Každú sekundu jedna kvapka - EduPage

Každú sekundu jedna kvapka - EduPage

Kad sekundu jedna kvapka Zkladn kola Teodora Jozefa Moussona ,Ul. T.J Moussona,4 Michalovce Autorky: Jednotky TJM Natlia Bodnrov [email protected]

Paulna Paov [email protected] Viktria Maskaov [email protected] Kristna Klepancov [email protected] Eko uiteka Lenka Paov [email protected] VODA

Je zkladnou podmienkou pre existenciu ivota na zemi. Je to bezfarebn , ra kvapalina bez zpachu a chuti. Je to chemick zlenina vodka a kyslka. CIE PRCE Na jednoduchom a nm iakom

prijatenom prklade ukza na monos etrenia vodou v kole. ZKLADN DAJE O VODE Hustota: 1000 kg/m3 Vzorec: H2O Teplota varu 99,98

C Teplota topenia : 0 C VODA A MY

Ke otome vodovodnm kohtikom oakvame potrebn mnostvo istej pitnej vody. Zriedka uvaujeme odkia je , ak ist je alebo ako dlho jej zsoby vydria. Spotreba vody na osobu / de :

Vypit mnostvo pitnej vody lovekom : cca 3l Sprchovanie a kpanie: 40 l. pranie :40 l WC : 40 l Osobn hygiena ( bez kpania ) :15 l VODA U NS V KOLE vchodiskov stav kvapkajce vodovodn batrie netesniace zvity

plytvanie pitnou vodou pri polievan izbovch kvetov EKO na to ! 1./ zistenie potu kvapkajcich vodovodnch batrii 2./ zistenie intervalu kvapkania vody

3./ vpoet objemu jednej kvapky vody 4./ vpoet objemu zbytone vykvapkanej vody v kole za rok 5./ vpoet mnostva vody potrebnej na polievanie kvetov v kole ZISTENIE

kad sekundu kvapne jedna kvapka vody. poet kvapiek za cel rok : 31 536 000 kvapiek z jednej vodovodnej batrie

objem jednej kvapky je zhruba :0,05 cm3 za cel rok je to : 1 576 800 cm3 to je 1576,8 litrov vody. zo 48 batrii to bolo 75 686,4 litrov to je pribline 75,7 m3 cena 1m3 vody je pribline 1,25 za cel rok by to bolo 94,6 Praktick urenie objemu jednej

kvapky vody loha : Uri objem jednej kvapky vody Pomcky: striekaka , kadika , voda , odmern valec Postup :

1. Do odmernho valca nakvapkme 2 ml vody kvapkadlom 2. Pomaly budeme vodu kvapka a pota poet kvapiek, km nedosiahneme objem 2 ml

3. meranie opakujeme 5 krt 4. Objem jednej kvapky vypotame, ak objem 2 ml vydelme potom kvapiek.

5. z nameranch hodnt urobme aritmetick priemer Tabuka nameranch hodnt islo merania Poet kvapiek Objem 1 kvapky (ml)

1. 44 0,045 2.

36 0,056 3. 38 0,053

4. 36 0,056 5.

40 0,05 Zistili sme ... Zistili sme, e objem jednej kvapky vody je pribline 0,052 cm3.Pre zjednoduenos vpotov budeme pracova s objemom

jednej kvapky 0,05 cm3 NVRH ENERGETICKHO OPATRENIA vmena starch vodovodnch batri za nov ekologick pkov podpora rodiov koly Neboli preroben len batrie ale aj

hygienick ktiky . Priestory na hygienu koly sa tak stali nielen energeticky sporn ale aj estetick. AKTIVITY IAKOV zisovanie vchodiskovho stavu v kole , sprvne vyhodnotenie a prezentovanie na verejnosti

zskanie zrunost pri meran objemu kvapiek vody na hodinch fyziky prepotavanie objemu kvapkajcej vody z vodovodnch batri a urenie ceny zbytone odteenej vody na hodinch matematiky Sami by sme to nedokzali Potrebovali sme pomoc:

- rodiov - uiteov - uja kolnka - tety upratovaky Ete sme neskonili, o vode pokraujeme Priestory naej koly skruje vek poet

izbovch rastln. Ve sme kolou zelenou. Aby sme nezostali len pri vmene vodovodnch batri , zrealizovali sme na naej kole ete jedno opatrenie Vetci vieme, e kvety nemusme polieva len vodou z vodovodu, ale aj zachytenou daovou vodou. Zachytvanie daovej vody

Kee sme nemohli zasahova do novch okapovch rr dostali sme npad V kolskej zhradke sa nachdza sklenk na predpestovanie rastln Napadlo ns , e by sme mohli okapov rry namontova na a daov vodu zachytva do sudov

Ukeme vm ako sa to d V rmci technickej vchovy iaci skrlili sudy na zachytvanie daovej vody, pomohli p. kolnkovi osadi okapov rry a nakoniec aj sudy.

Na hodinch biolgie iaci vypotali mnostvo kvetov v kole , ktor je potrebn tdenne polieva Na hodinch matematiky vypotali , koko pribline vody za tde spotrebujeme na polievanie kvetov.

Nsledne prepotali objem sudov a priblin objem zachytenej daovej vody. Vpoty s orientan ,nakoko spora vody zvis od mnostva zrok

Vpoet mnostva vody na polievanie kvetov v interiri koly mme cca 200 ks izbovch rastln ak ich polejeme aspo 1x do tda, potrebujeme na to cca 60 litrov vody objem sudov na kolskom pozemku je 600 litrov ( 1 sud = 200 litrov, 3 sudy = 600 l

vody). Hoci je strecha sklenka nevek, sudy sa sthaj priebene plni a vyprzdova. pri jednom naplnen sudov zskame 600 litrov vody , ktor pouijeme na 10 poliat interirovch rastln ( 2,5 mesiaca) v zime ich nepouvame

zvyok roka kvety polievame zachytenou daovou vodou to jest 7 mesiacov = 1680 litrov vody, toto je mnostvo naej uetrenej pitnej vody , nahradenej daovou vodou Finanne vyjadren spora 1680 l = 1,68 m3, cena za 1 m3

= 1,3 , take spolu 1,68 x 1,3 = 2,184 Vieme, e nejde o vek finann sporu V tomto energetickom opatren nm ilo skr o environmentlne a vchovn hadisko ZVER

Cieom naej prce bolo poukza na ekologickejie vyuvanie vody v kole a navrhn nov opatrenia tkajce sa spory vyuvania pitnej vody. Je zrejm , e spory nie s vrazne vek. Tmito opatreniami vplvame vchovne na iakov koly,

nepedagogickch zamestnancov koly ,rodiov iakov koly ale aj obyvateov blzkeho okolia. Nvyky si prenes do svojich domcnost, a tak bude uetrenej vody ovea viac. alie opatrenia v areli

koly so zameranm na daov vodu zrealizovan v rmci inch projektov Jazierko v triu koly Daov zhrada Zasiakavacie psy z asfaltovch plch Odpojenie ast okapovch rr od verejnej kanalizcie Zachytvanie daovej vody do viacerch

ndob akujeme za pozornos

Recently Viewed Presentations

 • Period 3: Regional and Transregional Interactions

  Period 3: Regional and Transregional Interactions

  Governments in the Post Classical Era. c. 600 CE - c. 1450 CE. Classical Empires Fall. ROME. Western Rome. Falls in 476 CE. Created chaos in Western Europe. No unifying governments, laws, armies or educational systems. Christian Church Steps In.
 • Ocean Basins - University of Washington

  Ocean Basins - University of Washington

  "Ocean Basins", ... Trailing-Edge Margin Formation of Submarine Fan Sediments accumulate at base of canyon, on oceanic crust Continental Margins Two types: Trailing-edge margins continental and oceanic plates move in same direction at same speed examples - margins around Atlantic...
 • Dia 0 - Scarlet

  Dia 0 - Scarlet

  Daarna verslag van een andere groep nakijken TOT 15:15 PAUZE Een tip van de sluier... oppervlakte van een 8-circuit is +4 Maak voor de maximale oppervlakte een onderscheid tussen circuits bestaande uit een oneven of even veelvoud van 4 elleboogjes....
 • Advertising Appeals - California State University, Bakersfield

  Advertising Appeals - California State University, Bakersfield

  PROMOTION/IMC & ADVERTISING FRAMEWORKS ... and personal selling is the most effective tool. Print ads are also effective for conveying large amounts of information. Discussion/Team Activity: Consider recent purchases of routine and complex products. What promotion tool(s) were effective to...
 • Roanoke College Student Payroll

  Roanoke College Student Payroll

  Timesheets are available on the Payroll Office webpage. Complete timesheets each pay period, bi-weekly. Which timesheet should you complete? Student Employee Timesheet. Student Employee Timesheet (Federal Work Study) Timesheets must be completed in full. Timesheets must include signatures.
 • Securing self-virtualizing Ethernet devices - Computer Science

  Securing self-virtualizing Ethernet devices - Computer Science

  Securing self-virtualizing Ethernet devices. Igor smolyar, muli ben-Yehuda, and dan tsafrir. ... Ethernet Control Flow is a mechanism that temporarily stops the transmittion of data from the Ethernet when the receiver is full. ... PowerPoint Presentation
 • Medical Ethics

  Medical Ethics

  Non-relativist (absolutist) Relativist Theories. There are no universal or objective standards of right and wrong, there are no universal duties. ... Ethics is about doing more than you are required to do, but less than you are allowed to do....
 • Veterinary Medical Receptionist

  Veterinary Medical Receptionist

  Online Interactive Classes + Increased Lab time= THE BEST OF BOTH WORLDS. Career Opportunities . Diagnostic and Repair Technician. Equipment Maintenance and Servicing. ... Introduction to Math for Trades. Introduction to Science for Trades. Basic Communication and Report Writing for...