Lysbilde 1 - Det norske maskinistforbund

Forml En samlende mteplass for ansatte i avfall og biobrenselsbaserte energi gjenvinningsanlegg hvor det kreves kjelesertifikat En ressursgruppe, med fokus bde p fag, tariff, lov og regelverk En ressursgruppe i forhold til sprsml omkring hringer som eks. utdanning, kompetansekrav, bemanning , og sentrale arbeidsmiljsprsml som omhandler medlemmenes interesser Iverksette og fremme rekrutterings tiltak Fremme saker ovenfor DNMF i forhold til sentrale myndigheter og utdannelses institusjoner I samarbeid med DNMF arrangere seminarer og konferanser nr dette er formlstjenlig P vegne av DNMF delta i nasjonale og internasjonal fora Mlgruppe Medlemmer av DNMF ansatt i avfall og biobrenselsbaserte energigjenvinningsanlegg hvor det kreves kjelesertifikat konomi Forumet driftes i forhold til DNMF sitt budsjett Styre Styret bestr 5 medlemmer inkludert leder Styret velges for 2 r ad gangen hensyntatt kontinuitet Styret konstituerer seg selv Styret er ansvarlig for at formlene ivaretas Styret utarbeider forslag til budsjett for drift av forumet Styret rapporterer all drift og aktivitet til generalsekretr

Administrasjonen i DNMF fungerer som sekretariat for forumet Forbundsstyret tiltrer forumet nr det er nskelig STYRET 2011 - 2013 Leder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Jan Petter vstedal Tlf. 90752460 email: [email protected] ystein Skeide Tlf. 90623354 email: [email protected] Arild Iversen Tlf. 99232561 email: [email protected] Andre Kazinci Tlf. 41400634 email: [email protected] Saker Bemanning basert p risikoanalyse Kvalifikasjonskrav ved ansettelse Etterutdanning Hringer Vakt / skift forskrifter Stillingsoversikt og betegnelse Anlegg

Kontaktperson Mail Tlf. BIR Avfallsbehandling Roald Fosse [email protected] 93063416 Forus Energigjenvinning Arild Iversen [email protected] 99232561 Fredrikstad Kommune - Frevar Andre Kazinci [email protected]

41400634 Hallingdal Renovasjon Viggo Kristiansen [email protected] 90537276 Oslo kommune -Brobekkveien Forbrenningsanlegg Jrn Gude [email protected] 93462781 Oslo kommune- Klemetsrud Forbrenningsanlegg Thor Arne Osrnningen [email protected] 90960020 Returkraft Kr. Sand

Steffen Kristiansen [email protected] 90847458 Tafjord Kraftvarme Jan Petter vstedal [email protected] 90752460 stfold Energi Kjell Hauso [email protected] 90031211 Statkraft varme ystein Skeide [email protected]

90623354 Anlegg Hovedavtale Tariffavtale Lokalavtale Pensjon BIR Avfallsbehandling AS KS / DNMF KS Sravtale for konkurranseutsatte bedrifter SGS 1701 stfold Energi KS / DNMF KS Sravtale for konkurranseutsatte bedrifter SGS 1701 Fredrikstad Kommune - Frevar

KS / YS KS /YS Ja Offentlig tjeneste pensjon Hallingdal Renovasjon KS / YS KS Sravtale for konkurranseutsatte bedrifter SGS 1701 Returkraft Kr. Sand NHO / DNMF DNMF Returkraft Avtale Ja Forus Energigjenvinning NHO / YS

Negotia Funksjonravtale (Tilslutningsavtale) Ja Ytelsesbasert AFP 62 r Statkraft varme NHO / YS Negotia Funksjonravtale (Tilslutningsavtale) Ja Offentlig tjeneste pensjon Tafjord Kraftvarme NHO / YS Negotia Funksjonravtale (Tilslutningsavtale) Ja

Ytelsesbasert AFP 62 r Oslo kommune-Brobekkveien F orbrenningsanlegg Oslo kommune Overenskomster Oslo kommune DOK. 25 Oslo kommune- Klemetsrud For brenningsanlegg Oslo kommune Overenskomster Oslo kommune DOK. 25 Linker http://www.norskgjenvinning.no/Gjenvinning http://www.fjernvarme.no/ Lov om arbeidsmilj, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidstilsynet: http://www.arbeidstilsynet.no/ Avfallsforskriften (Kommentarer) Forurensningsforskriften (Kommentarer) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forskriftstekst (HTML) Om forskriften Forskrift om systematisk helse,- milj- og sikkerhetsarbeid i virksomheter : Internkontrollforskriften ( Internkontroll og HMS )

Forskriftstekst (HTML) Om forskriften Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskriftstekst (HTML) Om forskriften Veiledninger: Arbeid i trange rom Arbeid ved dataskjerm Hrselskontroll av styeksponerte arb eidstakere Se alle veiledninger Oversikt over forskrifter Arbeid i kontrollrom Arbeid i tanker Arbeid med ioniserende strling Arbeid ved avlpsanlegg Arbeid ved dataskjerm Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Arbeidsplasser og arbeidslokaler Asbest Asbestos Bruk av arbeidsutstyr Bruk av personlig verneutstyr p arbeidsplassen Godkjenning av biocider og biocidprodukter (Biocidforskriften) Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfrer Hytrykksspyling Informasjons- og pseplikt og innsynsrett Klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Merkeforskriften)

Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr Oversikt over forskrifter Maskiner Oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften) Plikt til utarbeide arbeidsreglement ved virksomheter innen hotell- og restaurantbransjen Sikkerhetsskilting og signalgivning p arbeidsplassen Stillaser, stiger og arbeid p tak m.m. Sveising, termisk skjring, termisk spryting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid) Systematisk helse-, milj- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Tiltak for forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier foreko mmer (Storulykkeforskriften) Tungt og ensformig arbeid Tvistelsningsnemnd etter arbeidsmiljloven Unntak fra arbeidsmiljloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper Utsendte arbeidstakere Utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig omrde Vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) p arbeidsplassen (forskrift om biol ogiske faktorer) Vern mot eksponering for kjemikalier p arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften) Vern mot kunstig optisk strling p arbeidsplassen Vern mot mekaniske vibrasjoner Vern mot sty p arbeidsplassen Verneombud og arbeidsmiljutvalg Virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste (bransjeforskriften)

Recently Viewed Presentations

 • Global Analysis of Functional Units of Plant Chromosomes:

  Global Analysis of Functional Units of Plant Chromosomes:

  In the top panel, each vertical bar represents a replicon, with the width of the bar proportional to the length of the replicon. Subdivisions within the bar indicate the percentage of probes within the replicon with a given replication time....
 • Comfort and Safety kefangwang@126 .com Hiaos Double C

  Comfort and Safety [email protected] .com Hiaos Double C

  Evaluation about the protective device at any time Comfort and safety Active lying position Passive lying position Compelled lying position Supine position Lateral position Fowler's Position Orthopneic position Prone position Protective devices Bedside rail restraint Restraint Overbed Cradle Assessment the...
 • Rhode Island - local.brookings.k12.sd.us

  Rhode Island - local.brookings.k12.sd.us

  Flying Horse Carousel. Famous Landmarks. Westminster Arcade . Block Island Southeast Lighthouse
 • The Moon - Michigan State University

  The Moon - Michigan State University

  The Moon By: Bridget Burke What is the Moon? The moon is the Earth's only Satellite. It takes the moon about a month (28 days) to revolve around the Earth.
 • Genomic and proteomic studies of prostate cancer evolution

  Genomic and proteomic studies of prostate cancer evolution

  Aim 1B. Define the genomic evolution of early prostate cancer, by using the above genomic changes to reconstruct lineage relationships and phylogenetic trees in good and bad outcome prostate cancer. Aim 1C. Evaluate candidate prognostic genomic features in a separate...
 • Preparing for the GHSWT - Henry County School District

  Preparing for the GHSWT - Henry County School District

  Write a multi-paragraph essay describing why you think this individual is so good at his or her job. Include specific examples and details to support your response. I am writing this as a student. My audience will be the teacher....
 • Psychosocial Risk Factors for Musculoskeletal Disorders

  Psychosocial Risk Factors for Musculoskeletal Disorders

  N318b Winter 2002 Nursing Statistics Lecture 2: Measures of Central Tendency and Variability Part 2: Application to the Assigned Readings Institute for Work & Health N318b Winter 2002 Nursing Statistics Part 2: Application to the Assigned Readings Table 3 -...
 • E-Learning focused on student's performance improvement

  E-Learning focused on student's performance improvement

  -Platform independent -Portable solutions -Learned in school -Integration with web technologies else 2008 Software Use Case Diagram else 2008 Design Class Diagram else 2008 else 2008 Screenshots else 2008 Create a new user else 2008 Reading material else 2008 else...