Zvyovanie dostupnosti dajov pre rozvoj dtovho hospodrstva 2016

Zvyovanie dostupnosti dajov pre rozvoj dtovho hospodrstva 2016

Zvyovanie dostupnosti dajov pre rozvoj dtovho hospodrstva 2016 - 2020 www.informatizacia.sk 2 Zkladn dtov princpy daje s aktva daje maj hodnotu Kad dajov prvok m jasne definovanho vlastnka a sprvcu zodpovednho za jeho sprvnos. daje s zrozumiten Vyuvaj sa spolon dajov ontolgie a defincie konceptov. Koncepty a vzahy s konzistentne definovan v celej verejnej sprve. daje s dostupn a zdiean Pouvatelia maj prstup ku vetkm dajom, na ktor maj legitmny nrok. daje s zdiean naprie verejnou sprvou. 3

Otvorenos dajov daje otvorenej vldy musia by dostupn a prehadn. Len vybran mnoiny v definovan v legislatve nebud podlieha princpom otvorench dajov. Pravos dajov Pouvate pracuje len s dajmi, ktorch hodnovernos a pvod s zabezpeen naprklad ich autorizciou, a ktor s z dveryhodnho. Bezpenos dajov daje s chrnen pred neoprvnenm prstupom a pouitm, manipulciou, zverejnenm a poruenm integrity dajov. 4 t sa bude venova Open Data koncepn Dostvame sa do kovej fzy, ke bude mon vidie vsledky a prnosy

01 02 03 04 Operan Nrodn koncepcia Akn pln OGP Stratgia Open Data program Informatizcie VS alie integrovan NKIVS vylepenie na Infratruktra zklade novej , prioritn os NKIVS. 7 5 Ukazovatele nastaven v NKIVS Vetky daje verejnej sprvy, ktor nepodliehaj utajeniu alebo neobsahuj citliv

alebo osobn daje, zverejnme ako otvoren daje, prostrednctvom verejne prstupnch rozhran pre ich strojov spracovanie. Ukazovate Vsledok Cieov hodnota Poet stiahnut otvorench dt (ide o stiahnutie datasetov cez katalg otvorench dt aplikciami alebo pouvatemi) Poet aplikci, ktor kreatvne vyuvaj otvoren dta a otvoren API Podiel intitci verejnej sprvy, ktor publikuj otvoren dta Vstup 950 000 200 99.9 % Podiel dt publikovanch ako otvoren dta 98 % Poet novch datasetov publikovanch vo formte s vysokm potencilom na opakovan pouitie

70 % Podiel informanch systmov verejnej sprvy, ktor poskytuj otvoren API 99.9 % 6 Prprava novho zkona o dtach Na zklade doterajch sksenost z projektu eDemokracia data.gov.sk Chbajca klasifikcia dt General Data Zlepenie licennho modelu Copyright Law PSI smernica Problematick zdieanie dt v rmci

verejnej sprvy ePrivacy Nedostaton podpora novch biznis modelov (big data, MyData) Von pohyb dt Protection Regulation Nov zkon o dtach ovinnos zverejova otvoren daje cez data.gov.sk je u zakotven v Zkone . 211/2000 Z. z. 7 Zvyovanie otvorenosti a dveryhodnosti VS Bude prebieha vylepenie centralizovanho prstupu k otvorenm dajom 20 17 2018

2019 2020 4. Transparentn stav vybavenia Metodiky a tandardy Piloty Open API Centrlne sluby cez Open API 3. Open API Spustenie sluby Rozrenie sluby Moje dta Moje dta 2. Transparentnos vyuvania dajov subjektu Metodika pre Linked Data Referen daje ako Open Data 1. Open Data Prepojenie intitci s data.gov.sk

Automatizovan zverejovanie datasetov 2021 2022 8 Nov prstup: open API a MyData Nov prstup k dtovej vrstve umon nielen otvoren daje, ale aj MyData a BigData Mobiln aplikcie pre ivotn situcie (dopytov projekty) Moje pobyty MyData sluba Moja rodina Moje financie Mj majetok

Shlas a zdieanie Sluby Prstup k objektu Audit prstupov stredn portl verejnej sprvy Centrlny manament dajov prstup k dajom aj pre tretie strany cez Open API Finann sprva Register daovch subjektov tatistick rad stredie prce, socilnych vec a rodiny Register prvnickch

osb Evidencia uchdzaov o zamestnanie Socilna poisova Deus rad pre dohad nad ZS rad vldy Modern platforma dtovej integrcie je postaven na technolgii Talend. Hnutie OpenData sa pretvra na hnutie MyData https://techcrunch.com/2016/08/10/former-facebook-engineers-launch-fabric-an-automated-personal-journal-of-your-life/ 9 Digital Assembly 2016

Prhovor pna podpredsedu vldy pre investcie a informatizciu Petra Pellegriniho We are going to prepare a new Data law that will serve as the model legislation for another country. The goal of our public sector reform will be to transform Slovakia into a Data-driven state, until 2020. 10 AKUJEM ZA POZORNOS www.informatizacia.sk

Recently Viewed Presentations

 • Internationalization & localization - Horstmann

  Internationalization & localization - Horstmann

  EXAMPLE: The fifa world cup 2014. 32 national teams participate in one of the world largest sport events. Millions of fans WILL gather in Brazil & billions watching at home
 • Social & Emotional Development (ages 1-3)

  Social & Emotional Development (ages 1-3)

  Emotional Development: the process of learning to recognize and express one's feelings and learning to establish one's identity and individuality. Each child goes through emotional development cycles independently. Children of this age start to. experience negativism, rebellion, happiness, calmness, stability,...
 • Education Databases -ERIC What is ERIC? Sponsored by

  Education Databases -ERIC What is ERIC? Sponsored by

  Use the Thesaurus Using the Thesaurus, let's search for articles on authentic assessment for elementary education. The Thesaurus tells us that the "controlled vocabulary" or ERIC language for this topic is, Keep clicking until you get to the screen with...
 • Facilitating the Integration of Biotechnology Experiences into Diverse

  Facilitating the Integration of Biotechnology Experiences into Diverse

  The molecular bio lab course now sequences plasmid inserts, and uses Lasergene software, and NCBI databases. UBL is in the beginning phase to help develop an exercise for the vertebrate development course that uses qPCR to address patterns of gene...
 • Design - Sequence Diagrams

  Design - Sequence Diagrams

  Inspect, ISP, and FIB: reduction-based verification and analysis tools for concurrent programs Talk at MSR India, Bangalore Research Labs, June 6, 2008
 • CCSS 101: Standards for Math Practices

  CCSS 101: Standards for Math Practices

  Understand how estimation should be an integral part of fraction computation development. Read and interpret the cluster of CCSS standards related to addition/subtraction of fractions We will know we are successful when we can Justify our thinking when adding and...
 • Ad Hominem Translates from Latin to against man

  Ad Hominem Translates from Latin to against man

  To view this presentation, first, turn up your volume and second, launch the self-running slide show. Slippery Slope The Slippery Slope is a fallacy in which a person asserts that some event must inevitably follow from another without any argument...
 • Chapter 1

  Chapter 1

  Chapter 2 Deductive Reasoning Learn deductive logic Do your first 2-column proof New Theorems and Postulates **PUT YOUR LAWYER HAT ON!! * * * * * * * This is the first theorem that can be proven with a 2-column...