteki upstream diren Ekstansiyonu ile SY akl artar Bernoulli etkisi SVT : SVT 1:1Farenks boyutu artar, ene ak= Ancak srekli ak kalrsa Hyoid Dinamik komplians ve dil posteriora doru hareket

H V eder, farenks daralr Normal SYnun Statik ve Dinamik zellikleri Faringeal hava yolu zerinde Etkili olan Mekanik Faktrler: Statik Faktrler Yzey adeziv gler Boyun ve ene postr Trakeal tug Yer ekimi Dinamik Faktrler AC volm artarsa Nazal hava yolu ve farenkste akm direnci ntratorasik trakeann

Bernoulli etkisi SVT : SVT = 1:1 caudal hareketi ile SY kesit alan artar (Faringeal Dinamik komplians duvarda pasif aksiyel H V gerilim) (Mekanik etki) Normal SYnun Statik ve Dinamik zellikleri Faringeal hava yolu zerinde Mekanik Etkiler: Statik Faktrler Yzey adeziv gler Boyun ve ene postr Trakeal tug Yer ekimi Dil ve yumuak dama

Dinamik Faktrler posterior ynnde ekerek, faringeal Nazal hava yolu ve farenksteki upstream diren havayolunun daralmasna neden olur Bernoulli etkisi SVT : SVT = 1:1 Dinamik komplians H V Normal SYnun Statik ve Dinamik zellikleri Hava akm nazal giri ile nazofarenks arasndaki basn dmesinden kaynaklanr Faringeal hava yolu zerinde

Etkili olan Mekanik Diafram ve inspiratuar kaslarn Faktrler: kontrakte olmasna sekonder olarak nazofaringeal basn der (Hava Statik Faktrler akm iin drive basn) Yzey adeziv gler Burunda yksek ve trblan basn (+) Boyun ve ene postr Nazal rezistansta art daha negatif faringeal intraluminal basn Trakeal tug oluturarak faringeal kesit alan Yer ekimi daraltr (segmentin komplians nemli) Dinamik Faktrler Nazal hava yolu ve farenkste akm direnci

Bernoulli etkisi SVT : SVT = 1:1 Dinamik komplians H V Normal SYnun Statik ve Dinamik zellikleri Nazal obstrksiyon; NMolan TonsnMekanik devam ettirilmesi Etkili iin gerekli afferent reflekslerin azalmasna Azn ak kalmas ile alt faringeal hava yolu destabilizasyonuna Yzey gerilim glerinin artmasnda

Yukar hava yolu rezistans art ile alt hava yolunda kollapsa yol aar Faringeal hava yolu zerinde Faktrler: Statik Faktrler Yzey adeziv gler Boyun ve ene postr Trakeal tug Yer ekimi Dinamik Faktrler Nazal hava yolu ve farenkste akm direnci Bernoulli etkisi SVT : SVT = 1:1 Dinamik komplians H V Normal SYnun Statik ve Dinamik

zellikleri Faringeal hava yolu zerinde Mekanik Etkiler: ntraluminal basn azalmas, Statik Faktrler Enerji kayb ve Bernoulli etkisi ile Yzey adeziv gler Enerji hava akm direncini yenmek iin harcanr Boyun ve ene postr Bernoulli etkisi Lmen daraldnda hava akm hzndaki Trakeal tug arttan kaynaklanan enerjinin Yer ekimi statikten kinetie dner ve hava yollarn kollabe eder Dinamik Faktrler Sonuta, faringeal intraluminal inspirasyon srasnda Nazal hava yolu ve farenkstekibasncn upstream

diren azalmasna neden olur. Bernoulli etkisi SVT : SVT = 1:1 Dinamik komplians H V Normal SYnun Statik ve Dinamik zellikleri Faringeal hava yolu zerinde Mekanik Etkiler: Statik Faktrler nspirasyon srasnda SYnun Yzey adeziv gler herhangi bir noktasnda intraluminal basntaki azalma Boyun ve ene postr SY segmentinin dinamik

komplians ile etkileime girer Trakeal tug Yer ekimi Dinamik Faktrler Nazal hava yolu ve farenksteki upstream diren Bernoulli etkisi Dinamik komplians SVT : SVT = 1:1 H V Normal SYnun Statik ve Dinamik zellikleri Faringeal hava yolu zerinde Mekanik Etkiler: Statik Faktrler nspirasyon srasnda SYnun Yzey adeziv gler herhangi bir noktasnda intraluminal basntaki azalma Boyun ve ene postr SY segmentinin dinamik

komplians ile etkileime girer Trakeal tug Yer ekimi Dinamik Faktrler Nazal hava yolu ve farenksteki upstream diren Bernoulli etkisi Akm hz arttka ntralminal basnta daha fazla azalma olur SVT : SVT = 1:1 ntralminal SY DinamikP (-)leir komplians (statik enerjinin, kinetik enerjiye H daralr Akm hz artar V

konversiyonu nedeniyle) Faringeal Kas Aktivasyonunu Modle eden Faktrler: SVTH : SVTV = 1:1 Faringeal Kas Aktivasyonunu Modle eden Faktrler Uykuya Gei ile birlikte Supraglottik diren artar (Normal) OUASlularda uyanklkta bile yksek Bu gzlemler, Nral durumdaki deiiklik ile birlikte SY kalibrasyonunda reversible bir deiiklik olduunu gstermektedir. Sonu olarak, Uyanklktan uykuya ve/veya REMe gei ile birlikte Faringeal havayolundaki kaslara giden Nrol outputta deiiklik SVTH : SVTV = 1:1

Faringeal Kas Aktivasyonunu Modle eden Faktrler Proprioceptif Stimulus Torasik ve SY reseptrlerinden kalkan proprioceptif feedbackler faringeal kaslara giden motor outputu modle eder SY obstrksiyon u SY + torasik reseptrler ce alnr ,or l r e ea e p S ing reng l

a lar ofa in s em s o g Gl tri inir s al Farengeal kaslarn SVTH : SVTV = 1:1 nral aktivasyonu r ir o i er sin p l

S gea in r la Ama: Faringeal kaslara dilatasyon salamak Faringeal Kas Aktivasyonunu Modle eden Faktrler Kimyasal Stimulus SY ve frenik motor nronlarn hipokapniye yantlar arasndaki farkllklar ile ilikilidir. Kas aktivasyonu iin gerekli C02 eik deeri

SY motor nronlar Solunum kaslar motor nronlar Daha yksek Daha dk Hiperventilasyonu NCE takiben, fazik SY motor motor aktivite aktivitesi kaybolur Daha sonra kaybolur C02in

ykselmesine tekrar izin verilirse Fazik motor aktivite NCE balar SVTH : SVTV = 1:1 Fazik motor aktivite daha sonra balar Faringeal Kas Aktivasyonunu Modle Sonuta, Arteriyel CO2 eden Faktrler seviyesindeki siklik deiiklikler faringeal hava yolu zerine olan gler Kimyasal Stimulus

zerinde dengesizlie yol SY ve frenik motor nronlarn hipokapniye aarak hava yoluyantlar arasndaki farklllar ile ilikilidir. kapanmasna eilimi arttrabilir. Kas aktivasyonu iin gerekli C02 eik deeri SY motor nronlar Solunum kaslar motor nronlar Daha yksek Daha dk Hiperventilasyonu NCE

takiben, fazik SY motor motor aktivite aktivitesi kaybolur Daha sonra kaybolur C02in ykselmesine tekrar izin verilirse Fazik motor aktivite NCE balar SVTH : SVTV = 1:1 Fazik motor

aktivite daha sonra balar OUASda Temel olarak; Uyku srasnda faringeal hava yolu kollaps (+) Bu kollapsn nedeni ve mekanizmas multifaktriyel (SYnun yapsal sorunlar + uykuda mskler tons kayb) *Aktif mekanizma Pasif mekanizma [Dilatasyon aktivitesinin kayb + (-) inspiratuar intralminal basn SVT : SVT =]1:1 H V *Weitzman ED, 1978.

Salkl bireyler ile Uyku Apneli hastalar arasnda Anatomik farkllklar Faringeal Obstrksiyonun Yeri ve Paterni Obstrksiyon; Retropalatal alanda daha fazla Sklkla birden fazla noktada SVTH : SVTV = 1:1 Salkl bireyler ile Uyku Apneli hastalar arasnda Anatomik farkllklar Uyku Apneli hastalarda; SY, salkl bireylerdekinden daha kk Hava yolu darl en sk retropalatal blgede Apneik SY boyutundaki azalma; evreleyen ydda genileme

Kranio fasial yaplarn Boyutlarnda klme ya da Yaplarda deiiklie sekonder SVTH : SVTV = 1:1 Salkl bireyler ile Uyku Apneli hastalar arasnda Anatomik farkllklar Uyku Apneli hastalarda; SY, salkl bireylerdekinden daha kk Hava yolu darl en sk retropalatal blgede Apneik SY boyutundaki azalma; evreleyen ydda genileme Kranio fasial yaplarn Boyutlarnda klme ya da Yaplarda deiiklie SVT : SVT = 1:1 geliebilir H V

sekonder Salkl bireyler ile Uyku Apneli hastalar arasnda Anatomik farkllklar Retrognati* Hyoidin aa yerleimi Maksillann retropozisyonu Uyku Apneli hastalarda; SYda genilemi SY, salkl bireylerdekinden dahayumuak kk dokular Lateral faringeal Hava yolu darl en sk retropalatalDil/ blgede duvar/YD/ Parafaringeal ya Apneik SY boyutundaki azalma; evreleyen ydda genileme

Kranio fasial yaplarn Boyutlarnda klme ya da Yaplarda deiiklie SVT : SVT = 1:1 geliebilir H V sekonder Salkl bireyler ile Uyku Apneli hastalar arasnda Anatomik farkllklar SVTH : SVTV = 1:1 Salkl bireyler ile Uyku Apneli hastalar arasnda Anatomik farkllklar

SVTH : SVTV = 1:1 Schwab RJ, et al. Am J Respir Crit Care Med 2003 SY Y.Dokularnn Genileme Nedenleri dem Obezite ve Kilo art Kas hasar Cinsiyet Genetik Faktrler SVTH : SVTV = 1:1 SY Y.Dokularnn Genileme Nedenleri dem Obezite ve Kilo art Kas hasar Cinsiyet Genetik Faktrler

SVTH : SVTV = 1:1 Hava yolu kapanmas srasnda (-) basn ya da Tekrarlayan apnelere sek. travma zellikle YD, uvula risk altnda SY Y.Dokularnn Genileme Nedenleri dem Obezite ve Kilo art Kas hasar Cinsiyet Genetik Faktrler SVTH : SVTV = 1:1 Faringeal hava yolu

boyutu daha kk Hava yolu kollapsibilitesi daha fazla B, ya dalm asndan BMden daha iyi bir gsterge Obez + uyku apneli hastalarda, Lateral parafaringeal ya yastklarnda Dil ve YDda Kilo art ya+kas doku SY Y.Dokularnn Genileme Nedenleri dem Obezite ve Kilo art Kas hasar Cinsiyet Genetik Faktrler

SVTH : SVTV = 1:1 Faringeal hava yolu boyutu daha kk Hava yolu kollapsibilitesi daha fazla B, ya dalm asndan BMden daha iyi bir gsterge Obez + uyku apneli hastalarda, Lateral parafaringeal ya yastklarnda Dil ve YDda Kilo art ya+kas doku SY Y.Dokularnn Genileme Nedenleri dem Obezite ve Kilo art Kas hasar

Cinsiyet Genetik Faktrler SY kaslarndaki Remodelling nedenden ok bir sonu gibi Apneik hastalarda SVTH : SVTV = 1:1 genioglossus kasnda, Tip II liflerde progresif art (hipertrofi) CPAP ile dzelme SY Y.Dokularnn Genileme Nedenleri dem Obezite ve Kilo art Kas hasar SY boyutu

Cinsiyet Boyun evresi Genetik Faktrler Ya dalm Dil/YD/ Lateral faringeal duvar Erkek Kadn Daha byk Daha kk Daha geni Daha dar

Gvdenin st ksm + Karn Gvdenin alt ksm + ekstremiteler Daha geni Daha kk SVTH : SVTV = 1:1 Parafaringeal Fark yok ya yastkklar* Fark yok SY Y.Dokularnn Genileme Nedenleri

dem Obezite ve Kilo art Kas hasar Cinsiyet Genetik Faktrler SVTH : SVTV = 1:1 Kraniofasial anatominin ailesel agregasyonu Makroglossi (Trizomi 21) Dil/ YD/ Lateral faringeal duvar boyutunun ksmen genetik yatknlk olasl (+) SY Yaplarnda Dinamik Fizyolojik Deiiklikler SY ile ilgili statik almalar ile uyku apne

iin anatomik risk faktrleri tanmlanm SYnun Dinamik davran da nemli Apneler; End-ekspiratuar (dilatr kas aktivitesi ve (+) intraluminal basn nspirasyon srasnda (-) intraluminal basn var SVTH : SVTV = 1:1 OUASlu hastalarda Sonu olarak, hava yolu obstrksiyonunun patogenezinde; SYnun anormal anatomisi SYnun dilatr kaslarnn yetersiz refleks aktivasyonu SYnun artm kollapsibilitesi rol oynar ve Hastalarda Daha kk ve kollabe olma eiliminde bir hava yolu

(+) Kollaps riski temel olarak, doku basncnn intralminal SVT : SVT = 1:1 basntan daha fazla olduu ekspirasyon sonunda H V SVTH : SVTV = 1:1 Anatomik ve nrolojik faktrlerin ilikisi: Normal kiide uykuda faringeal lumende daralma olmaktadr; Uykuda, SY kas aktivitesinde azalma ve nspirasyondaki intraluminal subatmosferik negatif basn en temel nedenidir. Sonuta, uyankla gre uykuda SYda daralma olmaktadr, ancak bu iddetli deildir.

OUASlu hastada ise uykuda ciddi ve tkayc bir daralma olumaktadr. Ve, Uykuda meydana gelen SY aktivite kayb, altta yatan anatomik bozulma nedeni ile oluan SY daralmasn daha ciddi hale getirmektedir. Anatomik ve Nral Hipotez Uyku, faringeal kas aktivitesini (normal insanlarda ve uyku apnelilerde) azaltr. OUASnun patogenezinde dilatr kas motor fonksiyon azalmas m yoksa farinksi daraltan anatomik yap m olduu nemli sorudur. Uyku ilikili faringeal nral aktivitedeki azalma OUASlu hastalarda normalden fazla mdr? Anatomik Hipotez Anatomik hipotezi destekleyen veriler: Obez ve kraniofasiyal anormallikleri olanlarda dilde,

lateral faringeal duvarlarda, tonsillerde ve total yumuak dokuda genileme ile OUASnun ilikisi gzlemlenmitir. Uyku apneleri; Kilo verme, Tonsillektomi ve kraniofasiyal anormalliklerin onarlmas ile dzeltilebiliyor olmas, bu anormalliklerin hastaln balamas ile ilikili olduunu desteklemektedir. Nral Hipotez Uyku ilikili nromuskler anormallik OUASna yol ayor mu? Gnmzde OUASlu hastalarda patogenezde primer bir nral anormalliin olduuna dair kant Ancak, Anatomik faktrler uykuya geite aniden deiemezken, faringeal havayolunu dilate eden nromuskler etkiler uykunun balamasyla basklanmaktadr. Bulgular sinir sisteminin obstruktif uyku apnenin patogenezine sekonder olarak katldn gstermektedir. OUAS ile birlikte grlen uyku fragmantasyonu faringeal

kaslardaki motor out-put da azalmaya yol aarak hastal arttrmaktadr. Uyku apneli Hastalarda SY kalibrasyonunu arttran Tedavi yntemleri ve mekanizmalar Zayflama CPAP Az ii aralar Cerrahi uygulamalar SY boyutuna evredeki yumuak dokuya Kraniofasial yapya ynelik SVTH : SVTV = 1:1

Uyku apneli Hastalarda SY kalibrasyonunu arttran Tedavi yntemleri ve mekanizmalar Zayflama CPAP Az ii aralar Cerrahi uygulamalar SY boyutuna evredeki yumuak dokuya %5-10luk bir kayp OUAS Kraniofasial yapya ynelik SVTH : SVTV tedavisinde baarl Havayolu kollapsibilesini azaltyor

Tam olarak OUAS ciddiyetini ve sy kalibrasyonunu ve = 1:1 konfigrasyonunu nasl deitiriyor (?) Zaylama parafaringeal ya yastkklarnda azalma Uyku apneli Hastalarda SY kalibrasyonunu arttran Tedavi yntemleri ve mekanizmalar Zayflama CPAP Az ii aralar Cerrahi uygulamalar SY boyutuna

CPAP st hava yolu kas aktivitesini suprese etmesine ramen farinks evredeki yumuak dokuya giriinden itibaren pozitif transmural basn uygulayarak hava yolunu Kraniofasial yapya ynelik geniletir. CT ve MR almalar CPAP ile hava yolu dilatasyonunun anterior-posterior mesafeden ziyade lateral mesafede olduunu gstermitir. CPAP basncnn progressif olarak SVTH : SVTV = 1:1 arttrlmas(>15 cm H2O) hava yolu apn yalnzca lateral ynde arttrmakla kalmaz hava yolu volmn ( kat) ve retropalatal ve retroglossal blgeleri de nemli lde arttrr. Uyku apneli Hastalarda SY

kalibrasyonunu arttran Tedavi yntemleri ve mekanizmalar Zayflama CPAP Az ii aralar Cerrahi uygulamalar SY boyutuna Oral mandibular ilerletme aygtlarnn, posterior hava yolu evredeki yumuak dokuya boluunu zellikle de retroglossal blgeyi dili ne ekerek genilettii Kraniofasial yapya ynelik gsterilmitir. Ancak son almalar mandibular

ilerletme apereylerin retropalatal blgeyi de retroglossal blge gibi gstermitir. (ncelikle SVTH : SVTgenilettiini V = 1:1 lateral ynde) Bu da oral apereylerin etki mekanizmalarnn basite dil ve yumuak dama ne ekmekten daha komplike olduunu dndrmektedir. Uyku apneli Hastalarda SY kalibrasyonunu arttran Tedavi yntemleri ve mekanizmalar Zayflama CPAP

Az ii aralar Cerrahi uygulamalar SY boyutuna UPPP en ok uygulanan prosedrdr. evredeki yumuak dokuya UPPP de tonsiller, uvula, yumuak daman distal kenar, faringeal ar Kraniofasial yapya ynelik dokular kaldrlmaktadr. UPPPnin baar oranlar tkanan hava yolu blmnn yerine baldr. Retropalatal blgede daha baarl MR almalarnda UPPP de alnan SVTH : SVT V = 1:1 yumuak dokularn olduu yerlerde genileme olmakta ancak cerrahi uygulanmayan blmlerde hava lmeni kk kalmaktadr.

Teekkrler

Recently Viewed Presentations

 • Presentación de PowerPoint

  Presentación de PowerPoint

  Aquesta documentació cal entregar-la a la Secretaria del Club entre el 19 d'Agost i el 6 de setembre o es pot enviar al mail. [email protected] Categories Mini, Premini i pre infantil inscripció on line. www.sallebasquet.cat >> INFORMACIÓ >> Inscripcions Temporada...
 • SIRE: A Fast, Easy, and Free Way to Improve Your Memory*

  SIRE: A Fast, Easy, and Free Way to Improve Your Memory*

  * * * * * * * * * * * * * * * * Suboptimal metacognition Learning cannot be directly monitored We struggle to assess our learning Our thoughts and knowledge about our thoughts and knowledge Cf. hunger,...
 • Title (46 pt. HP Simplified bold) - Ingram Micro

  Title (46 pt. HP Simplified bold) - Ingram Micro

  Position HP advantages to keep Cisco out. Stability - Real Consequences Behind Compute as an Endpoint. Management - Hidden Cost & Complexities in Cisco UCS. TCO - The Real Story about Server Management
 • Lenders Handbook Chapter 4: Changes and Additions Presented

  Lenders Handbook Chapter 4: Changes and Additions Presented

  Submit 26-8937 to RLC where property is located and provide any supporting documents including COE. If VA's Compensation section has not issued a memo rating or processed a claim, the award amount cannot be provided. A VA awards letter can...
 • data.treasury.ri.gov

  data.treasury.ri.gov

  Net cash outflows are assets not available to invest in lower valuation assets and represent an opportunity cost if financial markets rebound . Negative market returns could cause a Plan's funding ratio to drop to unsustainable levels where the plan...
 • B2B Exchanges - University of Missouri-St. Louis

  B2B Exchanges - University of Missouri-St. Louis

  Business to Business Exchanges By, Natalie Hunkins Eric Lueders Armand Adcock B2B Exchanges -Uses of a B2B Exchange -Best Practices -B2B Challenges Case Study #1: Exostar Case Study #2: PartsBase What A B2B Exchange Can do for You: Success of...
 • Taxonomy - Weebly

  Taxonomy - Weebly

  taxonomy. Benefits of classifying. Uses the same language for all names (Latin) Early Classification System . ... Human - Homo . sapien. Two Methods of Classifying Organisms . Cladograms. Dichotomous Keys . Dichotomous Key . Characteristics given in pairs. Author:
 • National 5 French - LT Scotland

  National 5 French - LT Scotland

  Next year, I am going to passer mes examens A- travel around the world continuer mes études B- go to the FE college voyager C- leave school travailler et gagner de l'argent D- take a year out aller au lycée...