Πυξίδα του Μεταφραστή Τεχνικών Κειμένων: Ειδικά Πεδία της ...

7 . . 06, Ba ... Sc , ... Msc ( ) , , , sc ( - ) , , , , , , , . , ( 1998: 15-8). . H . , , , . : i) . ii) ( 2002: 495-506). , , . 1984 (1984: 30-2)

: 1) , . 2) . 3) . 4) , . 5) 2 , , . 1) Andr Martinet (1980), lments de linguistique gnrale, Paris, Librairie Armand Colin. 2) (1987), , , . 1) Ferdinand de Saussure (1916), Cours de linguistique gnrale, 5em dition, Paris-Lausanne, Payot. 2) . (1979), , , . 1) Noam Chomsky (1957), Syntactic structures, Hague, Mouton. 2) (1991), , , .

1) John Lyons (1981), Language and linguistics. An Introduction, Cambridge, University of Cambridge. 3 2) -, , (2003), , , . . . . . -.

. -. , . , 1989 . , moto-teleterm , 4 , .

1) Herbert Taub-Donald L. Schilling, (1986), Principles of Communication Systems, Singapore, McGrawHill Book Company. 2) Herbert Taub-Donald L. Schilling, . - . (2005), , , . 1) John D. Kraus, (1988), Antennas, Singapore, McGraw-Hill Book Company. 2) John D. Kraus, . (1998), , : . 1) Maral Gerard-Bousquet Michel, (2009), Satellite Communications Systems, Systems, Techniques and Technology, England, John Wiley and Sons LTD. 2) Maral Gerard-Bousquet Michel, . .- . (2013), . , , : . 1) Govind P. Agrawal, (1997), Fiber-Optic Communications Systems, England, John Wiley and Sons LTD. 2) . (2001), , : 5 . , . . , , , Walter Benjamin (1923-The task of the translator). , , , .

Roman Jakobson, , , , ( ). George Mounin (1963, 2002), . , , . , , , . , : , , , , , (Mounin, 2002: 272). Jean Paul Vinay Jean Darbelnet (1958: 46-54). 7 - -: ) ) ) ) ) ) ) . , . 6 Edmond Cary (1963). , , , ,

. , , tienne Dolet, Edmond Cary , , , . Eugene Nida, Edmond Cary, , , . , - -, . . . . (Nida 1964: 159) , Henri Meschonnic (1970: 12-31). , , . . . . 7

, Jean Ren Ladmiral (1979). . , . , . , Jean Ren Ladmiral : , , , , , . , . . . Antoine Berman (1985: 35-41). . , , , . , , , , , , , 8 . .

Pierre Lerat (1995: 102-5). , , , (terminologie des langues spcialises). , , (collocation), , : (pragmatique), (syntaxique), (smantique). , Lerat (1995: 105) (adquation communicative), (combinaison syntagmatique) (connectabilit conceptuelle). , (bases des donnes terminologiques plus linguistiques). , , . , . , . , , , . , , . : !. , . 9 B Dirk Delabastita (1989: 193-218), , Heinrich Lausberg (1973, 1998) . , .

: ) Repetitio: , . ) Adiectio: . ) Detractio: , . ) Transmutatio: , . ) Substitutio: 10 . , . detractio, . () deletio (). , () non-translation : i) - , ii) (.. , - - ), iii) , iv) - , v) ( 2007:11 36).

. -. , , . , , . , . , . , , . , . 1)Changements smantiquesp.132, l.19 1) .129, .36 2)--morphologiques et syntaxiques p.132, l.7 2)-- .129, .24 (les transformations syntaxiques et morphologiquesp.132, l.7) 1)Transmutatio 2)Repetitio

( .129, .24) 1) , . 2) . , , transformation changement. 12 repetitio ) ) . transmutatio non-translation ) ) , , 13 ) . (. 2007 2014) Repetitio Transmutatio

116 356 353 684 212 957 314 90 49 2 0 1 6 462 3184 380 90 87 40 12 291 4084

78% 9% 2% 2% 1% 0% 7% 100% 263 37 31 4 0 0 26 361 Satellite communications systems Cours de linguistique gnrale lments de linguistique gnrale 565 85 0 15 19 0 3 687

Fiber-optic communications Syntactic structures 2042 168 10 66 21 11 256 2574 Antennas Repetitio Transmutatio Non-translation Adiectio Detractio Deletio Substitutio Principles of Communication Systems Introduction to theoretical linguistics 303 871 984

2868 14 11% 32% ( 2007 2008) , , , . . . . 12 (6 6 , 7 ). , , 3 (1, 2 4). ( . 2014) , , . , ( 1998: 14). , , , . 15 . (102) Kline ( 1998: 79) 100 . , ,

, . , , 15 - . ( 1998: 58, 79). , , , , , . 51 ( 51 ). 26 20-25 , 10 25-35 15 35 4 47 . . , 7 , 7 , 12 , . 51 . 8 , 2 8 (freelancer). 51 , , 42 16 21 (, , , , ..).

- 1 Mais quest-ce que la langue? Pour nous elle ne se confond pas avec le langage; elle nest quune partie dtermine, essentielle, il est vrai. Cest la fois un produit social de la facult du langage et un ensemble de conventions ncessaires; adoptes par le corps social pour permettre lexercice de cette facult chez les individus. (Ferdinand de Saussure (1979). Cours de linguistique gnrale, dition critique prpare par Tullio de Mauro, Paris, Editions Payothque, p.25)

) ) la langue le langage; ) 17 - 1 . , 56.9%, 41.2%, 2%. . 87.5%, 12.5%. . Larousse, langage (.. ) . , langue, , . 18

- 2 Les exclamations trs voisines des onomatopes, donnent lieu des remarques analogues et ne sont pas plus dangereuses pour notre thse. (F.de Saussure (1979). Cours de linguistique gnrale, dition critique prpare par Tullio de Mauro, Paris, Editions Payothque, p.102) ) . (F. de Saussure, , - : . . , (1979), , .102 ) ) . ( - , Librairie Kauffmann, , 2004) , "lexclamation"lexclamation"lexclamation", ;

) ) 19 - 2 exclamation , . : , , .. . Larousse interjection . . 20 - 3 On a souvent considr les processus de renouvellement des moyens linguistiques comme se plaant en marge du

fonctionnement normal de la langue. On a mme voulu y voir les manifestations dun langage affectif distinct du langage grammatical. (. artinet (1991). Elments de linguistique gnrale ,Troisime dition Editions Armand Colin, 1991, p. 193) Dfinition du terme "lexclamation"le langage affectif"lexclamation" : "On appelle langage affectif ou expressif celui qui traduit lintrt personnel que nous prenons nos paroles par une manifestation naturelle et spontane des formes subjectives de la pense . J. Dubois, M. Giacomo, L. Guespin, C. Marcellesi, J-B Marcellesi ; J-P. Mvel, Dictionnaire de linguistique, Editions Larousse, 2002, p.20 . . (. artinet (1991), , : . . , , , 19973 , .217) ,

"lexclamation"le langage affectif"lexclamation" ; ) ) ) 21 3 langage affectif ( ), , . 31.4%, 7.8% 60.8%. 60% 20% . Larousse langage affectif . ( . Lyons, 1977) 22 .

. 23 - . . , (.. , / / ...). , , , ,

. 24 1 , . (1998). , : . Berman, Antoine (1999, 1985), La traduction et la lettre ou L'auberge du lointain, Paris: ditions du Seuil. Cary, Edmond (1963), Les grands traducteurs franais: Etienne Dolet, Amyot, Mme Dacier, Houdar de la Motte et les traducteurs d'Homre, Galland et les traducteurs des Mille et une nuits, Grard de Nerval, Valery Larbaud, Genve: Georg. Cary, Edmond (1985), Comment faut-il traduire?, Lille: Presses universitaires de Lille. Crystal, D. (20086) A Dictionary of Linguistics and Phonetics, Oxford: Blackwell Publishing. Delabastita, D. (1989), Translation and mass communication: Film and T.V. translation as evidence of cultural dynamics, Babel, vol.35:4, pp.193-218. Ladmiral, Jean Rene (1979), Traduire: thormes pour la traduction, Paris: Payot. Lausberg, Heinrich (1998), A Handbook of Literary Rhetoric, Leiden Boston Kln: E. J. Brill. Lerat, Pierre (1995), Les langues spcialises, Paris: Presses universitaires de France. Meschonnic, Henri (1970), Pour la potique, Paris: Gallimard. , . (20052), , : . Nida, Eugene Albert (1964), Toward a science of translating: with special reference to principles and procedures involved in Bible translating, Leiden: E. J. Brill. , . , 22 ( 22) (.495-506). : ... 2002

, . (1984). . 1 . : University Studio Press. 25 2 o , . (2000). , : . o , . (2007). (<>). . http://invenio.lib.auth.gr/record/100715/files/gri-2008-1031.pdf o , . (2014). , , : . ( : . : , , : , , /, , : , , ) http://www.didaktorika.gr/eadd/

, . http://users. uoi.gr/gjxydo/lexicon/glossary.html , www.greek-language.gr/ Random House Websters Unabridged Dictionary 1998 Random House WordReference.com Online Language Dictionaries http://www.wordreference.com/ 26 !

Recently Viewed Presentations

 • Daily Words 2014-2015

  Daily Words 2014-2015

  #17 Paradox (n) Definition: a statement that seems self-contradictory or absurd, but in reality expresses a possible truth Synonyms: Antonyms: Example: Sentence:
 • PowerPoint Presentation

  PowerPoint Presentation

  Buddhism. Founded by Siddhartha Gautama. Called Buddha. Means "Enlightened One" Legend: Born into luxury, became shocked when he drove around in his chariot and saw poverty and sickness. Left wife and newborn son to wander around India at age 29....
 • What is the best way to find the

  What is the best way to find the

  Non-Fiction. Has facts that can be checked and proven . The author is an expert on this information. Fiction or Nonfiction? Fiction. Story is created from the author's imagination. Stories are pretend. Animals or objects can talk, wear clothes, have...
 • No Slide Title

  No Slide Title

  Edmund Durfee, Jeffrey Cox, and Thomas Bartold University of Michigan Deconfliction: Collects together abstract descriptions of coalition agents' plans. Identifies potential unintended conflicts. Formulates possible resolutions at current level of plan detail: Synchronization to avoid demands on same assets at...
 • Ser &amp; Estar - Spark Enthusiasm

  Ser & Estar - Spark Enthusiasm

  Soy Eres Es Somos Sois Son Estoy Estás Está Estamos Estáis Están Los usos del verbo Ser: Origin of a person or thing (el origen) Identification (la identificación) Characteristics (las características) Telling time (la hora) and date (la fecha) Time...
 • Complementary and Alternative Medicine

  Complementary and Alternative Medicine

  Complementary and Alternative Therapies. Abbreviated CAM. Complementary - used in conjunction with conventional medical care. Alternative - used in place of conventional western medicine.
 • PowerPoint Presentation

  PowerPoint Presentation

  Corporate Governance - Meaning. Corporate governance is a process and mechanism set up for the corporations and firms based on certain guidelines and principles by which a company is controlled and directed.. The underlying principles are there to ensure that...
 • Soils! - Denton ISD

  Soils! - Denton ISD

  The three main types of soil are: Sandy. Silt. Clay. Most soils are a mixture of these three, and come from the portion of minerals found in the soil. Sandy soils are gritty and fall apart easily. Silty soils feel...