General pathophysiology

General pathophysiology

Patologick fyziologie jako integrujc medicnsk obor. Zubn lkastv 21. 9. 2006 Patologick fyziologie je nauka o etiologii a patogenezi nemoci, zaloen na experimentlnch vsledcch a klinickm pozorovn. Etiologie pojednv o pinch nemoc Patogeneze se zabv rozvojem onemocnn Symptom (=pznak) - rys svdc pro onemocnn

Syndrom je soubor pznak Patologick stav je soubor symptom Veobecn patofyziologie Zdrav a nemoc. nemoc 1. Definice zdrav a nemoci 2. Patogenn faktory (fyzikln, chemick a biologick) a odpov organismu na n (adaptace, dysadaptace) 3. Typy a stupn nemoci 4. Smrt.

Veobecn patofyziologie B: Vliv genetickho zkladu na vznik nemoc Nemoci monogenn Nemoci polygenn (multifaktoriln) C: Bunn mechanismy za patologickch stav D: Reakce na pokozen tkov integrity a infekce 1. Nespecifick (vrozen) imunita: znt 2. Specifick (zskan) imunita, zskan imunitn nemoci (imunodefekty, hypersenzitivita a autoimunita) Veobecn patofyziologie E: Rst a proliferace

1. 2. 3. 4. Indukce proliferace a hojen ran Malign proliferace Ndorov rst Malignita a organismus Speciln patofyziologie Molekulrn patofyziologie Patofyziologie orgn

Patofyziologie orgnovch systm Zdrav a nemoc Jakkoliv zkon o zdravotn pi mus vychzet z definice zdrav. Oznaen za nemocnho me mt pro jednotlivce velk sociln nsledky

Nemoc a zdrav jsou kulturnm fenomnem zrove prodnm a Nemoc Nemoc se vnm subjektivn, tj. jako individuln zitek poruchy ctn se nebo nectn se dobe, jako pocit churavosti, utrpen, ohroen, strachu. starosti a bolesti, nevkonnosti, selhn.

Objektivn rozpoznv nemoc lka podle pznak poruen struktury a funkce, a to i nezvisle na tom, jsou-li subjektivn vnmny i pacientem. Svtov zdravotnick organizace (WHO) "Zdrav nen jen absence nemoci i poruchy, ale je to komplexn stav tlesn, duevn i sociln pohody (wellbeing). Tuto definici chpeme jako jist naznaen idelnho stavu, ke ktermu se vce i mn pibliujeme.

Upozoruje na pozitivn strnku zdrav, tj. na uspokojovn zkladnch poteb lovka, jeho aspirac, vztah i cl. Biologick zdrav je spojeno s pocitem ivotnho uspokojen i celkov pohody, a to nezvisle na metodch jejich zjiovn a men. Zvyovn dobr pohody jedince tvo podstatn vklad pro posilovn jeho zdravotnho stavu. Analogicky to plat i o innosti ady spoleenskch skupin a organizac. Uvauje se o zdrav rodin, ptelskch skupinch, kole, profesi, obci, ale i obecn politice.

Vzva WHO "Zdrav pro vechny" (1982) Zdrav je schopnost vst sociln a ekonomicky produktivn ivot". Zdrav pestv bt samo o sob clem, ale stv se prostedkem pro uskuteovn harmonickho vvoje lovka. Vyplv z toho: a) poteba aktivn prevence, prevence kter se zamuje na posilovn zkladnch pedpoklad zdrav, tj. na faktory, kter zvyuj odolnost lovka pi zvldn nejrznjch ztovch okolnost ivota

b) hodnocen pozitivnho aspektu zdrav = rozbor vliv, kter udruj a posiluj zdrav lovka, pomhaj odstraovat dsledky mnoha nemoc i poruch a podporuj kladn mezilidsk vztahy. Cle orlnho zdrav vyhlenho WHO Vkov skupina Pro rok 2000 Pro rok 2010 5-6 50% dt m bt bez kazu

90% dt m bt bez kazu 12 Prmrn index KPE na jedince max. 3.0 Prmrn index KPE na jedince max. 1.0 18 85% jedinc m mt vechny zuby 100% jedinc m mt vechny zuby

35-44 Bezzubch jedinc m bt o 50% mn ne v r. 1981 V populaci m bt nejve 2% bezzubch 90% m mt zachovno aspo 20 zub 65 a vce Bezzubch jedinc m bt o 25% mn ne v r. 1981

Ve vku 65-74 rok m bt nejve 5% bezzubch Ve vku 65-74 rok m mt 75% osob zachovno aspo 20 zub Kaz a jeho nsledky Zdrav a nemoc Zdrav lovka je podmnno tak tmito skutenostmi: a) specifick formy chovn zvyuj i pmo vytvej rizika vzniku zvanch onemocnn (nevhodn ivotn styl, a to mnohdy ji v thotenstv, alkohol, drogy, nevhodn dietn nvyky, nedostatek pohybu, selhn ve

kolch, sociln izolace aj.) b) chovn jedince a jeho nvyky se mohou zmrn mnit a sniovat rizika rznch selhn c) eln volen programy preventivnch zsah (vchova, osvta, st ptelskch vztah, sociln opora aj.) jsou vtinou ekonomicky nenron a mnohdy vhodnj ne pozdj len vzniklch poruch. Lba vs. prevence Stdia rozvoje nemoci Prodromy

Akutn onemocnn (1-21 dn) Chronick (vc ne 40 dn) a/ navazujc na akutn po asov definovan dob (chronick bronchitida u kuka, navazujc na akutn) b/ chronick od zatku (Wegenerova granulomatza) Stdia rozvoje nemoci Chronick onemocnn stadia:

Remise - zlepen a vyhojen Exacerbace - nov vzplanut Kvalitativn a kvantitativn znaky v populaci Kvalitativn znaky pedstavuj alternativu

(roztp patra) Kvantitativn znaky (itateln-nap. poet zub, metrick-nap. krevn tlak, celkov cholesterol) Jejich charakteristika z biologickho hlediska: spojit distribuce v populaci (ideln podle kivky normlnho rozloen) podmnnost multigenn problm rozhodnout o patologickm rozmez znaku Alternativn vs. kontinuln model zdrav a nemoci Alternativn model: "Ve nebo nic Vliv velkho faktoru heterogennn soubor pin Samostatn

distribuce kvantitativnch znak Zjem kurativn medicny Kontinuln model: model Plynul pechody mezi zdravm a nemoc Homogenn soubor pin Jedin distribuce znaku v populaci Zjem preventivn medicny Nejjednodu (bino-mick)

model vzniku zvonovit, pop. normln distribuce. Normln distribuce vznik, set-li se vliv nekonen mnoha nekonen malch faktor vytvejcch danou promnnou veliinu (vku tla, dlouhovkost...) 3 9 Zdravotn (= adaptan) vznamn vlastnosti jsou v populaci pod seleknmi tlaky. Pi zmn podmnek se populace me doasn dostat mimo adaptan optimum typicky u tzv. civilizanch nemoc. Pokud nen populace pli daleko od optima v danm znaku,

vznik U kivka (symetrick okolo nejastj hodnoty v populacinap. mortalita v zvislosti na hematokritu), Pokud je populace vzdlenj od optima v danm znaku, vznik J kivka (posunut mimo nejastj hodnotu znaku v populaci (nap. morbidita v zvislosti na hladinch cholesterolu) J-kivka morbidity ve vztahu k hladin celkovho cholesterolu v populaci: I jedinci s podprmrnou hodnotou cholesterolu maj v na populaci zven riziko nemoc spjatch s hladinou cholesterolu. Zpsob urovn referennho (normlnho) intervalu

Co me znamenat poloha pacienta v okraji (nebo i za okrajem) referennho intervalu: Preinstrumentln chybu (nap. pprava pacienta, zpsob odbru krve) Instrumentln chybu (rozptyl men nebo i systematickou chybu nap. pi spektrofotometrickm stanoven koncentrac ltek)

Intraindividuln zakolsn men veliiny Pslunost do 5% zdravch osob, kter bvaj z intervalu vyluovny Eufunkn extrm (norma dodrena) Skuten patologickou hodnotu danho znaku

individua je pitom Problm nevydanch hodnot: nevydan hodnoty meme podle okolnost: zopakovat pop. dledob sledovat (snen preinstrumentln a instrumentln chyby, intraindividulnho kolsn) doplnit anamnestickmi daji a dalmi

vyetenmi (zven nebo snen pravdpodobnosti, e tvo soust njakho irho syndromu i nemoci) konen zanedbat Zkladn patofyziologick otzky:

Jak? Pro????? Pednky najdete: http://www.med.muni.cz/to.cs/indexcz.php Struktura stavy, kliniky a oddlen stav patologick fyziologie Lokln Web Vuka ZLPF0521p Patologick fyziologie - Pednka

Tm se pt! Doc. MUDr. Lydie Izakoviov Holl, Ph.D. stav patologick fyziologie LF MU email: [email protected]

Recently Viewed Presentations

 • Involvement Forum October 2017 - NHS Newcastle Gateshead CCG

  Involvement Forum October 2017 - NHS Newcastle Gateshead CCG

  North of Tyne and Gateshead Diabetic Eye Screening Programme (NoTG DESP) The NHS diabetic eye screening (DES) programme is one of the young person and adult NHS population screening programmes.
 • Medieval Europe - Weebly

  Medieval Europe - Weebly

  Feudalism. No centralized government. No army/order to protect the people/trade routes. Peasants turn to wealthy to protect them. Vassals. were given land in exchange for labor or military service
 • Mark 5:21-43 The 5 Gifts of Healing We

  Mark 5:21-43 The 5 Gifts of Healing We

  Mark 5:21-43 The 5 Gifts of Healing
 • WALT: defend our choice of Sociology. E Describe

  WALT: defend our choice of Sociology. E Describe

  Think about what the images on this page say about society, its relationships and interactions. Then complete the sentence below on a 'splat' card. "Sociology involves the study of ..... " Sociology is the study of society. Sociologists are concerned...
 • Quality Seed Production

  Quality Seed Production

  Agronomy 7th. Procurement of class of improved seed. Reporting to Monitoring Agency. Seed Production in field. Seed Processing. Seed Marketing. Contents. Any part of plant which is used. for further propagation is called .
 • Diapositiva 1

  Diapositiva 1

  Quas qui sinceriter cupiunt adpetuntque, hi sunt vel maxime humanissimi. Huius enim scientiae cura et disciplina ex universis animantibus uni homini datast idcircoque "humanitas" appellata est. D. 25, 4, 1, 1 (Ulpianus libro vicesimo quarto ad edictum): Partus enim antequam...
 • Object Oriented Analyis & Design Training Agenda

  Object Oriented Analyis & Design Training Agenda

  A common synonym for system development methodology is system development process. Teaching Notes This slide formally differentiates between the life cycle and a systems development methodology that is used to to execute the development stage of the life cycle. A...
 • Revised Officer Evaluation Reports 1 APR 14 Implementation

  Revised Officer Evaluation Reports 1 APR 14 Implementation

  COL report uses 2 managed top boxes (Multi-star Potential at 24%; Promote to BG at 25-49%) The sum of the top 2 boxes cannot exceed 49.9%. New regulatory guidance strengthens the "normal" line of supervision. An individual's "immediate" supervisor will...