MOKSLINIŲ TYRIMŲ FINANSAVIMAS Eugenijus Butkus ŠMM darbo ...

MOKSLINIŲ TYRIMŲ FINANSAVIMAS Eugenijus Butkus ŠMM darbo ...

EUROPOS SJUNGA Europos socialinis fondas MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS Moksliniai tyrimai - kokyb ir vertinimo problemos Eugenijus Butkus MRU seminaras 2008 03 19 Mokslo ini vaidmuo visuomenje ini naudojimas Valstyb ini krimas ir sklaida kis, verslas Universitetai, institutai

Mokslo darb publikavimas ir sklaida yra vienas pagrindini mokslininko veiklos rezultat. Kas pasiekta moksle per laikotarp nuo nepriklausomybs atstatymo, kiek Lietuvos mokslas matomas ir inomas pasaulyje, kiek lietuvi mokslinink darbai i ties peln pripainim Mokslini publikacij skaiius Europos Sjungos statistikoje [1] vertinamas pagal straipsnius Tarptautins mokslins informacijos instituto (ISI, Institute for Scientific Information, kurtas 1960 m., dabar Thomson Scientific) duomen bazje esaniuose urnaluose. [2] [1] European Commission. Directorate-General for Research. Towards a European Research Area Science, Technology and Innovation. Key figures 20032004. (EUR 20735 EN, 2003). [2] http://www.scientific.thomson.com/ iuo metu ISI duomen bazje yra per 10 Lietuvos mokslini urnal, o tokie kaip Baltic Astronomy, Baltic Forestry, Informatica, tapo i ties tarptautinje mokslo bendruomenje inomais urnalais, ir dabar puss publikacij autoriai iuose urnaluose yra i kit ali. Atkreiptinas dmesys du humanitarini ir socialini moksl urnalus Problemos ir Verslo ir ekonomikos transformacijos, kurie

traukti ISI humanitarini ir socialini duomen bazes. Mokslins informacijos instituto (Institute for Scientific Information (ISI) Web of Science duomen analiz Web of science sudaro 3 duomen bazs: Science Citation Index (SCI) Expanded, Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) LIETUVOS MOKSLININK ISI PUBLIKACIJOS (EFEKTYVUMAS ) LIETUVOS MOKSLININK DARB CITAVIMAS ISI DUOMEN BAZJE (kokyb ?) Lietuvos, Latvijos ir Estijos publikacij skaiius Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) Menai ir humanitariniai mokslai Science Citation Index Expanded (SCI) Lietuva Latvija Lietuva

Estija Latvija Estija 1997 359 325 464 1997 0 1 4 1998 408 346

514 1998 6 2 6 1999 471 363 555 1999 2 2 10 2000

479 324 512 2000 2 2 4 2001 500 327 565 2001 3 0

6 2002 608 339 544 2002 4 4 5 2003 643 297 581 2003

8 1 10 2004 815 334 659 2004 6 1 5 2005 869 295

722 2005 28 2 3 2006 1106 280 850 2006 32 1 4 LMT

Bendras publikacij skaiius Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 1997-2006 m. 283 2006 309 2005 764 342 2004 703 305 2003 581 330 2001

329 476 366 1999 487 351 1998 327 365 0 200 400 626 Latvija Estija 542

Lietuva 586 544 421 1997 847 593 513 2000 920 628 661 346 2002 1100

802 482 600 Publikacij skaiius 800 1000 1200 ISI Publikacij skaiius Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 1 mlj. gyventoj 600 555 504 P u b lik a c ij s k a i iu s 500 400 323

300 2005 m. 2006 m. 259 200 133,77 107,35 100 0 Lietuva Estija Latvija LMT Socialini moksl duomen baz. Latvijos, Lietuvos ir Estijos publikacij skaiius 70 63 60

Publikacij skaiius 61 60 50 50 43 42 41 40 40 40 40 36 Lietuva

31 Latvija 30 23 22 21 Estija 24 20 17 12 10 14 9 7 2

4 2 4 5 4 2000 2001 2002 9 8 2003 2004 9 0

1997 1998 1999 Metai 2005 2006 Results Results:17 Re s u l t s : Re s u l t s

: 2 4 2 4 Address=(Law Univ Lithuania) Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI. 1. Title Implementation of electronic governance: The case of society interaction with public administration in Lithuania Author(s): Limba T Source: TRANSFORMATIONS IN BUSINESS & ECONOMICS Volume: 6 Issue: 2 Pages: 235-249 Supplement: Suppl. A Published: 2007 Times Cited: 0 2. Title: The generalizability of the Youth Self-Report syndrome structure in 23 societies Author(s): Ivanova MY, Achenbach TM, Rescorla LA, et al. Source: JOURNAL OF CONSULTING AND CLINICAL PSYCHOLOGY Volume: 75 Issue: 5 Pages: 729-738 Published: OCT 2007 Times Cited: 0 3.

Title: Social security and welfare: Concepts and comparisons (introducing social policy) Author(s): Cesnuityte V Source: SOCIOLOGICAL RESEARCH ONLINE Volume: 12 Issue: 2 Published: MAR 26 2007 Times Cited: 0 4. Title: Foreword Author(s): Caplinskiene M, Pauliukevicius A Source: FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL Volume: 169 Pages: S1-S1 Supplement: Suppl. 1 Published: JUN 15 2007 Times Cited: 0 5. Title: Maintenance of forest biodiversity in a Post-Soviet governance model: Perceptions by local actors in Lithuania Author(s): Lazdinis M, Angelstam P, Lazdinis I Source: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT Volume: 40 Issue: 1 Pages: 20-33 Published: JUL 2007 Times Cited: 1 6. Title: Morphologic, experimental-comparative investigation as an identification of the injuring instrument method Author(s): Sitiene R, Zakaras A, Pauliukevicius A, et al. Source: FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL Volume: 167 Issue: 2-3 Pages: 255-260 2007 Times Cited: 0

7. Title: Epidemiological comparisons of problems and positive qualities reported by adolescents in 24 countries Author(s): Rescorla L, Achenbach TM, Ivanova MY, et al. Source: JOURNAL OF CONSULTING AND CLINICAL PSYCHOLOGY Volume: 75 Issue: 2 Pages: 351-358 Published: APR 2007 Times Cited: 2 8. Title: Application of atomic absorption spectroscopy for detection of multimetal traces in low-voltage electrical marks Author(s): Jakubeniene M, Zakaras A, Minkuviene ZN, et al. Source: FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL Volume: 161 Issue: 1 Pages: 36-40 Published: AUG 10 2006 Times Cited: 1 9. Title: Towards hydrogen economy in Lithuania Author(s): Milciuviene S, Milcius D, Praneviciene B Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY Volume: 31 Issue: 7 Pages: 861-866 Published: JUN 2006 Times Cited: 1 10. Title: Group interests of agents functioning in changing environments Author(s): Raudys S, Pumputis A Source: MULTI-AGENT SYSTEMS AND APPLICATIONS IV, PROCEEDINGS Volume: 3690 Pages: 559-563

Published: 2005 Times Cited: 0 11. Title: Adolescents' social strategies: Patterns and correlates Author(s): Sondaite J, Zukauskiene R Source: SCANDINAVIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY Volume: 46 Issue: 4 Pages: 367-374 Published: AUG 2005 Times Cited: 0 Vilniaus Universitetas Publikacijos Citavimai Lietuvos, Latvijos ir Estijos humanitarini moksl publikacij skaiius Menai ir humanitariniai mokslai Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) Lietuva Latvija Estija 1997

0 1 4 1998 6 2 6 1999 2 2 10 2000 2 2

4 2001 3 0 6 2002 4 4 5 2003 8 1 10 2004

6 1 5 2005 28 2 3 2006 32 1 4 SpringerLINK ABC-CLIO / Historical abstracts Compendex

Academic Search Premier IEEE/IEE CAB Abstracts INSPEC CEPOL Research and Science Database MEDLINE Chemical Abstracts (CAplus) AGRICOLA GeoRef IBSS Humanities International Index MLA ICONDA MUSE

IndexCopernicus PsycInfo LISA The Philosophers Index MathSciNet (Mathematical Reviews) ERIC SocINDEX with Full Text EMERALD Sociological Abstracts IPSA Business Source Complete http://www.lmt.lt/NAUJIENOS/Tarpt_duom_bazes_jungtinis.doc Tarptautin duomen baz "Lituanistika" Duomen baz Lituanistika kuriama vykdant ES Socialinio fondo BPD,,mogikj itekli kokybs gerinimas mokslini tyrim ir inovacij srityje projekt Tarptautin mokslin duomen baz Lituanistika Projekto tikslas: humanitarini ir socialini mokslo srii

mokslinink galimybs pristatyti savo mokslinius pasiekimus nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis bei tuo paiu tvirtinti savo kaip mokslinink pripainim bei kompetencij. I kitos puss, mokslininkai ir visuomen turi galimyb susipainti su Lietuvos humanitarini ir socialini moksl srities mokslinink pasiekimais bei vertinti j reikm http://www.minfolit.lt/ Lietuvos dalyvavimo ES 6-oje bendrojoje programoje rezultatai Dalyvavimas Universitetai 35,6% Valst. mokslo institutai 16,1% Didels mons 0,9% Kitos 2,3% vietimo staigos 0,4% Valstybs mons 1,1% Valst. mokslo

staigos Asociacijos 1,6% 2,8% Univ. mokslo institutai 4,7% MV 16,0% Vieojo admin. institucijos 10,0% V 8,6% Tarptautini mokslo ir technologij pltros program agentra Tarptautiniai Lietuvos mokslo vertinimai Norvegijos mokslo tarybos organizuotas vertinimas 1996 m. Pasaulio banko ekspertiz Lietuva ini ekonomikos link 2003 m. Europos Komisijos atviro koordinavimo metodo (CREST) ekspertiz 2007 m. (pristatyta Vyriausybei)

ES ekspert, vertinusi Lietuvos mokslo sistem, rekomendacijos Po kelerius metus trukusi diskusij dabar atjo laikas imtis veiksm, taiau reikia ( ...) paremti veiksmus patikima analize. Svarbiausi politikos krimo tikslai turi bti planavimas ir strategijos krimas. Reikia turti strategin vizij ir plaiai suderintus principus apie tai, koks turt bti konkretus alies profilis, susijs su inovacijomis, verslo vaidmeniu, valstybins mokslo sistemos vaidmeniu pramonei ir mokslo bei vietimo sistemos prisitaikymo gebjimais Reikia konsoliduoti ir patikslinti institucij vaidmenis, siekiant daugiau dmesio skirti auktai dstymo kokybei, kio ir visuomens poreikiams. Kadangi konsolidavimas reikt institucij sujungim ar net kai kuri institucij panaikinim, vienintelis tinkamas bdas pasirengti tokiam procesui bt nepriklausomas mokslini tyrim sistemos bei atskir jos institucij vertinimas, atliekamas tarptautini ekspert. Tok vertinim reikt pradti kiek manoma greiiau. Reikia modernizuoti valstybins mokslo sistemos, ypa universitet, valdym, labiau orientuojantis strategij krim ir atskaitingum iors interes grupms, kurios turi turti daugiau galimybi pareikti savo nuomones universitet ilgalaikiame strategij

krime, o universitet ir institut vadovai turt bti atskaitingesni. Atsivelgiant didiules MTTPI miriosios politikos ir ypa struktrini fond l teikiamas galimybes, reikia suderinti ilgalaik politikos krimo ir gyvendinimo sistemos gebjim stiprinim. Tam reikt sukurti struktras, organizuojanias bei gyvendinanias fundamentaliuosius ir taikomuosius mokslinius tyrimus (Mokslini tyrim tarybos modelis, Technologij agentros modelis). Visos papildomos finansins paskatos, ypa atlyginim padidinimas mokslininkams ir tyrjams Lietuvoje turt bti glaudiai siejamos su elgesio ir veiklos pokyiais, padedaniais kurti palankias slygas inovacijoms. tai apima paskatas tiek atskiriems mokslininkams tyrjams, tiek institucijoms. Research of low quality is dangerous even when relevant, because it may create false authority. We recommend that the criteria for becoming qualified for a professorship be reconsidered. We suggest that one criterion should be to have published at least two articles in international peerreviewed journals (Philosophy, Modern History, Political Science, Sociology) MOKSLINI TYRIM FINANSAVIMAS:

Bazinis finansavimas Programinis mokslo finansavimas Konkursinis mokslo finansavimas (didinti nuo 5-6%) Suformuoti Lietuvos mokslo prioritetus Mokslo ekspertiz Parengti mokslo, technologij ir inovacij valg (pltros raidos scenarij) MOKSLINI TYRIM FINANSAVIMAS Lietuvoje ilaidos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei pltrai tik 0,8 % BVP. Europos Sjungos ikeltas udavinys MTEP finansavimas 2010 m. turi priartti prie 3% nuo BVP. Nacionalins Lisabonos strategijos programos gyvendinimas Lietuvos politini partij ir akademins bendruomens institucij 2004 m. M e m o r a n d u m a s - valstybs biudeto ilaidos mokslui ir eksperimentinei pltrai kasmet augt 0,1% BVP ir 2010 metais pasiekt 1% BVP MTEP finansavimas, % BVP, 2004 Mokslini tyrim program ir prioritet optimizavimas:

mokslini tyrim erdvs tikslas utikrinti nacionalini ir regionini MTP darn ir prioritet Europos svarbos klausimais; tolesns paangos forma tarpusavio vertinimo, kokybs utikrinimo ir bendro Europos, nacionalini ir regionini program vertinimo princip sukrimas; gerinti program koordinavim ir finansavimo veiksmingum; Sudaryti bendras svarbias MTP; koordinuoti mokslini tyrim programas ir prioritetus. Europos mokslini tyrim erdv: naujos perspektyvos (alioji knyga) Mokslini tyrim prioritetai Lietuvoje Mokslini tyrim ir eksperimentins pltros (MTEP) prioritetines kryptis nustatyti planuojant ir koordinuojant veikl, nustatant kryptis, kurias tikslinga koncentruoti ribotus

Lietuvos resursus. Nuolatiniai mokslo pltots visuomeniniai prioritetiniai tikslai, kurie turi bti svarbus prioritetins paramos tyrimams kriterijus, yra mokslo poveikio alies ekonomikai didinimas ir alies mokslins kultros ugdymas. Prioritetinis tikslas yra tarptautinio lygio mokslo, einanio pasaulin mokslo apyvart, ugdymas. LMT studija Silymai dl mokslini tyrim ir eksperimentins pltros prioritetini krypi nustatymo. Darbo grups vadovas Nacionalins mokslo programos samprata Nacionalin mokslo programa yra mokslini tyrim projekt ir j vykdymui btin metod ir priemoni visuma, sukurianti prielaidas valstybei ir visuomenei svarbioms problemoms sprsti. Programos tikslas sutelkti Lietuvos mokslin potencial ir finansinius iteklius, inicijuojant apibrtai problemai sprsti btinus naujus ir koordinuojant vykdomus (tarp j ir tarptautinio bendradarbiavimo pagrindu) vairi institucij ir tyrj grupi

mokslinius tyrinjimus. Lietuvos mokslo taryba apibendrino mokslo ir studij institucij, mokslinink, valstybs staig silymus dl nacionalini mokslo program tematikos ir pateik silym rengti penkias nacionalines mokslo programas: 1. Valstyb ir tauta: paveldas ir tapatumas. 2. Socialiniai ikiai nacionaliniam saugumui. 3. Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir mogaus poveikis. 4. Ltins neinfekcins ligos. 5. Darni energetika. Udaviniai Mokslo ir studij sistemos tarptautinis vertinimas Ekspertizi rezultatus panaudoti mokslo administravimo ir finansavimo sistemos pertvarkai. Padidinti las programiniam ir konkursiniam tyrim finansavimui Esminiams pertvarkymams gyvendinti panaudoti

struktrini fond galimybes (Tyrj karjeros programa). 2005 02 Creating a German elite Controversial plan aims to select universities to challenge Oxford, Harvard | By Ned Stafford In an attempt to stimulate scientific research and give German universities an international scientific reputation, Germany's federal government has announced a competition that will result in five institutions being named as top universities and receiving 250 million over 5 years. Source: Journal of Investigative Medicine, May 2007 Retractions unsettle structural bio January 2007 Scientists from the Scripps Research Institute led by Geoffrey Chang have retracted three highly-cited papers (1, 2, 3) in Science on ATP binding cassette transporters, stating that new findings by another group invalidated their proposed structure and biology of the transporters. Two more retractions will appear in

upcoming issues of the Journal of Molecular Biology and Proceedings of the National Academy of Science. The retracted papers span more than five years of work How to change NIH peer review? December 2007 NIH Director Elias Zerhouni has presented US biomedical researchers with a mission: "Fund the best science, by the best scientists, with the least administrative burden." Since July, 2007, the NIH has received more than 2600 suggestions from researchers about ways to improve the agency's peer review process. Currently, the agency is sifting through the suggestions, and plans to conduct pilot experiments to test their effectiveness early next year. The stakes are high: Each year, the Center for Scientific Review - the portal for NIH grants - receives 80,000 applications, and recruits more than 18,000 external experts for peer review. Bringing Order to Authorship In August 2007, the members of a US government interdisciplinary research group gathered behind closed doors to discuss a controversy in the lab. The group - which comprised chemists, biologists, toxicologists, and physicists - was discussing an author dispute that had arisen over a soon-to-bepublished manuscript. One of the life scientists in the lab (who asked to remain anonymous for fear of retribution) had directed a smaller project within his discipline, mentoring a postdoc

throughout the conception and execution of the experiments, as well as compiling the paper, which the postdoc wrote. When this researcher returned from vacation and saw the final version of the paper, the postdoc was correctly listed as first author. However, the lab director - not a life scientist - was listed as senior corresponding author. The postdoc's mentor was listed in the middle of the author list.

Recently Viewed Presentations

 • Southern Cone Grasslands Alliance Conservation of migratory birds

  Southern Cone Grasslands Alliance Conservation of migratory birds

  Southern Cone Grasslands Alliance Conservation of migratory birds in the Southern Cone Grasslands The Southern Cone (or Pampas) Grasslands are an important wintering and breeding area for grassland-dependent migratory birds. Yet they are highly threatened by conversion to agriculture (especially...
 • Chauncy Awards Monday 20th Friday 24th January YEAR SEVEN ...

  Chauncy Awards Monday 20th Friday 24th January YEAR SEVEN ...

  YEAR SEVEN BRONZE AWARDS YEAR EIGHT BRONZE AWARDS YEAR NINE BRONZE AWARDS YEAR TEN BRONZE AWARDS YEAR ELEVEN BRONZE AWARDS This academic year None this week YEAR ...
 • Treating Alcohol Abuse A Collaborative Approach to Care

  Treating Alcohol Abuse A Collaborative Approach to Care

  Understanding Provider Role in Treating Alcohol Abuse. Registered Dietitian's focus is on the nutrition diagnosis rather than medical or psychiatric diagnosis. Nutrition diagnoses are written as a "PES" statement which identifies the nutrition
 • Captives Cyber Panel

  Captives Cyber Panel

  Challenges for Captives include volatility, scenario modeling and retrocessional cover. Current State Among cyber insurers, the top 15 writers were responsible for around 83% of the market in 2016, with more than 130 total insurers writing cyber policies during the...
 • Chapter 17

  Chapter 17

  Monocot. Veins are usually parallel. Dicot. Veins are usually branched. Needles. Look like needles. 4. Stems. 1. Support leaves and flowers. 2. Transport water and nutrients within the plant. ... Rice. Cassava—Plant found in Asia, Africa and south America where...
 • till - Woods Hole Oceanographic Institution

  till - Woods Hole Oceanographic Institution

  In 2006, turned over <40m tCO2e, growth expected Emerging and thus still being defined OIF does not currently access any regulatory markets Ownership of carbon credits for Kyoto parties only The ocean isn't part of the territory of a Kyoto...
 • Transparency 7-5a 5-Minute Check on Lesson 7-4a Find

  Transparency 7-5a 5-Minute Check on Lesson 7-4a Find

  Answer: about 15 in. Side, x opposite 30° and 24 is the hyp sin 30 = x/24 x = 24 sin 30 = 12 1) Identify what you are trying to find (variable) - Side or Angle 2) Relate given...
 • Financial Literacy Definition SKILL Smart decision with money

  Financial Literacy Definition SKILL Smart decision with money

  Think Before you Invest. Famous Financial Scams in India. Harshad. Mehta . Case. Fooled many investors. Initiated a scam . Diverted funds about 5000 crores from the Banks to stockbrokers