SATURS 1. Metodoloisk informcija 2. Eiropas trisma tirgus

SATURS 1. Metodoloisk informcija 2. Eiropas trisma tirgus

SATURS 1. Metodoloisk informcija 2. Eiropas trisma tirgus raksturojums populrkie galamri, ceoanas paradumi, trisma tendences un ts ietekmjoie faktori 3. Latvija k trisma galamris Baltijas valstu kontekst atpazstamba, priekstati, interese 4. Informcijas avoti par Latviju k trisma galamri un to vrtjums 5. Latvijas trisma produktu un servisa vrtjums 6. Secinjumi un rekomendcijas 1. Metodoloisk informcija Kvalitatv ptjuma gait tika organiztas 8 fokusa grupu diskusijas Fokusa grupu dalbniekI nozares profesioni (trisma aentru prstvji, operatori, urnlisti, blogeri) Fokusa grupu diskusiju dalbnieku atlasi un rekrutciju veica TAVA

Fokusa grupu norises laiks un vieta: 1. FGD 2015.gada 3.decembris, plkst.11:00, Tallina, Igaunija 2. FGD 2015.gada 8.decembris, plkst.12:00, Berlne, Vcija 3. FGD 2015.gada 9.decembris, plkst.11:00, Via, Lietuva 4. FGD 2015.gada 15.decembris, plkst.11:00, Stokholma, Zviedrija 5. FGD 2016.gada 12.janvris, plkst.11:00, trehta, Nderlande. 6. FGD 2016.gada 14.janvris, plkst.11:00, Oslo, Norvija. 7. FGD 2016.gada 20.janvris, plkst.14:00, Helsinki, Somija. 8. FGD 2016.gada 26.janvris, plkst. 12:30, Londona, Lielbritnija Vidjais diskusijas ilgums: 120 mintes Fokusa grupu diskusijas valoda: Angu valoda Fokusa grupu diskusiju ietvaros tika apspriestas sekojoas tmas: 1. Konkrts valsts populrkie izceoanas galamri, tendences un iemesli 2. Ekonomisk situcija valst un citi izejo trisma veicinoie un bremzjoie faktori. 3. Izceoanas iespju novrtjums uz Latviju

4. Informcijas ieguves veidi: trisma mjas lapas, socilie tkli, TV/radio, avzes/urnli, informatvie bukleti, izstdes 5. Tendences ceojumu pastan un rezervan troperatori, aenti, internets, u.c. 6. Priekstati valsts, cilvki, ekonomika, kultra, vide, citi 7. Atpazstambas statuss jeb informtbas pakpe dzirdts, zinms, ir interese, ir rcba 8. Trisma produktu piedvjuma novrtjums aktvs atptas, veselbas, medicnas, dabas, arhitektras, kultras, vsturisk mantojuma, gastronomijas, biznesa piedvjumi 9. Kas no trisma produktiem patrtjam btu pievilcgs nesezon 10. Ceojumu izvles motivciju bremzjoie iemesli un faktori 11. Atsauksmes un novrtjums pc apmekljuma

2. Eiropas trisma tirgus raksturojums populrkie galamri, ceoanas paradumi, trisma tendences un ts ietekmjoie faktori Populrkie trisma galamri Vidusjras reions, Itlija, Spnija, Francija, Grieija. Iecienti trisma galamri ir ar Vcija, Austrija, Skandinvijas valstis, ehija, Turcija. Populrks pilstas Barselona, Londona, Vencija, Berlne, Parze, Prga, Budapeta, Krakova, Gdaska, ar Rga un Tallina. - Teritorili visbiek tas ir Vidusjras reions. Vismaz 50% vcu tristi dodas tiei uz turieni. (Vcijas FGD) - Angi labprt dodas atpsties uz Spniju, Grieiju, Itliju, ar Poliju (Krakovu) un ehiju. (Anglijas FGD) - Visiecientkie galamri sezon ir tur, kur ir silti un saulaini, Spnija, Francija, Itlija, Grieija un Vcija. (Nderlandes FGD) - Uz Skandinvijas valstm dodas jauni cilvki un imenes ar brniem. Saistokie aspekti daba, fjordi, ziemas sports. imenes ar brniem, visbiek ceo skolnu brvdienu laik (jlijs-augusts). (Nderlandes FGD) - Kopum, galvenie galamri somiem ir Tallina, Stokholma, Sanktpterburga. Tad, protams, Spnija, Grieija un Turcija. Grieija obrd ir pirmaj viet. Neskatoties uz politiskajm norism, Spnija un Grieija vl aizvien ir oti populri galamri. (Somijas FGD)

- Populrkais galamris lietuvieiem droi vien ir Turcija. Rga ar. J, uz Latviju brauc tiem oti daudz. (Lietuvas FGD) - Norviem top ir Turcija, Grieija, Spnija un Kanriju salas, garkiem ceojumiem Taizeme, Dubaja, Amerika, ar na, lai gan mazk k prjs. Sakar pdjiem politiskajiem notikumiem Turcija no trisma gala mru topa ir izkritusi. (Norvijas FGD) - Visvairk igaui ceo pa Igauniju, t ka populrkais ir vietjais trisms. Dau dienu izbraukumiem rpus valsts iecientas ir Skandinvijas valstis Somija, Zviedrija, Dnija. Un oti populri ir ar braukt uz Latviju, jo tas nav drgi, cilvki ceo ar persongo transportu, ir ldzvrtgs cenu lmenis. Tlkiem ceojumiem populri ir braukt uz Vidusjras valstm vai, piemram, Taizemi, kur var baudt vasaru. (Igaunijas FGD) Ceoanas galamru izvle atiras dada vecuma tristu auditorijs. Jaunieus vairk interes nakts dzve, izklaides, ar aktv atpta un sports. Veckai paaudzei, izvloties trisma galamri, svargs ir kultras konteksts. - Top3 jauniem cilvkiem: Londona-pilsta, restorni, muzeji; Grieija laikapstki saule, pludmale, zemas cenas; Vencija romantika, kultra (Latvija ir 40. viet) (Nderlandes FGD) - Jauniei visbiek ceo uz Londonu, Barselonu, Berlni. Galvenais izvles iemesls pilstas dzve. (Zviedrijas FGD)

- Populrkie ceojumu galamri vidj vecuma tristiem - Ziemeitlija, Vcija, Norvija un Francija. Daudzi no Zviedrijas brauc ar saviem auto, citi izvlas lidot, bet vl citi r auto. Tas, manuprt, ir tds Tops. (Zviedrijas FGD) - Populri galamri vidjai paaudzei ar ir Krakova, Budapeta, Prga, Varava, Gdanska. Galvenie izvles iemesli vsture un kultra. Vidj un veck paaudze biei dod priekroku miergkai atmosfrai, nozmgi ir ar finansilie apsvrumi, piemram, izvlas Poliju, tur ir ltkas viesncu cenas, lidojumi. (Zviedrijas FGD) - Top3 veckiem cilvkiem: Vcija tuvu, viegli sasniedzama, var braukt ar automanu; Francija diens, laika apstki, inerce, brauc ik gadu, tradcija, zinmas vietas; Spnija (Latvija ir 25. viet) (Nderlandes FGD) Ceojuma izvl liela nozme ir ar imenes struktrai ir vai nav brnu. imenm ar brniem btiskas ir ceojuma izmaksas un, protams, atptas iespjas brniem (viss FGD k btisks tika mints informcijas trkums par iespjm un specializtu marrutu un atlaiu programmu trkums imenm ar brniem). Pri bez brniem parasti var atauties drgkus, eksotiskkus ceojumus, piemram, uz Dienvidameriku, ziju. - Top 3 imenm ar brniem: - Francija t jau ir k imenes tradcija mani vecki uz turieni veda mani, un es tagad turp vedu savus

brnus. Ja ir 3 brni, tad imene nevar doties tlu, jo tas ir drgi. Un tur ir Disnejlenda, tas ir parks, ko visi zina, un kur visi grib aizbraukt. - Vcija tas ir tuvu, ldz ar to tas ir ltk, jo nav jprk drgas bietes; - Tlk seko tdas valstis k Itlija, Austrija, Zviedrija, Turcija, Grieija. - Latvija ierindojas apmram 60. viet, jo cilvkiem nav informcijas par to, ko Latvij var dart imene ar brniem. imenes ar brniem ne-eksperiment, veckiem ir svargi bt informtiem (brniem jgrib tur braukt, jbt vilinjumam, jbt kaut kdm pozitvm gaidm) un prliecintiem par servisu, cenm Latvij ar ir brnigas vietas atptai ar brniem, piemram, Trvetes dabas parks, bet Nderland neviens neko par to nezina, un tas ir galvenais trkums (Nderlandes FGD) - Latvija nav draudzga imenm ar brniem nav pao imeu atlaiu programmu viesncs, nav izstrdta specializta piedvjuma imenm ar brniem (Igaunijas FGD, Vcijas FGD) - Priem bez brniem ir vairk naudas, tpc galamri atiras. Garkos ceojumos dodas uz Dienvidameriku, ziju. skos ceojumos Barselona (kultra, nakts dzve, diens), Madride, Ibiza (nakts dzve), Maroka (kultra). aj grup Latvija k galamris ierindojas augstk k priem ar brniem. (Nderlandes FGD)

Trisma galamru izvli veicinoie un bremzjoie faktori. Palaik trisma galamru izvli Eirop pakpeniski ietekm bgu krze, terorisma draudi, saspringt politisk situcija vairks valsts, piemram, Turcij. Palaik grti prognozt, cik liel mr mainsies tristu plsma uz dadiem galamriem, tau pieaug drobas faktora nozme. Nemaingi svargi izvles kritriji ir pieejam informcija par valsti un trisma produktiem, izmaksas, laika apstki. - Trisma galamru izvli ietekm informcija par valsti, kura pieejama socilos medijos, pieejams bildes, kopjs valsts imids. Cilvki vecum 55+ neizmanto tik daudz internetu, tpc informcijas kanls ir trisma urnli un druktie mediji. Ietekmjos faktors ir ar ceojuma kopjs izmaksas. (Nderlandes FGD) - Pdj laik, ldz ar nemieriem dads valsts (diskusijas dienas rt notika sprdziens Stambul), ir mainjuies trisma galamri, piemram, uz Stambulu tagad brauks mazk. Tau jaunka gadagjuma cilvki joprojm izvlsies Turciju, jo tur ir ltk atpsties. Savukrt tiem cilvkiem, kuri daudz ceo, cena vairs nav noteicoais faktors, jo tiek noteiktas citas priorittes, k, piemram, droba. Cilvki izvrt ar vstniecbu darbu, ja rvalsts notiek kds negadjums. Svargi justies pasargtam, bt prliecintam, ka tev paldzs tava valsts. Negatvie piemri ipte, Tunisija. (Nderlandes FGD) - Situcija Turcij tomr ir mainjusies un uz turieni brauc mazk, jo tur vairs nav tik droi. Tas attiecas tiei uz lietuvieiem. Izvlas Spniju un Itliju. Gan vienkri pieauguie, gan ar imenes ar brniem. (Lietuvas FGD) - Krimas okupcija neietekm msu tristu vlmi doties uz Latviju, nepastv baas par drobu. (Norvijas FGD) - Ekonomisk situcija nav ietekmjoais faktors, vciei iepriek atliek naudu atvainjumam, veido uzkrjumus. Vciei ir gatavi trt naudu atvainjumam, piemram, iegdties drgu inventru, lai pilnb izbaudtu

atvainjumu. (Vcijas FGD) Tendences ceojumu pastan un rezervan. Lielk daa Baltijas un Ziemevalstu tristu uz Latviju dodas pai, neizmantojot trisma aentru pakalpojumus. Baltijas valstis ir tuvu, nav lielu grtbu paam interesentam veikt nepiecieams rezervcijas. Ir pieejami finansili izdevgi piedvjumi, piemram, ir iespjams, ka viesncu cenas booking.com ir zemkas par tm, ko var piedvt aentra. Latvij uz vietas tiek izmantoti trisma informcijas centru pakalpojumi. Tomr nozmga ir ar trisma aentru klientu daa (30% - 50%). Trisma aentru pakalpojumus interesenti saldzinoi biek izmanto nesezon, rudens un ziemas periodos. Trisma aentru pakalpojumi biek tiek izmantoti lielku ceojumu ietvaros tie ir grupu ceojumi, ar plaku, kvalitatvku programmu, biznesa trism. Trisma aentru pakalpojumus biek izmanto gados vecki interesenti, retk jauniei. - oti daudzi ceo patstvgi, neizmantojot trisma aentru pakalpojumus, pai, lai dotos uz Baltijas valstm, jo tur ir droi un tas ir tuvu. Vii pai veic rezervcijas, pirms ceojuma visu izpta internet. Aptuveni 70% tristu ceo neizmantojot aentru pakalpojumus. (Norvijas FGD) - Ruden un ziem brauc caur troperatoriem, oti daudzi uz darba nedas nogali, tad ir pat 50% pret 50%. Vasar vairk pai ar auto. (Lietuvas FGD) 3. Latvija k trisma galamris Baltijas valstu kontekst atpazstamba, priekstati, interese Latvijas atpazstamba Baltijas valstu kontekst. Vidusmra Rietumeiropas iedzvotju priekstatos Latvija ir viena no trim Baltijas valstm, viu skatjum visas s valstis ir oti ldzgas. Potencilie tristi zin, kur

atrodas Latvija (Baltijas valstis), tau viu informtba un zinanas ir trcgas, vii neorientjas katras valsts specifik, biei jauc Baltijas valstis, to galvaspilstas. Rietumeiropas iedzvotju vid vism trim Baltijas valstm ir vienots, vienkrots tls t ir postpadomju telpa ar kopju neseno vsturi, ar ldzgu kultru, servisu un dzves lmeni. - Daudzi vciei nemaz nezina, ka Lettland ir t pati Latvija. (Vcijas FGD) - Daudziem Latvija ir zinma pateicoties Eirovzijai. (Lielbritnijas FGD) - Par Latviju uzzinju pateicoties EasyJet urnlam, kur bija publicts raksts par Latviju. Runjot par imidu, cilvkiem atpazstamka iet Rga, nevis Latvija k valsts. (Lielbritnijas FGD) Ziemevalstu (Zviedrija, Norvija, Somija) diskusijs par Baltijas valstu lderi tika nosaukta Igaunija. T atrodas tuvk, iespjams, ir rtk sasniedzama, tau galvenais t ir informatvi aktvka, ststot un aicinot pie sevis potencilos tristus. - Lderis ir Igaunija - vii ir aktvki. Daudz vairk par viiem dzirdam, vairk reklmu, vairk dadu kampau. Msu ttristi nezina neko daudz par Latviju. Vii to uzzina no mums. Ms esam tie, kas paststa par Latviju, jo cilvki vairk zina Baltiju k Igauniju. (Zviedrijas FGD) - No trim Baltijas valstm Igaunija ir vispopulrkais galamris, Latvija ir nko un tad Lietuva/ Polija. (Somijas FGD)

Baltijas valstu specifika trisma jom ir t, ka liela daa tristu apceo uzreiz visas 3 valstis nevis tikai vienu. Rietumeiropas un Skandinvijas trisma aentras potencilajiem interesentiem prioritri piedv tiei du variantu - apceot visas Baltijas valstis vien ceojum. - Ms piedvjam braucienus uzreiz uz vism 3 Baltijas valstm. Ms vairs nepiedvjam braucienus uz kdu atseviu valsti vai pilstu, jo tagad tristi pai var rezervt viesncas online, pastt bietes, rezervt gidus vai velosipdus, ms piedvjam paos braucienus, piemram, kombinjot braucienus vai organizt muzeju apmekljumus, rpus darba laika. Klientiem k transportldzekli piedvjam autobusu, td veid vii apmekl visas 3 Baltijas valstis - to galvaspilstas un citas mazkas pilstas, ar nelielm pieturm. (Lielbritnijas FGD) - T ir liela priekrocba vien braucien apskatt 3 valstis. T, piemram, skolotjs pensij vlas savm acm redzt 3 dadus arhitektras veidus, kuri atrodami Latvij, Lietuv un Igaunij. (Vcijas FGD) - Atvainjuma laik msu tristi nebrauks tikai uz Latviju vai uz Igauniju vai uz Lietuvu. Vii skats visas 3 valstis kop. Zviedri visas 3 valstis uztver kop. Ja gribs ar manu ceot, brauks gan uz Latviju, gan uz Lietuvu, gan uz Igauniju. Btu svargi vism Baltijas valstm trisma jom kooperties ar saviem kaimiiem. Tas tpat k Amerika vii skata Skandinvijas valstis kop, vii neredz atirbu starp Norviju un Zviedriju. (Zviedrijas FGD) - Mums ir liels skaits klientu no dadm ES valstm un tad tiek piedvti kompleksi braucieni (IgaunijaLatvija-Lietuva), jo viena pati Igaunija vai Latvija btu par mazu. (Igaunijas FGD)

Interese par Latviju k trisma galamri. Latvija un Rga, k trisma galamri, nav saldzinoi populri Rietumeiropas iedzvotju vid. Gan kultras, gan izklaides iespju, gan dabas kontekst Latvijai grti konkurt ar citiem Eiropas trisma galamriem. Tomr btiski ir uzsvrt, ka Latvij pabijuo tristu atsauksmes par ceojumu parasti ir pozitvas. Tas auj apgalvot, ka Latvijas potencils k trisma galamrim ne tuvu nav izsmelts. - Ms potencilajiem klientiem piedvjam 47 galamrus un Rga ir pdjs viets (Zviedrijas FGD) - Latviju, k trisma objektu daudzi ignor. Cilvku uztver pastv uzskats, ka ir Rietumeiropa Vcija, Francija un prj postpadomju Austrumeiropa, kur viss ir krietni ltks, notiek dzerana un balltes. Esmu prasjusi cilvkiem, vai vii zina kaut ko par Latviju, Lietuvu un Igauniju, cilvki atbild, ka ts ir postpadomju valstis, kur visi brauc izklaidties. (Lielbritnijas FGD) Diskusijs vairkkrt tika uzsvrts, ka interese par Latviju pieaug. Respondenti nordja, ka Latvijas pusei jbt aktvkai informatv atbalsta nodroinan. - Pdjos gados pieaug gan jaunieu, gan imeu ar brniem skaits, kas dodas uz Latviju. Ja pirms vairkiem gadiem populrs galamris bija Somija, tad tagad situcija mains, jo Latvija esot mazk zinma, mazk izptta un ldz ar to ar rosina interesi. Ja tiks organizti visdi paskumi, tad ar pieaugs tristu skaits. (Igaunijas FGD) Ptjuma rezultti auj apgalvot, jo labka visprj informtba ir par Latviju, jo ciekas vsturisks un ekonomisks saites ar Latviju, jo populrka ir Latvija k trisma galamris. Likumsakargi, ka Latviju trisma nolkos biek apmekl abu kaimivalstu (Lietuvas un Igaunijas) iedzvotji. Ar Ziemevalstu iedzvotju vid (vairk Somijas un Zviedrijas) vrojama saldzinoi augstka interese par ceoanas iespjm uz Latviju. To veicina plakas satiksmes iespjas (piemram, prmju satiksme), k ar cieki

ekonomiskie kontakti. Vcija ir vsturiski saistta ar Baltijas reionu. Ar tas veicina lielku interesi par Latviju un ir viens no btiskkajiem iemesliem, kpc vciei kopum ir labk informti par Baltiju un Latviju nek citu Rietumeiropas valstu sabiedrbas (piemram, Nderlandes, Lielbritnijas u.c.). - Nderlandes iedzvotji braukt uz Latviju neizvlas tik biei k vciei, tas ir saistts ar zinanu trkumu, informtbu. Atirb no vcieiem, Nderlandes iedzvotjiem nav nekda vsturisk aspekta saistb ar Latviju. (Nderlandes FGD) - Pastv atirba starp rietumu un austrumu Vcijas iedzvotjiem. Rietumvciei biek izvlas Itliju, Baltijas valstis vairk izvlas austrumvciei, tas saistts ar vsturisko aspektu. (Vcijas FGD) - Igauiem patk Rga, un ar Latvija kopum ir nozmgs ceojumu galamris. T atrodas tuvu un ir interesanta. (Igaunijas FGD) Latvijas tls to Rietumeiropas iedzvotju vid, kuri nekad nav bijui Latvij, nav pai pievilcgs postpadomju valsts, ar saldzinoi zemu servisa un dzves lmeni. Negatvie stereotipi ir galvens barjeras ceoanai uz Latviju. Latvijas apmekljums gandrz vienmr ldzinjo iespaidu maina pozitv virzien. Informjot un mainot Rietumeiropas valstu iedzvotju priekstatus par Latviju, interese par Latviju, k trisma galamri, pieaugs. - Latvija joprojm tiek uzskatta par postpadomju telpu un tas ir oti negatvi. Es biju patkami prsteigts par Latviju, jo biju gaidjis, ka tur viss bs nolaists, nabadzgs. Tau mani prsteidz, ka Latvija izrdjs oti plaukstoa valsts ar oti turgiem iedzvotjiem. (Lielbritnijas FGD) -

Gan Rga, gan ar Tallina ir slavenas ar savm meitenm un trakajm balltm. Bet tda slava ir oti bstama, galvenais, lai tristi neuzskata valsti tikai par izpriecu vietu. (Lielbritnijas FGD) - Atsaucoties uz msu klientiem, var teikt, ka Latvijai joprojm ir pcpadomju valsts, tomr, ar labu tlu. Atrodas tuvu, nav eksotiska, iedzvotjiem raksturga noslgtba, atturgums, cenas nav augstas. (Norvijas FGD) - Latvija asocijas ar hokeju (Zviedrijas FGD) - Latvijas un Igaunijas tli ir ldzgi, jo kopga vsture, nordiska izcelsme. Uzskatu, ka lietuviei Baltijas kontekst atiras, jo viiem, atirb no Igaunijas un Latvijas, ir sava, cita vsture. (Igaunijas FGD) - Uzskatu, ka Latvijai izveidots veiksmgs tls. Lielisks sauklis par Latviju k valsti, kas dzied (country that sings). (Igaunijas FGD) Latvieu raksturojums kopum pozitvs. Rietumeiropas tristiem latviei iet prk atturgi, noslgti, tas varot radt aplamu priekstatu, ka vii nav draudzgi. Ziemeeiropas iedzvotji latvieus labk izprotot, jo ir pc mentalittes ldzgi. - Latviei ir ziemenieki, draudzgi, bet, tpat k zviedri vai somi, tomr ietur distanci. Latvieu pozitv paba ir t, ka vii nav iedomgi, tpc ar viiem ir viegli kontaktties. Somi un igaui ir iedomgki.

(Somijas FGD) - Latvieus uzskatm par rakstur sev ldzgiem - pai ar paldzbu neuzbzsies, tau, ja kds igaunis Latvij lgs paldzbu, tad t ar tiks sniegta. Situciju padara vienkrku ar tas, ka sazinties var gan krieviski, gan angliski. (Igaunijas FGD) - Franci reiz teica t - js, lietuviei, esat dienvidbaltiei, prj Baltija - ziemenieki. Es ar neteiktu, ka ms lietuviei esam oti smaidgi, bet redz k, frani tomr no malas pamanja, ka ms esam vairk atvrti. Latviei ir vairk noslgti (Lietuvas FGD) Rga Baltijas valstu galvaspilstu kontekst. Rgas pozcijas trisma tirg, saldzinjum ar Tallinu un Viu, ir oti labas. Respondenti Lielbritnij, Vcij, Nderland, liela daa ar Norvij Rgu dvja par Baltijas centru, tas esot populrkais un biek rekomendtais trisma galamris. Btiska Rgas priekrocba intensvka, kvalitatvka gaisa satiksme. Rga spj sekmgi konkurt ar ar citm Centrleiropas pilstm, tdm, k Prga, Budapeta, Varava, Krakova, Gdaska. Protams, trisma plsma uz Rgu ne tuvu nav tik liela, k uz Prgu vai Budapetu, bet tomr Rga ir viena Top trisma izvlm Centrl un Austrumeirop. Tristu atsauksmes par Rgas apmekljumu ir gandrz tikai pozitvas. K nozmgas Rgas priekrocbas, saldzinjum ar citm Rietumeiropas valstm, jmin zemkas ceojuma izmaksas, pietiekami plas kultras objektu un izklaides iespju klsts. Rga ir droa un kompakta pilsta, kuru ir rti iepazt prvietojoties kjm. - Rga ir apburoa pilsta ar savu armu un kultru, t ir kompakta pilsta. Ja Tu vlies doties uz kdu no Eiropas valstm, tad Rga ir laba izvle. Lidojumi uz Rgu ziem ir biei, pieejamas labas viesncas, var redzt daudzas objektus, daudzi interesanti muzeji, labs diens. 1,5h braucien atrodas rpus pilstas objekti, piemram, ir iespjams izbraukt ar haskiju pajgiem. Rga ir oti maza, bet kompakta pilsta, tau t nav tik lta k vartu bt, bet ir krietni ltka, k, piemram, Parze. Jatzm, ka Rg labi

saprot angu valodu. Ar aukstais laiks nav biedjoais faktors, nepiecieams siltks aprbs. Mans pirmais priekstats par Rgu bija oti pozitvs, tur es izjutu to, ko citi sagaida no Parzes, piemram, romantiku. Rg nav k Parz, kur realitt jsaskaras ar ar visdiem nepievilcgiem aspektiem - var redzt daudz atkritumu, ignu. (Lielbritnijas FGD) - Rga ir visbiek izvltais galapunkts no Baltijas valstu pilstm. (Norvijas FGD) - Tm tristu grupm, kuri ceojumam nav ieplnojui trt daudz naudas, ms vienmr iesakm doties uz Baltijas valstm, jo izcenojums ir ltks. diem ceojumiem ir lielka naudas vrtba. Rga ir maza pilsta, izstaigjama kjm, t ir liela priekrocba. (Norvijas FGD) - Rga ir fantastiski skaista pilsta (Nderlandes FGD) - Pirmais, kas man nk prt ir nakts dzve. No vienas puses-tas ir pozitvi, no otras negatvi. Rg, atirb no citm Baltijas valstm, nakts dzve ir daudz meongka. Rgu var uzskatt par Baltijas valstu centru. Cilvku prtos figur Rga un Tallina, Via mazk. Tallina un Helsinki tla zi ir ldzgas. Rgu var uzskatt vairk k poliskku, t ir tda kultras sajta. (Norvijas FGD) - Rga nav kultras galvaspilsta Baltijas valstu vid, t ir Tallina. Rg ir daudz, ar kultru saisttas lietas, bet man uztver tiei Tallina ir kultras galvaspilsta. (Norvijas FGD) -

Rga tomr ir nedaudz zemk lmen k Prga un Budapeta. (Lielbritnijas FGD) - Rga ir ldzg lmen ar Polijas pilstm, piemram, Gdasku, varbt, nedaudz zemk lmen k Varava. (Norvijas FGD) - Polijas pilstas vairs nav populrkas par Rgu. Krakova bija oti augstu pirms divdesmit gadiem. Tagad vairs n. Tas liel mr ir atkargs ar no lidojumu cenm - jaun paaudze izvls ltkus galamrus. Budapeta vartu bt populrka jaunajai paaudzei, jo tur uz vietas cenas ir zemkas nek Rg. (Somijas FGD) - Zviedrijas imprijas laik, 17.gadsimt, Rga bija lielk un nozmgk pilsta. Cilvki, kuri neko daudz nezina par vsturi, uzskata, ka Rga ir kaut kas jauns, bet patiesb t jau sen ir bijusi nozmga metropole aj reion. (Somijas FGD) - Rgas priekrocba ir t, ka t atrodas tuvu, blakus, t ir labi pazstama, tau Rgas tlu grauj naktsklubos notiekoie noziegumi. Daus gadus atpaka pats esmu redzjis, tau vai tas t ir joprojm, nezinu. (Norvijas FGD) - Esmu dzirdjusi zviedra ststu, kad vi saskrs ar krpanas gadjumu, kad vljies izmantot masas salonu pakalpojumus. (Norvijas FGD) Latvija un Rga. Potencilo tristu priekstatos Latvija un Rga ne vienmr ir saistti jdzieni. Diskusijs izskanja piemri, ka tristi pc ceojuma uz Rgu nemaz nezin, ka ir bijui Latvij, t.i. daai tristu Rga

neasocijas k Latvijas galvaspilsta - Saska ar diskusiju rezulttiem, palaik pieaug interese par Latvijas reioniem, ceojumiem bez Rgas. - Manuprt, pastv liela atirba starp Rgu un Latviju kopum. Vairums norvu dodas tiei uz Rgu un ceojuma laik apmekl ar galvaspilstas apkrtni, tai skait Jrmalu. Msu klienti Latviju neuztver tpat k Rgu, tpc atbildes uz jautjumiem ko Js domjat par Latviju un ko Js domjat par Rgu atirsies. Ir dzirdts, ka cilvks saka, ka nav bijis Latvij, neskatoties uz to, ka ir bijis tiei Rg. (Norvijas FGD) Saldzinoi biei cilvki nemaz nevlas braukt uz Rgu, bet gan apmeklt Igaunijai tuvkas vietas posm Prnava-Rga. Latvija k ceojuma galamris sav zi ir interesanta. Nkas atklt, ka igaui mazk zina par Latviju, nek latviei par Igauniju. Ms vlamies to maint. Biei piedvjam 1 dienas braucienus, ne vienmr uz Rgu, drzk Ainai, Salacgrva, Csis, Sigulda. (Igaunijas FGD) Mrauditorija. FGD dalbnieku skatjum nozmgk interesentu grupa ceot uz Latviju ir gados veckie tristi virs 60 gadiem. Prioritram mrim jbt jaunieu un vidjs paaudzes ieinteresan apmeklt Latviju. Uzrunjot dada vecuma auditorijas svarga ir argumentu izvle, katrai no grupm motivjoie faktori var bt citi. - Uz Baltijas valstm visbiek dodas tristi vecuma grup 60+. Piesaistoie aspekti ir vsture, kultra un tas, ka Baltijas valstis atrodas Eirop. (Vcijas FGD) - Ceojum uz Baltijas valstm vairk ieinteresti ir tristi vecum ~65 gadiem. (Zviedrijas FGD)

- Jauno cilvku grupm Baltijas valstis ir prk specifiskas, nesaistoas. Iespjams, pie vainas neprdomts imids. Piemrotkais laiks ceoanai uz Latviju. Viss diskusijs valdja vienprtba, ka piemrotkais laiks Latvijas apmekljumam ir no maija ldz septembrim. Vl ruden, ziem un agr pavasar Latvij ir prk drgns, auksts, slapj, tums. Aktula ziemas trisma problma sniega trkums. - Baltijas valstis k galamris vcieiem vartu bt posms no maija ldz septembrim. (Vcijas FGD) - Man uztver pavasaris un vasara ir piemrotkais laiks braukt uz Latviju. (Lielbritnijas FGD) - Latvija ir iecients galapunkts dados gadalaikos, ziem ap Ziemassvtku laiku ir skaisti, tau janvris-marts ir tas posms, kad ir prk drgns un tums. Laiks, kad vislabk doties uz LV ir laika posm no pavasara ldz rudenim un Ziemassvtku laiks. (Nderlandes FGD) - Interese par Latviju vartu bt tikai vasaras period. (Somijas FGD) - Es biju Latvij ziem, un tad tur ir daudz iespju, ko dart, neskatoties uz to, ka daudzi saka, ka uz Latviju jdodas vasar, jo tur ir lts degvns un ltas meitenes. (Lielbritnijas FGD)

- Ko ms varam piedvt aukstaj sezon, ziemas laik? Jums nav kalnu, slpoanas krortu. K ms varam ieinterest zviedru iedzvotjus ziemas laik doties uz Latviju? Nav piedvjuma. (Zviedrijas FGD) Atsauksmes par Latviju. Iespaidi par ceojumu uz Latviju dominjo da gadjumu ir pozitvi. Biei tika uzsvrts, ka iespaidi par Latviju ir labki nek tika gaidts. - Tristu gaidas nav lielas, tpc saemam oti labas atsauksmes, klienti ir patkami prsteigti. Jatzst, ka pdjo 20 gadu laik Latvij notikuas pozitvas prmaias. (Vcijas FGD) Ptjuma dalbnieku skatjum Latvijas pusei jstrd pie t, lai Latvij pabijuajiem tristiem btu interesanti atkal atgriezties, atkrtoti apmeklt Latviju. Ar tradicionlajm apskates vrtbm (arhitektras un dabas objekti) ir par maz, jpiedv kdas jaunas un modernas trisma produktu novittes, jbt pastvg Eiropas kultras un izklaides paskumu kalendra aprit. - Mums ir grti pierunt klientu apmeklt Latviju vlreiz. Trisma iespju un produktu piedvjumam jbt plakam. (Lielbritnijas FGD) - Ms saviem klientiem varam prdot ceojumu uz Rgu, vii aizbrauc, atgrieas un ir apmierinti, bet es nezinu, k ms vartu prdot braucienu vlreiz? Tristiem pc pavadtas dienas Rg, iet, ka viss ir redzts. (Norvijas FGD)

Sadarbba ar Latvijas trisma aentrm/ iestdm kopum tika vrtta diezgan atturgi. It k jau viss esot krtb, sadarbba noris, rezultts tiek pankts, tomr partneri Latvij dakrt esot prk formli, neaktvi. Igaunijas un Lietuvas trisma nozares prstvjiem biek tika velttas pozitvas atsauksmes. - Msu uzmumam izveidojusies plaka sadarbba ar Lietuvu un Igauniju, piemram, Lietuva sevi oti aktvi prezent un populariz, ar ar Igaunijas prdoanas menederi esam izveidojui cieku sadarbbu. Protams, mums ir kontakti Latvij, bet citu valstu prstvji ir aktvki. (Lielbritnijas FGD) - Viegla sadarbba, ir profesionli, ir atvrti, draudzgi. Korekti epasti. Tau nav elastgi, jo nestrd rpus darba laika. Trkst painiciatvas. Vrtjums 10 punktu skal 6 (Nderlandes FGD) - Msu klientiem ir svarga cena, ldz ar to ms cenamies neizmantot starpniekus, bet sazinmies ar pakalpojumu sniedzjiem tiei. Piemram, mums vajadzja uz 5 dienm autobusu, kad vrsmies pie starpniekiem cenai tika pielikti klt 50%, tas nav reli. Td ar Latvijas trisma kompnijm prk nesadarbojamies, bet organizjam pai. (Igaunijas FGD) - Sadarbb ar Latvijas trisma aentrm interesjos lietas mums vienmr ir jjaut vairkas reizes, ldz saemam atbildi. (Somijas FGD) Latvijas trisma aentru sniegt informcija to vartu vlties kvalitatvku un oriinlku. -

Esmu saskries ar trisma aentru sttiem slikts kvalittes tekstiem. Angu valodas teksti ir labas kvalittes, tau teksti vcu valod ir problemtiski, briesmgi. Baltijas valstis tiecas uz Skandinvijas lmeni, Js esat intelienti cilvki, tpc pardiet labu stilu, gramatiski pareizu tekstu vcu valod. Neticu, ka Latvij nav cilvku, kuri vartu pareizi iztulkot tekstus. (Vcijas FGD) - Sadarbojamies vairkus gadus, bet nav vrojamas izmaias, vlamies saemt kdu citu jaunu informciju, jaunus piedvjumus, kaut ko interesantu. (Vcijas FGD) - Parasti ms pai nemekljam informciju, bet piesaistm Latvijas trisma aentras/aentus, kuras mudinm iesaistties un strdt aktvk. Dareiz rodas sajta, ka mums jpiespie vius atrast prasto informciju. Aentu darb nav jtama painiciatva, vii atbild uz msu jautjumiem un viss, nenk klaj ar savm idejm. Sadarbba ar trisma aentrm ir prk oficila, formla. (Norvijas FGD) 4. Informcijas avoti par Latviju k trisma galamri un to vrtjums Informcijas ieguves veidi un kanli. Rietumeiropas un Ziemeu valstu trisma nozares profesioniem Latvij ir sadarbbas partneri, kuriem tad ar parasti tiek lgts sagatavot interesjoo informciju. Pai Rietumeiropas un Ziemeu valstu prstvji maz mekl informciju par Latviju, vii bija visai vji informti par informcijas ieguves iespjm parasti nespja spontni nosaukt kdas Latvijas trisma informcijas vietnes internet vai kdus citus publiski pieejamus informcijas kanlus. Detaliztku informciju par trisma iespjm Latvij parasti mekljot pats trists, izmantojot google ierakstot Latvia un tlk prejot uz piedvtajiem interneta resursiem. Likumsakargi, ka labk informti par trisma iespjm Latvij, k ar informcijas ieganas iespjm, bija Igaunijas un Lietuvas diskusiju dalbnieki. Rietumeiropas un Ziemeu valstu grups zinoi bija tikai tie respondenti, kuriem bija cieki personiskie kontakti vai citda veida saikne ar Latviju (piemram, vrs strd Latvij).

Nozmgkie informcijas avoti par Latviju k trisma galamri dadi interneta resursi, trisma mjas lapas (LatviaTravel, LiveRiga, LonelyPlanet, TripAdvisor un tml.), trisma aentru, ar viesncu mjas lapas, trisma izstdes, k ar trisma aentu un gidu sniegt informcija. - Ms visu nepiecieamo informciju gstam no sadarbbas partneriem Latvij. (Nderlandes FGD) - Ja man kaut ko vajag steidzami uzzint, ierakstu atslgas vrdu google un skatos, kas man tiek piedvts. (visas FGD) - Igaunijai Zviedrij ir trisma nozares prstvis, pie kura var griezties nepiecieambas gadjum. Ar Latvijai tds bija, bet vairs dieml nav. Tas bija oti nodergi. T ir liela priekrocba valsts prstvis trisma jom. Zviedrijas iedzvotju patsvars tristu plsm uz Latviju ir pietiekami nozmgs, lai Latvijai da prstvja uzturana Zviedrij attaisnotos. (Zviedrijas FGD) - Mani pamata informatori ir vietjie gidi. (Lietuvas FGD) Visprjais informcijas klsts par trisma iespjm Latvij un t vrtjums. Respondentu vairkuma skatjum informcijas klsts par trisma iespjm Latvij vartu bt plaks, interesantks, kvalitatvks. Latvijas trisma nozar t ir viena no prioritri risinmm problmm. Pieejamais informcijas klsts 10 punktu skal visprji tika vrtts ar 7-8 punktiem. -

Latviju vartu dvt par slpto drgumu zemi. Teortiski zini, ka kaut kur jbt, gan pilsdrupm, gan muim, skaistm mazpilstm, gleznainm lauku vietm utt, bet ts ir it k apslptas, jo trkst informcijas. Latvija nav liela un stundas laik tu vari nokt, kur vien vajag, ja tikai zini par das vietas eksistenci. Piemram, aizbraucot ldz Rundlei, pc tam var nokt ar ldz Meotnes pilij (20 min brauciens), bet maz bs tdu, kam bs vajadzg informcija, cilvki vienkri nezina par du Meotnes pili. (Somijas FGD) - Pieejamie materili prsvar tikai angu valod, tajos atspoguoti sausi fakti, tpc papildus informcija ir jmekl paiem. (Nderlandes FGD) - Ir pietiekami daudz pieejama informcija par pilstas trm, iepirkans iespjm, nakts dzvi, restorniem, spa, muzejiem, bet maz tiek sniegta informcija par atptas iespjm imenm ar brniem. informcija vairk tiek aktualizta vasar, kad inform par pludmalm Rg un Jrmal, bet gada ietvaros informcijas pietrkst. (Norvijas FGD) - Sarejumus rada tas, ka pieejam informcija, lielkoties, ir latvieu vai krievu valod, bet informcija angu valod ir oti sasinta, koncentrta. (Norvijas FGD) - Neesmu saskries ar situciju, kad kdu, man nepiecieamo informciju nevartu sameklt angu valod. (Norvijas FGD) - Pakalpojumu sniedzju, kas atrodas rpus Rgas, mjaslaps biei vien trkst informcijas angu valod. (Norvijas FGD)

- Par Rgu, ts aktualittm informcijas pietiek. Gribtu vairk informcijas par tlkiem Latvijas nostriem. (Lietuvas FGD) - Informcija par Rgu ir ar lietuvieu valod. Ar no Ventspils agrk katru gadu nca man bezmaksas urnli par jaunumiem pilst lietuvieu valod. (Lietuvas FGD) Trisma mjas lapas (LonelyPlanet, TripAdvisor). Informcija kvalitatva, nozmga tristu daa ts izmanto pirms ceojuma. Lonely Planet, TripAdvisor ir btiski ceotjiem, tpc Latvijas k ceojuma galamra iekauana ajs trisma vietns ir pozitvi vrtjama. - LonelyPlanet piedvt informcija par Rgu ir paredzta auram segmentam, bet par Rgas priekrocbm ir jzina plakam cilvku lokam. (Lielbritnijas FGD) - Informcijas avots, ko visbiek izmanto tristi, ir TripAdvisor. (Norvijas FGD) LatviaTravel, LiveRiga mjas lapas. Visum vrttas pozitvi, tiek izmantotas (pai tuvjs kaimivalsts), bet tika ar kritiztas notikumu kalendrs nav preczs, informcija aptuvena, prk visprja. - LatviaTravel manuprt, t ir lieliska mjas lapa, viss nepiecieamais ir viegli atrodams. (Nderlandes FGD)

- LatviaTravel - Sareti atrast nepiecieamo informciju. oti daudz ku bildes un dabasskati, tau fotogrfijs nav attloti cilvki. Mjaslap ievietotas daudzas novecojuas bildes, kas neatbilst realittei. (Vcijas FGD) - LiveRiga - reizm informciju par gaidmajiem notikumiem izvietoti novloti, piemram, par Ziemassvtku tirdziu informcija pardjs tikai 3 dienas iepriek. (Nderlandes FGD) - LiveRiga t vairk ir vietne tla veidoanai nevis avots preczai informcijai, datumiem, notikumu kalendram. (Somijas FGD) Trisma nozares izstdes ir svargs informcijas avots profesioniem. Latvijas stendiem tika velttas pozitvas atsauksmes, tau neizpratni radja tas, ka Latvija ne vienmr esot prstvta ajs izstds. Saska ar ptjuma rezulttiem trisma nozares izstdes ir nozmgkais informcijas avots biznesa klientiem konferenu un paskumu organiztjiem, tur vii gst informciju par konferenu, paskumu norises iespjm (vietm, infrastruktru un tml.). Tdiem nolkiem informcija netiek vienkri meklta un skatta internet. - Mums bija klients, kas gribja organizt lielu konferenci. Ms piedvjm 3 iespjams vietas, tai skait Rgu. Tau Rgas variantu klients uzreiz noraidja, jo Latvija/ Rga nebija prstvta Somijas trisma gadatirg. Klients nordja, ka viiem nav nekdas informcijas par Rgu, nav piedvjuma. Biznesa klienti informciju gst trisma izstds, kur vii var uzdot interesjoos jautjumus, prliecinties par piedvtajm iespjm. Neviens neuzticsies un nerisks organizt lielu paskumu, balstoties tikai uz visprju informciju internet. (Somijas FGD)

- Kur gan gribs organizt konferenci viet, par kuru nav informcijas. Jums ir piemrotas vietas konferenu, paskumu organizanai? Tad paststiet par tm mums. (Norvijas FGD) - oti patk Latvijas stendi, tie ir pamanmi, piesaista ar krsm, lielumu. (Lietuvas FGD) - Latvijas stendi izstds ir tiem oti labi, bet js piedalties prk maz izstds. Vajag vairk reprezentt Latviju. 10 punktu skal - kvalitte uz 8, bet kvantitte uz 3. (Lietuvas FGD) Socilie mediji. Respondentu skatjum tas ir efektvs, msdiengs un interaktvs veids k informt interesentus par Latviju. - Jsu socilie mediji nav ietekmgi, lieli. Jums ir Instagram, Twitter un Facebook konts, bet tiem nav daudz sekotju. Tau jatceras, ka socilie mediji ir t vieta, kur nemaksjot var ievietot efektvu reklmu. Un iespja ir jizmanto! Izmantojot socilos medijus, informcija par Latviju var sasniegt tos cilvkus, kuri neko nav dzirdjui par o valsti. (Lielbritnijas FGD) Fokusa grupu dalbnieki pai persongi saldzinoi maz izmanto Latvijas oficilos trisma kontus (piem., If you like Latvia, Latvia likes you Facebook vietn), prsvar tikai k fona informcijas avotus, priekroku dodot detaliztai, preczai informcijai, ko var iegt no sadarbbas partneriem, paskumu rkotjiem, iedibintiem persongiem kontaktiem, k ar no TAVA-s. -

Facebook, es izmantoju tikai fona informcijai. Man k profesionlim, kam jplno aktivittes jau gadu iepriek, daudz svargki ir privtie kontakti vietjs aentrs un pie paskumu organiztjiem, kur var uzzint, preczus faktus (kur, kad, par cik), detaliztu informciju. (Lietuvas FGD) - Tas ir avots tristam, profesioni izmanto profesionlus avotus personiskos kontaktus un sadarbbas partnerus attiecgajs valsts, vl ar trisma gadatirgus. (Nderlandes FGD) - Mums nav laika srfot internet, last komentrus, tas aizem daudz laika, tpc priekroka ir privtam kontaktam. Tpc novrtju Igaunijas trisma prstvi, kas ir pietiekami aktvs, piegd profesionli sagatavotu informciju, tas atvieglo darbu. (Zviedrijas FGD) Zinmu apmulsumu rada ar tas, ka socilajos tklos pastv daudz dadu kontu ar ldzgiem nosaukumiem (k, piem., visit.latvia), kas tiek uztverti k oficilie Latvijas trisma konti, lai ar patiesb tdi nemaz nav. Lai konts tiktu plai izmantots, ir svargi, lai tas pardtos k viens no pirmajiem mekljumu rezulttiem Facebook vietn mekljot informciju saistb ar trisma iespjm Latvij. Blogi. Trisma nozares profesioni sav darb tos izmanto, mekl un lasa reti, tau potencilo ceotju vid tie var bt oti efektvi. Cilvki mekl citu tristu pieredzi un nereti tai uzticas vairk nek oficilai informcijai. -

Kad ms Somij aicinja uz dadm darba sanksmm, tad ar laiku iegaumjam viens otru. Kad redzjm jaunas sejas jautjm, kas tie tdi? Izrds, ka tie ir blogeri. Somijas trisma departaments oti ciei sadarbojas, strd ar iem cilvkiem. (Igaunijas FGD) - Parastam tristam, individulam ceotjam di blogi vartu bt nodergi, jo uzrakstts vienkr valod, saprotami, t ir dzva cilvka pieredze un viedoklis, kas nav pasniegts oficil veid. Turklt ir lielks ticambas moments iestde vai organizcija var reklamt ar kaut ko, kas nav tik labs un interesants, bet te parasts cilvks, kura viedoklim tau var tict, jo t ir tie pieredze. Viens no variantiem tripadvisor mjas lapa, kur tiek atsttas gan atsauksmes, gan iespjams pievienot attlus. Jaunkas paaudzes cilvki oti biei izmanto o interneta resursu. (Igaunijas FGD) - Ms sava uzmumam mjas lap esam ievietojui slavena blogera ceojuma aprakstu Baltijas valsts, domju, kas tas ir efektvi. Kad izlmm piesaistt blogeri, izvljmies tdu, kuram ir daudz sekotju, tas ar nosaka informcijas izplatbu un uzticambu. (Nderlandes FGD) Sauklis Enjoy Latvia slowly tika vrtts pretrungi d vrda slowly. Doma itk laba, ceojumu izbaudt nesteidzoties, k gargu maltti. Tomr cilvkiem ceojums saists ar dinamiku, emocijm, jauniem iespaidiem un piedzvojumiem. Sauklis nerada asocicijas ar m neikdieniajm, spilgtajm emocijm, slowly var asocities ar lnu servisu, kavanos un tml. lietm, kas kaitina un boj ceojuma iespaidus. Sauklis vairk piemrots gados veckiem tristiem, jaunieus diezin vai tas uzrun. - Sauklis ir oti labs, tas mudina domt par labu atptu. (Lielbritnijas FGD) - TAVA piedvtais sauklis ir maz motivjos braukt un izbaudt jaunus iespaidus. Vrds slowly ir

negatvu nozmi lnas darbbas, lna domana. (Norvijas FGD) - Man prt nk slow food. Kopum sauklis nozm kaut ko izbaudt nesteidzoties. (Norvijas FGD) - Sauklis vairk der Jrmalas pludmalei, kur var nesteigties vai lauku stm, Rgai is sauklis neder, tpc, iespjams, btu nepiecieams domt par divu dadu sauku izveidi. TAVA jatrod tdi vrdi, lai veidojas sauklis, kas nerada domstarpbas vai divejdas nozmes un visiem viss kst skaidrs. Nepiecieams sauklis, kas nokltu visu tirgu (to saprastu visas valstis), tds sauklis, lai viss valsts sauklis tiktu uztverts ar pozitvu nozmi. (Norvijas FGD) - Patiesb saukli var uztvert t, ka viss notiek lni. Piemram, serviss, apkalpoana viss ir lns. (Zviedrijas FGD) - Tas vartu bt labs sauklis veckiem cilvkiem 40+ gadi. Lnkiem cilvkiem, kam patk atpsties bez steigas. (Somijas FGD) - Vrds lnm ir tomr vairk negatvs, k pozitvs. Tirgum var nedert. (Somijas FGD) 5. Latvijas trisma produktu un servisa vrtjums

Daba/ atpta pie dabas. Lai ar nav nek eksotiska, Latvijai ir ar ko lepoties jra ar ts pludmalm, Sigulda (Baltijas veice), neskarta daba, ezeri, lauku ainavas, dabas takas. Jizvr piedvjums dabas motjiem, sniedzot informciju par lauku trisma iespjm. Vidjais vrtjums 10 punktu skal 9. - Mums ir bijui dai klienti, kuri vljs izbaudt atptu pie dabas. Vciei kopum neatiras no citu valstu tristiem, ar vius interes atpta klusum, bez cilvkiem. Tau da veida atpta vartu interest tikai auram cilvku lokam. (Vcijas FGD) - Medt un makert vcu tristi brauc citur, neskatoties uz to, ka esam izvietojui informciju par dm iespjm ar Baltijas valsts. Medt, visbiek dodas uz friku, makert uz Somiju un Skotiju. Makernieki nevlas noert zivtias, vii vlas lielas zivis. (Vcijas FGD) - Makerana un medbas nav ts jomas, ar kurm Latvija vartu piesaistt tristus no Nderlandes. Tristiem no Nderlandes btu interesanta soana, tas ir interesants un aizraujos process, skaista daba, putni ivina utt. Latvij aug lielas snes, tas tristiem oti patk. Ar ogoana vartu saistt. (Nderlandes FGD) - Msu tristi uz jru brauc. Ar ezeri lietuvieiem oti patk, patk izbraukt tiei pie ezeriem. ds trisms ir oti populrs, bet par Latviju nav sevii daudz informcijas par piemrotm vietm ar aktivittm, kur var atpsties tiei pie ezera. (Lietuvas FGD) - Sigulda ir brniga t ir Baltijas veice (Igaunijas FGD) -

Somus interestu jras krasts, liels pludmales, atvrt jra. Ezeri neinterestu. Jrmalas pludmales ir kas oti nepierasts viiem. Nepatk bagtie krievi, prk daudz. Saulkrasti ir pievilcga vieta, bet tur nav viesncu. (Somijas FGD) - Tie, kuri vlas baudt lauku mieru un klusumu, lauku ainavas tie vairk ir individulie tristi. (Somijas FGD) Kultra arhitektra/ vsturiskais mantojums/ muzeji. Latvijas piedvjums ir saistokais Baltij Vecrga, jgendstils, Rundle, citas pilis un muias. Ts ir galvens priekrocbas, kpc Eiropas tristi izvlas apmeklt Latviju un Rgu. Vidjais vrtjums 10 punktu skal 9. - Mazs pilis un citi vsturiskie objekti interes tristus. Tie Nderlandes iedzvotji, kuri dodas uz Latviju ilgk atvainjum apmekl dadas pilis, kas atrodas ar cits pilsts. Piemram Rundles pils ir oti unikla. (Nderlandes FGD) - Arhitektras objekti atbilst soltajam, turklt pilsta ir oti tra. Pat Ziemassvtku tirdzia kas oti harmoniski iekaujas pilstas vid, glui k bilde uz kartias. (Norvijas FGD) - Esam piedvajui ekskursijas uz Brvdabas muzeju, das grups parasti ir ar vriei, viiem patk tas, ka muzej ir daudz dazdu ku, vii pta ku konstrukcijas. (Norvijas FGD) - Arhitektras objekti ir diezgan pievilcgi. Tristi parasti brauc tiei apskatt das vsturisks celtnes, ts tiem piesaista cilvkus. Un ir labi, ka ar katru celtni ir saistta noteikta vsture. Vstures saistba

ar pau objektu tas ir oti interesanti. Ts visas lietas nav pa TOP auggal, bet tpat tas viss ir interesanti un Latvij ir diezgan augst lmen. (Zviedrijas FGD) - Rga ir klasisks top galamris kultras jom. Operas tetris. Muias Latvijas ziemeu da (piemlgas, omulgas, individula pieeja klientiem). (Igaunijas FGD) - Latvij ir daudzas interesantas vietas, piemram, Rotko muzejs Latgal, Kuldgas pilsta, bet tas mums ir oti smags darbs savkt un sagatavot visus nepiecieamos materilus, emot vr, ka tiem daudzas mjas lapas ir tikai latvieu valod, vai ar angliski un krieviski ir tikai pamatinformcija, bet maing daa paskumi utml., k ar lielki apraksti pieejami tikai latviski. Mani tas oti kaitina. (Igaunijas FGD) - Somus visvairk piesaista Vecrga ar viduslaiku celtnm, jo tas ir kaut kas tds, kas nav somiem paiem. Ldzgi ir ar Tallinu, tau saldzinjum Rga aj zi ir pievilcgka. (Somijas FGD) - Jsu vsturi, vcisko mantojumu var ekspluatt visos parametros, daudz kas redzams reionos , muias un pilis ir daudz. Js labi ierakstaties Eirop ar visu o vsturi. Jums ir 150 pilis, kas vsta par baronu dzvi, to var prdot visai pasaulei. (Lietuvas FGD) - J, tam var piekrist, jo Lietuv, piemram, gidi saka "te bija pils, te bija vl kaut kas", jo tagad jau nekas nav palicis no t, bet Latvij daudz kas ir saglabjies. Bet ne visi objekti ir atvrti apmekltjiem, tas ir slikti.

Gribtos, lai vairk objektu ir atvrti apmekltjiem, lai vartu rdt tos interesentiem ne tikai no rpuses, bet ar iek. (Lietuvas FGD) Kultra tautas tradcijas/ folklora. is aspekts daudz tiek ekspluatts reklamjot Latviju, bet nav pai ieinteresjos. Eiropas tristu vairk interes modernas lietas. - Drzk n, tas nebtu tas, kas vartu ieinterest tristus no Nderlandes. Dziesmas un dejas nav msu kultras sastvdaa. (Nderlandes FGD) - Tie brnigie tautas trpi ir interesanti oti maz kam, pat kategorij 50+. Vajadztu vairk prezentt moderno lietu. Radt priektatu par Latviju, kur ir daudz jaunu cilvku, kur tie pulcjas restornos vai paskumos. is tautiskais ir oti labs, bet vajadztu to mazk. (Zviedrijas FGD) - Drzk n. Iespjams ieinterest tikai, ja btu iespja piedalties, iesaistties aktivitts. Trists ir jiesaista darbbs. (Somijas FGD) - Dziesmu un deju svtki ir oti interesanti, bet ne 3 stundu garum. Btu labi stundu paskatties un tad doties tlk, k daa no dienas tres. (Somijas FGD) Kultra paskumi/ festivli/ pilstas svtki/ opera. Paver labas perspektvas trisma jom, tau trkst regulras, kvalitatvas un preczas informcijas par Latvij notiekoo. Vidjais vrtjums 10 punktu skal 8. - Par da veida paskumiem nav pieejama pietiekami plaa informcija. Par paskumu norisi btu jzina

vismaz 6 mneus iepriek, tau realitt t nav. Tpat nav iespjams iegdties bietes, ts izprk prk tri. Par Dziesmu un deju svtkiem daudziem vcieiem nav informcijas. Neapmierina ar paskumu norises laiks, piemram, paskumi, kas norisins Css iekrt laik, kad Vcij ir nacionlie svtki. Msu klientus vartu interest Gaismas festivls, bet tas norisins novembr un is laiks msu klientiem nav piemrots, jo tas iekrt ne sezon. (Vcijas FGD) - Operai oti labs tls, tau bietes gandrz nav iespjams iegdties, tpc stiet mums, lai ar ms varam apmeklt izrdes. (Vcijas FGD) - Prk mazs kultras paskumu piedvjums. Tas interess cilvkus, kuriem patk opera un kuri dodas uz dadm pasaules valstm. Bet ie cilvki jau ir informti par piedvjumu Rg. (Nderlandes FGD) - Par pilstas svtkiem iepriek nekas nav dzirdts. Iespjams, da veida piedvjums btu interesants, bet tikai auram tristu lokam. Esam samui oti labas atsauksmes par alus svtkiem Rg. (Norvijas FGD) - Manu klientu vid oti pieprasts ir Dziesmu svtku paskums. (Norvijas FGD) - Mani klienti dodas uz Latviju kultras apmaias programm, apmekljot ne tikai Rgu, bet ar citas Latvijas pilstas, tau jatzst, ka tas ir izaicinjums, piemeklt interesantu kultras programmu. T piemram, 2015.gada septembr, mums nebija ideju, ko vartu piedvt. Tpc ir oti svargi savlaicgi saemt informciju par gaidmajiem notikumiem, vismaz pusgadu iepriek. Ir oti svargi zint ar konkrtus datumus, lai iepriek var nopirkt lidojuma bietes. (Norvijas FGD)

- Informciju par paskumiem btu labi zint gadu iepriek, jo tad lidojuma bietes ir ltkas. Grtbas sagd ar paskumu bieu rezervana, t piemram, ja par 2016.gada paskumu zinms jau 2015.gad, bet bietes var rezervt tikai 2016.gada janvr. (Norvijas FGD) - Ne sezon Norvijas iedzvotji labprt apmekltu operu un citus kultras paskumus, jo cenu lmenis Latvij ir pievilcgs. (Norvijas FGD) - Tas, kas vartu ieinterest msu tristus ir, piemram, opera, t piedv plau reperturu. Notiek ar folkmzikas festivli. Piemram, klub Ala tautas mzikas pavadjum dejo ne tikai vietjie, bet ar tristi. Sdt un noskatties ir garlaicgi, tristiem patk piedalties, vii dejo, jtas brvi. aj klub pati esmu bijusi, vidjais vecums tristiem tur ir no 26 ldz 60 gadiem. (Norvijas FGD) - Vartu izstrdt plaku piedvjumu, ar prdomtkiem laikiem koncertiem, paskumiem. Piemram, uz Eltona Dona koncertu tristi no Norvijas dotos tpc, ka Latvij bietes bs daudz ltkas, tau nepiecieams nodroint rtus lidojumus atpaka nkamaj dien. Ja tiktu nodroints ds piedvjums, bietes tiktu izpirktas uz sitiena. (Norvijas FGD) - Neesmu prliecinta, vai Bieu Serviss nodroina iespju norinties ar starptautisku norinu karti. (Norvijas FGD) - Piedvjums ir un var atrast oti daudz interesantu un labu variantu, par labu cenu, bet tos vajag

reklamt. Jo cilvks var patrt oti daudz laika, lai atrastu labko piedvjumu. Ne vienmr labkie varianti ir uzreiz pamanmi. Piemram, koncerti vai Rgas Opera tiem vajag vairk reklamt paiem sevi un piedvt kaut kdus specilos piedvjumus tristiem. (Zviedrijas FGD) - Latvijas Operu nepiecieams popularizt, izvrst labu mrketingu. (Somijas FGD) - Tiek piedvts diezgan maz dadu izklaides paskumu, koncertu. (Zviedrijas FGD) - Mazpilstas/ pilstu svtki - internet viegli atrast informciju par iepriekj gada svtkiem, bet nevis tiem, kas gaidmi. Tas, ka zinms, ka kdas pilstas svtki notiek katru gadu augusta pirmaj ned, nav rti tomr vajadzgi konkrti datumi, lai vieglk uztvert informciju un plnot tres (Somijas FGD) - Problma ir informcij, pagju gad ms dabjm programmu uz gadu, bet tagad skatamies, ka kaut kas ir mainjies un to ms nevaram vairs prdot. Vajadztu iepriek to izziot. Ar, piemram, par Staro Rga informciju gribtos saemt laicgi. (Lietuvas FGD) - Piemram, zinms, ka Ziemassvtkos Doma baznc, bs koncerts, bet nezinm, ne kur spls, ne tiei kds koncerts. Mums jzina informcija iepriek. Un tad sank meklt to visu organiztju mjas laps, tur varbt kaut kas ir, bet kopjs informciju laps neko tdu neraksta. (Lietuvas FGD) - Trkst informcijas par vietja rakstura svtkiem, piem., mazpilstu svtkiem. Dadus vietja mroga

kultras paskumus izmantojam k papildus vrtbu, ja klients jau ir izdomjis, ka dosies braucien un mums ir informcija, ka via apmekltajs viets kaut kas notiks. Tau di paskumi nav k pamata iemesls, lai klientiem ieteiktu doties uz to vai citu vietu Latvij. (Igaunijas FGD) - Informcija tiek saemta novloti. Mums t ir nepiecieama vismaz gadu iepriek ka td un td pilst bs festivls vai pilstas svtki. J, jums ir ie pilstas svtki, bet ms nezinm, vai t bs vl pc 2-3 gadiem un vai os svtkus varam iekaut savos aprinos. Jbt vienotam paskumu kalendram ar visiem datumiem, ne tikai par centrlajiem paskumiem, bet ar citiem. Turklt informcija un apraksti daudzs vietjs mjas laps ir tikai latviski (taj skait ar pavaldbu mjas laps). Lai ms kaut ko vartu izmantot ir oti btiski, lai informcija btu angu valod, jo paiem mums nav, ne laika, ne resursu, lai atrastu tulkus. (Igaunijas FGD) Vsturiskais mantojums padomju laika objekti. Saska ar ptjuma rezulttiem, Rietumeiropas un Skandinvijas iedzvotjiem par o tmu ir visai zems intereses lmenis. Protams, padomju laika objekti ir jpiedv un tie var bt interesanti, tau uz tiem nav jliek uzsvars, jo tie nebs tas, kas cilvku vartu motivt apmeklt Latviju. - di objekti ir interesanti atseviam, auram cilvku lokam. Tos var ietvert k daus no vairkiem apskates objektiem, neliekot uz tiem lielu uzsvaru, jo daudziem vcieiem nav zinmi vsturiskie aspekti. (Vcijas FGD) - Atsevii tie nevartu piesaistt daudz klientu, tau tos jspj apvienot ar citm labm un interesantm lietm, tad cilvki brauks. Cilvkus jspj prsteigt un sajsmint, izmantojot savus vsturiskos notikumus, pardot tos tristiem kaut k pai. Tau uz iem vsturiskajiem aspektiem nav jliek viss uzsvars, ja trists plno Latvij pavadt daas dienas, tad vsturisko objektu apskatei pietiktu ar pus dienu. (Lielbritnijas FGD)

- Tristiem no Nderlandes is temats nav saistos. Ar postpadomju tmu jbt uzmangiem, j, t ir vsture, bet daudzi par to nav informti, ldz ar to, daudziem tas nebs saistoi. Postpadomju objekti noteikti nebs tie, kas piesaists tristus, tas nav tas, ko var prdot. (Nderlandes FGD) - Pagjuaj gad bijm Lgatn, maniem klientiem patika, t ir tda dvaina, neparasta vieta. Tu tur staiga un jties k James Bond films. Lai to visu izstaigtu jbt atltiskam. Esam apmekljui ar okupcijas muzeju. (Norvijas FGD) - Tristus interes vsture, tau ar to nevar prsplt, prstint. (Norvijas FGD) - Baltijas valstis padzina padomju varu, tau tagad btu kda no t visa atbrvoties, jspj gt labums no vstures, piedvjot tristiem dadas atrakcijas. Btu labi, ja tiktu piedvti dazdi apskates objekti, dazdas iespjas, lai grupas, esot uz vietas, var izlemt ko vairk vlas apskatt, ko vairk vlas dart. (Norvijas FGD) - Pavadt nakti Padomju cietum (Liepj) - es neteiktu, ka tas btu prk interesanti. Tas varbt btu interesanti daus gadus atpaka, bet ne tagad. (Zviedrijas FGD) - Mani oti iespaidoja vienreiz redzt franu fotogrfa izstde ar Padomju arhitektru. Sagatavoju marrutus, bet to neviens nepirka. J, varbt kdu kaut kas interes, tas pats cietums Liepj vai

Lgatn tur kaut kas, bet kopum tas nav primrais, ko gribtu apskatt tristi. (Lietuvas FGD) - Es domju, ka ie objekti rada kaut kdu sliktu auru, jo cilvkiem nav tda pacilta noskaojuma pc to apskates. (Lietuvas FGD) - Veiksmgs piemrs ir Lietuva ar savu parku, kas nemaz nekaunas par pagtni Padomju Savienbas sastv. Veiksmgs mrketings. (Somijas FGD) Aktv atpta. Trisma virziens, kas paver plaas iespjas, tristu vid ir daudz potencilo interesentu, tau palaik Latvijas piedvjums ir visai skops. Trkst informcijas par aktvs atptas iespjm. Spontni tika nosaukta Sigulda, par to ar esot pieejami reklmas materili. Vidjais vrtjums 10 punktu skal 8. - Velotrisms ir jattsta, piemram, Kurzem, Kuldg ir labi velocelii, tau braukt rpus pilstas, pa lielajiem ceiem ir bstami. Ir nepiecieams kaut kas nebijis, jauns, lai ieinterestu. Vislabk ir attstt velocelius klasisk izpratn, nodroinot kvalitti un drobu. (Vcijas FGD) - Jpopulariz starptautiski paskumi, piemram, maratoni, tdejdi piesaistot individulos skrjjus, skrjju klubus un organizcijas . (Lielbritnijas FGD - par Rgas maratonu nav dzirdjusi) - Prvietoans ar velosipdu ir pierasta lieta Nderlandes iedzvotjiem, vii ar dodas uz darbu vai skolu ar velosipdu, tpat ar lielu patiku izbrauc ar to brvdiens. Tpc velotres vartu piesaistt

potencilos tristus no Nderlandes, ar imenes ar brniem pilstas tres ietvaros labprt izmantotu velosipdus. Rga ir oti piemrota velosipdiem. (Nderlandes FGD) - Par maratonu Rg ir dzirdts, iet, ka dai msu tautiei taj piedals. Liels trkums ir tas, ka citas interesantas aktivittes notiek rpus Rgas, kas mazina norvu ieinterestbu tajos piedalties. Daus gadus atpaka organizjm braucienus uz Go Planet Rg, par to bija labas atsauksmes, bet, iet, ka tagad tas ir ciet. Esam minjui prdot braucienus uz Siguldas bobsleja trasi , tau nekad tas nav izdevies, tpat ar nav intereses par Aerodium. (Norvijas FGD) - Ir veikti prgjieni un velotrisms, tau kopum laikam Latvijas aktvs atptas piedvjumi msu tristiem nav likuies interesanti. (Zviedrijas FGD) - Latvij prsvar tas ir kjmgjju trisms, vii iet ar mugursomm prgjien pa dabas takm. Biei tie ir franci, bet ir ar no citm valstm. Galvenokrt pieauguie vai ar ar kdiem pusaudiem. (Lietuvas FGD) - Populra ir Tarzna trase Siguld, Gauja k denstrisma objekts. Ar ziemas sporta veidiem/ trismu ir slikti, jo nav sniega. Iespjams, cilvki brauktu, ja btu labas slpoanas trases un sniegs (+ reklma un informcija par dm vietm). (Igaunijas FGD) Sporta notikumi. Zems intereses lmenis Rietumeiropas un Skandinvijas iedzvotjiem, Latvija nav tdu pasaules sporta notikumu aprit, kas interestu plaas masas. Vairk vartu ieinterest Lietuvas un Igaunijas iedzvotjus. K pozitvs piemrs tika mints Eiropas empionts basketbol, ko apmeklja daudz

tristu no Baltijas valstm. - Jsu sporta veidi ir basketbols, hokejs un skeletons, bet tiei ie sporta veidi nav angu iecienti, ldz ar to, nepastv liela iespjamba, ka angi brauks uz Latviju skatties sacensbas. (Lielbritnijas FGD) - Msu klientiem nav liela interese par sporta notikumiem, sacensbam. Zinu, ka uz Latviju daudzi dodas trenties, jo izmaksas viesncam ir zemes, rta un attstta infrastruktra un ledus kvalitte ir oti laba. Iespjams, tas btu labs piedvajums, piemram, organizt sporta trenius brniem, iespjams, sporta skolm btu interese, jo izmaksas Latvij ir zemkas k Norvij. (Norvijas FGD) - Lietuviei prsvar brauc uz basketbolu, ar Latvij, ja ir kaut kas ievrbas ciengs. (Lietuvas FGD) - Jaunieiem pdjos gados rodas interese par sporta paskumiem Latvij. oti daudz igauu basketbola fani apmeklja E basketbol. Atsauksmes bija pozitvas. (Igaunijas FGD) Aktivittes jaunieiem. Latvijas piedvjums jaunieiem ir trcgs. Runjot par jaunieiem, respondenti nordja, ka t ir ceotju grupa, kas saldzinoi mazk izmanto trisma aentru pakalpojumus, tpc Latvijas pusei paai aktvk jmekl veidi, k vius uzrunt un ieinterest. Jizstrd trisma produktu piedvjums tiei viiem, jo jaunieus mazk interes tradicionlie apskates objekti, vairk kdas modernas un oriinlas aktivittes, izklaides iespjas, iespjas izjust piedzvojumu. - T ir komunikcijas un imida problma, jo trkst informcijas par izklaidm klubi, bri, koncerti, paskumi, moderns mkslas muzeji, kas btu interesanti jaunieiem. Latvijas puse liek uzsvaru uz

tradicionlm lietm, folkloru, bet tas maz kdu interes, visvairk cilvkus virs 55 gadiem. (Zviedrijas FGD) - Jaun paaudze neceo uz valsti, neceo uz pilstu, bet vii tiecas pieredzt jautrbu. Un vienalga t ir Rga vai Prga, vai citas, vii grib jautrbu, citreiz pat trakas aktivittes, bet viiem vienalga par pau galamri. Tpc svargs ir aktivitu piedvjums. (Lietuvas FGD) - Jaunieu grupm, ja ir ceojums uz Rgu, svargi iekaut ne tikai kultras paskumus, bet ar aktivittes, piemram, izbraucienus ar velosipdiem, segvejiem. Vii grib kaut kdas novittes. Velosipdi ar nav jau nekas jauns, tpc nedaudz trkst ar ideju un informcijas par kaut ko jaunu, piemram, ekskursijas. J, piedvjam ar Siguld ts "Tarzna" atrakcijas pa trasm, ja ir interese (Lietuvas FGD) - Jauniei no Nderlandes alkoholu lieto krietni mazk, atirb no britu jaunieiem. Jaunieiem no Nderlandes vairk saista piedzvojumi, nevis sdana br. Uniklas iespjas, par ko daudzi nezina ir bobsleja trase, aerodium, kopum Siguld piedvts aktvs atptas iespjas un ar slpoanas iespjas. (Nderlandes FGD) - Rga ir piemrota jauniem cilvkiem, kas vlas izklaidties. Vajag vairk reklamt k ballu pilstu, tad bs vairk jaunieu. (Somijas FGD) Piedvjums imenm ar brniem. Situcija ldzga, k ar citm mrauditorijm iespjas ir plaas, jizstrd kvalitatvs piedvjums par atptas iespjm, palaik informcija ir trcga. Vidjais vrtjums 10 punktu skal 8. -

Latvija k galamris ai tristu grupai nav populrs (~60.viet). Trkumi - nevar doties ar manu, lidojumi ir drgi, maz kompniju, kuras piedv lidojumus uz/no Latvijas. Potencilajiem tristiem trkst motivjoas informcijas. Latvijas izvlei vartu bt nopietni argumenti/ priekrocbas daudz trka, kluska valsts, brniem piemrota pilsta ir Ventspils, tur tiek piedvtas plaas atptas iespjas, piemram, Lemberga Hte, ir pludmales, ar Gaujas apkrtne. Atpta ir ar ltka k Skandinvijas valsts. Reizm Latviju apmekl jauniei no Nderlandes vecum no 14 ldz 17 gadiem, skolu ekskursiju ietvaros. (Nderlandes FGD) - T ir problemtiska joma viss valsts, k labo piemru var uzsvrt Itliju. imenei ar diviem brniem viesncas izmaksas sadrdzins vidji par 20%. Nav pietiekamas atlaides. (Vcijas FGD) - Latvija ir ar oti piemrota imenm ar brniem, jo ir mes, daba. (Lielbritnijas FGD) - Saldzinot ar Dniju, Latvija nav tik interesanta imenm ar brniem, jo k jau minju, tad Dnij, piemram, ir ar slgtie krorti. (Zviedrijas FGD) - Svargi izdomt, kas btu piemrots imenm ar brniem, lai ir interesanti gan veckiem, gan brniem. Ms cenamies aktivittes kombint, pardt jaunus muzejus lietuvieiem, piemram, leu muzeju, piedvt viesncas ar peldbaseiniem, ekskursijas pilst. Gribtu vairk rdt muias, popularizt Csis, vl labi pavadt laiku provinc ar labm vakarim, pa vidu iekaujot aktvo atptu, sportu. Vienu dienu Rg, uz Zooparku, tad uz citm vietm, tad brauc uz Zviedriju un atkal uz Rgu. (Lietuvas FGD) -

Pirmaj viet vietjais trisms, Igaunija, tkk Somija, Zviedrija (Stokholma), Dnija, Latvija pc tam. Saldzinjum ar Lietuvu, Latvija ir pievilcgks galamris, jo ceojums izmaks ltk, atrodas tuvk. Skandinvija ir izdevga, jo var izmantot tieos reisus. Jaunm imenm ar brniem, ceojumi kopum izmaks drgk nek, piemram, bezbrnu priem vai draugu grupm, td cenas faktors ir oti btisks. (Igaunijas FGD) - Latvijai ir jpadom, ko specifisku un pau, rpus ierastajiem rmjiem vartu piedvt igauu imenm. Igaunij ir daudzi parki un izklaides vietas imenm ar brniem, ar Latvijai vajag kaut ko pau. Pdjos gados Somija ir pievrsusi pau uzmanbu dadu marrutu (tours) izstrdei, ar pie viiem ir oti daudzi dabas parki, daudz ko redzt un apskatt. imenes no Prnavas reiona biei izvlas 1 dienas braucienus netl apkaim, jo tas ir ltk, nav nepiecieama naktsmtne. (Igaunijas FGD) - Cenas zi Latvija ir ldzga Igaunijai. Palaik interesantkie objekti Latvij priek imenm ar brniem - Akvaparks; Sigulda; Lgatne; Trvete; Ventspils (Igaunijas FGD) Izzinoais trisms. Trisma virziens, kas paver plaas iespjas, nepiecieama tikai radoas idejas un uzmba. Palaik prk maz interesantu piedvjumu. Trkst informcijas par kdm interesantm raotnm, amatniecbas iespjm un tml. Vidjais vrtjums 10 punktu skal 7. - Nodarbojos ar izzinoo trismu lietuvieu grupm, tie ir gan pieauguie, gan skolnieki, gan imenes ar brniem. Brauc ar autobusu, parasti uz 1 vai 2 dienm, piedvjm ar ilgk, bet tad tas nesank tik lti. Ir daudz piedvjumu apskatt Rgu, tur ir daudz aktivitu - koncerti, tetri utt. Bet trkst informcijas par citiem reioniem, ko var pardt. Tpc grupm mekljam, ko var interesantu pardt, aktivittes, kur var piedalties diena vai kaut k gatavoan vai kaut kas tds. Atceros agrk pie robeas bija kaut kds piena kombints, kur varja paiem slaukt govis, taist sviestu. Tda veida

aktivittes ir oti populras, ar Laimas konfeku fabrika ir oti populra. Trkst informcijas par interesantiem objektiem, piemram, gribtos apskatt kdu konservu raoanas rpncu, kas btu interesanti ne tikai tuvkm valstm, bet ar tiem, kas atbrauc no tlkm. Labi, ms bijm alus raotav, tas bija labi. Bet gribtos ar kaut kdu interesantku, specifiskku un privtku informciju par kdiem mksliniekiem, muzejiem tiem paiem. Ir informcija par dabas objektiem, bet tda nek oriinlka nav. (Lietuvas FGD) Krorti/ SPA/ veselbas kres. Latvijai jpilnveido, jattsta un jpaplaina krorta joma, jo interesentu loks ir plas. Viengs asocicijas ir ar Jrmalu. Vairk interestu Baltijas un Ziemeu valstu iedzvotjus. - Jrmalas SPA ir lielas priekrocbas, ka viss ir vienuviet, vien telp, tau ir prk augstas cenas, piemram, ehij di pakalpojumi ir daudz ltki. Ja pakalpojuma sniedzjs rzems spj piedvt un nodroint laba lmea pakalpojumus, tad klientu vartu prliecint daudz zemka cena. Mani klienti dodas uz Spniju, visbiek Maljorku, Ungriju, Lietuvu. Veselbas trism uz Lietuvu visbiek dodas tiei Vcijas krievi, baltkrievi un kazahi, jo vii atceras senos laikus. (Vcijas FGD) - Tipisks piemrs - ja Rgas lidost redzi 20 sievietes, kas ceo kop, noteikti vias dodas uz Jrmalas SPA (Norvijas FGD) - Ja gar jru btu vairk krortu, tdi k Jrmal, tristi btu vairk motivtu doties uz Latviju. Nesaprotu, kpc neuzbvt vairk viesncu gar krastu, jo tur ir tikai daas. Esmu prliecints, ka tad tristi dotos stipri vairk pie jums. Piemram, uz Dniju brauc daudzi, viiem ar vasaras nav karstas, bet vii uzbvjui vairkus slgtus krortus - ar baseiniem un pludmali iek. Ja tdi btu Latvij, tad tristi dotos ar pie jums, jo cenas jums ir zemkas k Dnij. Ja Dnija spj izveidot labus krortus, tai skait slgtos, tad ar jums to jvar. T noteikti ir perspektva un to btu jattsta. (Zviedrijas FGD)

- SPA pakalpojumus somi izmanto prsvar Igaunij, Latvij tie ir daudz drgk. Varbt vartu piesaistt, ja vien iemcsies oti labi runt somu valod, tad tristi varbt btu gatavi makst nedaudz vairk par o pakalpojumu Latvij. Runjot par tristu grupm, kas ierodas Jrmalas SPA , btu labi, ja viiem tiktu piedvti izbraucieni uz Rgu vai citi papildus izklaides paskumi. (Somijas FGD) - Praktiski nav informcijas par o virzienu. Viengs asocicijas ir ar Jrmalu. Uzskatu, ka ir vajadzgas iepazstinanas tres, kas Igaunijas trisma kompnijm btu bez maksas (taj skait, ar procedras veselbas un skaistumkopanas jom), lai pc tam zintu, ko ieteikt saviem klientiem. Nav informcijas par individulajiem tristiem, kas dodas dos braucienos. (Igaunijas FGD) Medicnas trisms. Specifisks trisma virziens, Latvijai vartu bt perpsektvs d zemkm medicnas pakalpojumu izmaksm. Medicnas pakalpojumu kvalitte Latvij esot laba. oti svargi aspekti ir servisa lmenis, personla valodas zinanas. Vidjais vrtjums 10 punktu skal 8. - Nav bijuas problmas, tau pastv valodas barjera. rsti nezina vcu valodu, tau daudzi vciei nezina angu valodu. (Vcijas FGD) - Tristi no Anglijas neuztictos citu valstu specilistiem. Ar samazintas pakalpojumu cenas nesps piesaistt gribtjus, jo zema cena liksies prk aizdomga, lai certu uz labu pakalpojumu. Mums paiem sav valst ir pieejami visi nepiecieamie pakalpojumi, tpc nav nepiecieams doties uz citu valsti lai tos saemtu. (Lielbritnijas FGD) -

Agrk problmas bija, ne tik oti tiei ar mediu kompetenci, bet laipnbu, pretimnkanu un personl daudzi nerunja angliski. Toreiz ms ar devm ieteikumus, ka btu to jmaina un tagad situcija ir uzlabojusies. (Zviedrijas FGD) - Svargs ir jautjums, cik daudzs valods jsu medii run. Cik daudzi run, piemram, itu valod? Valodas jautjums ir oti svargs, jo, ja pacients nk pie rsta, viam gribas, lai ir prliecba, ka var komunict ar rstu, viss prjais ir sekundrs. (Lietuvas FGD) - Zinu, ka daudzi no Lietuvas brauc nevis tiei pc medicnas pakalpojumiem, bet tiei uz rehabilitciju Jrmal, citur pie jras, piemram, pc lzeropercijas. (Lietuvas FGD) - Iespjams is virziens vartu bt perspektvs. Kvalitte ir oti laba. Valodas problma vartu oti liela problma, jo cilvks visticamk nesps saprast visu veselbas problmu skaidrojumus. Vlsies preczi saprast problmu. Ar angu un krievu valodu var nepietikt. (Somijas FGD) Gastronomijas trisms. Trisma virziens, kura popularitte pasaul pieaug, piemram, par o tmu internet ir daudz blogu, cilvki aktvi mekl informciju un dals savos iespaidos. Latvijai jpopulariz labkie restorni, kolortks nacionls virtuves vietas, tas piesaisttu tristu uzmanbu. Jizstrd un jpiedv paa Latvijas gastronomijas trisma programma. Vidjais vrtjums 10 punktu skal 8. - Lmenis ir visai svrstgs. Piemram, restornos piedvtais diens ir ar maingu kvalitti, kpc t notiek, nav izskaidrojuma. Jspj nodroint nemaingi labs piedvjums. Btu vlams vairk restornu, kuri starptautiski novrtti ar Michelin zvaigznm.Tpat restornos jpiedv latviski dieni, nevis itu utt. (Vcijas FGD)

- oti l, ka autentiskais diens netiek piedvts katr lauku mj, kura ir pieejama tristiem. (Vcijas FGD) - Tas ir prsteidzoi cik daudz laba diena, restornu un citu dinanas vietu ir Latvij. Daudz jaunu pru apmekl dadas valstis tiei laba, veselga diena mekljumos, pc diena pieredzes, pastv ar dienu blogeri. (Nderlandes FGD) - Piedvjums Rg ir lielisks, tau rpus Rga, pai kafejncs cea mals ir slikts piedvjums. (Nderlandes FGD) - No saviem klientiem esmu dzirdjusi tikai pozitvas atsauksmes, visi ir pozitvi prsteigti, jo cenas ir oti labas. Patk, ka Baltijas valsts var atrast vietas, kur past jebkur viet un laik, piedvtais diens ir labs, lts un svaigs. (Nderlandes FGD) - Rga k gastronomijas galvaspilsta? N. Tau ar katru gadu diena piedvjums un kvalitte kst arvien labka. (Norvijas FGD) - Dai restorni ir lieliski. Un cena atbilst diena kvalittei. (Zviedrijas FGD) -

Pieejama liela piedvjuma dadba un tas ir labi. Ir gan tradicionls, gan veselgs diens. (Lietuvas FGD) - Piedvjums oti labs, nav sdzbu. Patk mazie kafijas veikali, paie cepumi. Enjoy Latvia slowly labs sauklis, asocijas ar slow food baudt lnm, nesteidzoties. (Igaunijas FGD) - Saldzinjum ar Tallinu, maz reklmas un informcijas par kdiem restorniem Rg, kas btu ievrbas ciengi vai atkltu nacionlo kolortu. Prt nk tikai Lido. (Somijas FGD) - Kvalitte atiras dads viets. Es reiz apmeklju vienu restornu Rgas centr, pagrab un biju oti vlies. Savukrt, cit restorn, ko apmeklju, biju oti vlies par augsto cenu lmeni. (Somijas FGD) Biznesa trisms (konferences, seminri). Perspektvs trisma virziens un Latvija jau ir uzkrjusi pozitvu pieredzi du pakalpojumu sniegan. Rga ir oti piemrota vieta biznesa trismam un aj jom t ir soli priek Tallinai un Viai (nozmgk priekrocba lidosta). Vidjais vrtjums 10 punktu skal 8. - TOP3 bizness: Londona; Berlne; Barselona. Latvija ierindojas apmram 60.viet. Svarga ir kombincija, cik tlu ir lidosta, Rga situcija ir lieliska. Reizm Latviju izvlas cenas d, jo izmaksas ir mazkas. Latviju k norises vietu saviem paskumiem izvlas tie uzmumi, kuri maina paskumu norises vietas. Latvij k konferenu vietas var bt Nacionl bibliotka, pilis, Rga vai Jrmala. Liels mnuss ir tas, ka lidojumi ir nertos laikos, piemram agri no rta. AirBaltic piedvtie lidojumi ir drgi, WizzAir lidojumi ir nert laik. (Nderlandes FGD)

- Latvij ir grtbas organizt biznesa konferences utt., pai rpus Rg, jo trkst infrastruktras, prk mazas iespjas, jo telpas ir kinotetra izmros. Par potencilo paskumu norises vietu var uzskatt muias, tau nelielm cilvku grupm. Sarejumi ir ar atraans vietu, jo laiks jpavada vien viet. Rg ir plakas iespjas, jo pcpusdienu var pavadt, piemram, ieprkoties. Gors - laba vieta, tau problma ir t, ka pilst nav pietiekami daudz viesncu. (Vcijas FGD) - Latvija ir oti piemrota diem paskumiem, piemram, Rga ir vairk piemrota da veida paskumiem, nek Londona. Piesaistot biznesa cilvkus, iespjams vii atgriezsies Latvij atkal un atkal, tpc jspj vius ieinterest jau no pirms reizes. Tau jatzst, ka daudzi nemaz nezina, kur ir Latvija. (Lielbritnijas FGD) - Rga ir perfekta vieta biznesa videi, darba grupm, konferencm utt. Priekrocba ir t, ka Rga atrodas 2 stundu lidojum no Norvijas, ir rta infrastruktra, ir oti daudz viesncu, kuras piedv augstas kvalittes pakalpojumus. Laika posm no marta mnea Rgu apmeklja 800 cilvku no Skandinvijas valstm, t bija kompnija Ernst & Young, kas par savu mri izvljs Rgu. (Norvijas FGD) - Pagjuaj vasar mani klienti izmantoja Latvijas Nacionls bibliotkas telpas, oti laba vieta. Konferencm t ir oti piemrota vieta. (Norvijas FGD) - Man ir liela pieredze ar uzmumiem, kuri organiz paskumus dads pasaules valsts, tpc zinu, ka tas, kur kas stv notiek paskums, nav tik svargi, galvenais, lai cilvki telp jtas labi, tau, protams, ja caur logu paveras labs skats, t ir tikai priekrocba. (Norvijas FGD) -

Jaunaj bibliotk liela problma ir t, ka konferenu zle ir slgt telp bez logiem. Zviedri kopum oti rpjas par savu labsajtu un veselbu, bet da slgta telpa rada nelabas asocicijas. Cits valsts konferenu telpas rko skaists viets, pat pils, jo tur ir skaista apkrtne. (Zviedrijas FGD) - Maz citu izklaides iespju biznesa cilvkiem - tas ir iemesls, kpc Latviju neizvltos. (Zviedrijas FGD) - Visum Rgu biei izvlas biznesa paskumiem, konferencm, jo nav gar ce, ir starptautiska lidosta, kur savienojas daudzi lidojumi. (Zviedrijas FGD) - Msu kompnija specializjas aj trisma virzien - daudz klientu ir du, no ASV, ar iti. Ja t ir Rga, tad izvlamies centru vai kaut kur blakus, jo netlu lidosta. d zi Rga ir oti laba vieta. Parasti izvlas tikai vienu noteiktu pilstu - Rgu, Viu vai Tallinu, tur, kur ir lidostas, ar Slovnija, ehija, Horvtija, Itlija bijusi, to izvlas klients. Sav zi Rga ir konkurenc ar Tallinu un Viu, tpat k visas s trs konkur ar citiem Eiropas galamriem. Rgai ir vieglk piekt nek Tallinai, tas ir galvenais iemesls par labu Rgai. (Lietuvas FGD) - Latvij ir bijusi veiksmga pieredze. Ir taists Baltezer, kur braukuas 40 cilvku grupas. Vartu ar Jrmal, bet nav informcijas par Daugavas kuu satiksmi starp Rgu un Jrmalu. (Somijas FGD) - Biznesa trismam labs piedvjums - labas viesncas un cenas. Restornos labs diens. diens ir eiropeisks. (Somijas FGD)

- Lielkm grupm biznesa darans Rga btu piemrotka, lai taistu paskumus, piemram, viesncs, kongresa nama telps. Bet vajadztu vl vairk padomt par programmu pakm, ar ko tiei piesaistt biznesa klientus - varbt tiem ir kaut kas paks, interesantks gastronomijas jom vai citi paskumi. Bet kvalitte tiem pieaug. (Lietuvas FGD) - Pirm viet ir Brisele, otr Helsinki, tre Rga. Nosacti no vism Baltijas valstm Latvija atrodas visizdevgkaj pozcij, lai organiztu lielas starptautiskas konferences un seminrus atrodas pa vidu, Rg ir pietiekami daudz viesncu un restornu. Trkums nav lielas konferenu zles vai ar to ir maz. Ms sagatavojam informciju par vairkm valstm/ pilstm un klients pats izdara izvli. Turklt jatceras, ka Baltijas valstis var nebt izdevga galamris rzemju klientiem (ja nav tieo reisu, grtk ar nokanu, tlu utt). Biek izmantojam Somiju. (Igaunijas FGD) - Akadmisko konferenu jom liela konkurente ir Tartu. (Igaunijas FGD) Iepirkans/ visprjais cenu lmenis. Latvija kopum netiek uztverta k valsts, kuru btu vrts apmeklt iepirkans nolk. Latvijas cenu lmenis pievilcgs ir tikai Skandinvijas iedzvotjiem. - Cenas Rg ir oti augstas, tpc Rga k iepirkans vieta netiek uzskatta, tau tristi vienmr nopirks suvenrus, lai kaut ko no ceojuma atvestu uz mjm. (Vcijas FGD) - Rga, noteikti ir laba vieta, lai iepirktos. Piedvjums un izvle ir liela. Tau tristiem no Nderlandes tas nebs primri, jo nav cenu atirbas, Latvij nav ltkas cenas. (Nderlandes FGD)

- Rg var nopirkt daudz labu zmolu preces. Tau Jrmal es neesmu redzjusi nevienu normlu veikalu. Jrmal viss ir oti krievisks. (Norvijas FGD) - Cenas ir atkargas no izvlt zmola. Piemram, Nike Rg ir ltki. Tiesa gan, cenu starpba Eiropas valsts samazins. Pirms 7-8 mneiem Rg cenas bija vl zemkas nek ts ir tagad. (Norvijas FGD) - Ja tu brauc uz Rgu, tu gaidi zemkas cenas. Mani klienti saka, ka Rg ir labas cenas. (Norvijas FGD) - Priek zviedriem Latvija vartu bt iepirkans vieta. Cenu lmenis ir zemks. (Zviedrijas FGD) - Latvij prstvti citi zmoli, k Somij un Igaunij. Ja ajs abs valsts domin nordiskais jeb skandinvu stils, tad Latvija atiras, vairk tendta uz Eiropas modi. Pat Stockmann veikalos ir atirbas starp Helsinkiem/ Tallinu un Rgu. To vajadztu izcelt, reklamt somiem: Rg var iegdties Eiropas stila aprbus, citus zmolus. (Somijas FGD) - Klasiskaj iepirkans jdziena izpratn uz Latviju neviens nebrauc. Latvij ir oti labs suvenru piedvjums. Iecientkie pirkumi - Laimas okolde, saldumi; cepumi; Rjienas saldjums; maize; Rgas melnais balzms. (Igaunijas un Lietuvas FGD) -

Latvij ir daudz augstks cenu lmenis nek Lietuv. K jums pardjs eiro, t msu tristi pat nedaudz vairk ska braukt uz Poliju. (Lietuvas FGD) - Teiksim t, muzeju bieu cenas ir tikai 10-15% zemkas, nek Francij, Latvij muzeju bieu cenas ir ar augstkas nek Igaunij. (Lietuvas FGD) Naktsmtnes viesncas, hostei, kempingi. Viesncu lmenis Rg ir oti labs, atsauksmes bija gandrz tikai pozitvas. rpus Rgas situcija nav tik laba, Latvij vj ir kempingu piedvjums. Vidjais vrtjums 10 punktu skal 8. - Cenas ir oti uzrunjoas. Viesncas ir lab lmen, piedv labu servisu. Ts atrodas oti labs viets, dau sou attlum atrodas pilstas centrs, viss ir pa rokai. (Lielbritnijas FGD) - Viesncs rpus Rgas bija labki apstki, nek biju cerjusi. Tau interneta pieslgums nav viss viesncs. (Nderlandes FGD) - Rg tiek piedvts augstka lmea kvalitte viesncu sektor, saldzinoi ar citm Baltijas valstm. (Norvijas FGD) - Mani klienti parasti izvlas 5 zvaigu viesncas, to lmenis Rg ir oti labs. Naudas un kvalittes atbilstba ir laba. (Norvijas FGD)

- Man ir plakas zinanas par hosteiem un dzvokiem, ar to kvalitate ir oti laba, nav iebildumu. (Norvijas FGD) - Cenas un kvalittes attiecba ir oti laba. (Somijas FGD) - Ar viesncm viss ir krtb. (Zviedrijas FGD) - Patiesb ir diezgan maza kempingu izvle. Ir jpiepls un ilgi jmekl, lai taj viet, kur tu gribi apmesties, atrastu kdu kempingu. Bet viesncas ir lieliskas! (Zviedrijas FGD) - Varu paust viedokli prsvar tikai par Rgu. Saldzinot ar Ziemevalstm vidji, bet labk nek Dienvideirop. Nelieli 3* hotei Vecrg ir OK. Negatvais moments: WiFi ne vienmr ir bez maksas. Piem., Vecrgas viesnc bija nordts, ka tikai 1 h ir bez maksas. (Igaunijas FGD) Serviss. Diskusiju dalbnieki bija vienprtgi, ka kopjais servisa lmenis Latvij aizvien uzlabojas un tas kopum ir labs. Apkalpojoais personls vartu bt draudzgks, atsaucgks. Vidjais vrtjums 10 punktu skal 8. - Apkalpoanas sfr pastv smaida problmas. Apkalpojoais personls ir prk noslgts, vii izskats bdgi. Tas ir tds postpadomju stils, vienmr nopietni. (Vcijas FGD)

- Tas ir atirgs no citu valstu piedvjuma. Cilvki Baltijas reion skum sagaida jautjumu, tikai tad atbild/uzsk sarunu angu valod. Tpc tristiem, kuri ajs valsts ir pirmo reizi, rodas priekstats, ka apkalpojoais personls nav jauks, laipns. Piemram, ja tu gribi ko dzeramu, tev paam jpienk pie bra. T ir kultras dadba. (Nderlandes FGD) - Rgu apmeklju vairkas reizes gad un man iet, ka Rg cilvki mazk smaida. Tau man iet, ka pamazm tas mains un pakalpojumu sniedzji kst atvrtki. (Norvijas FGD) - Apkalpojoais personls oti maz smaida. (Norvijas FGD) - Dadas atsauksmes saemam no saviem klientiem par servisu mazajs viesncs rpus Rgas. Dai tristi ir oti apmierinti, citi saskaras ar valodas barjeru, pai krievu tautbas personla vid izplatts tas, ka vii nezina angu valodu. (Norvijas FGD) - Komunikcijas kvalitte nav paos augstumos, to vartu uzlabot. Varbt skotnji tas smaids un labvlgums bs samkslots, bet pc tam var palikt dabiskks. Izpaldzbas zi viss ir lieliski. (Lietuvas FGD) - Par reioniem es teiktu t, ka cilvki tur ir kautrgi un baids runt ar rzemniekiem, nav t pirm labvlguma, ja vien es pats pirmais tur nepasaku "Labdien". Ttad pirmais solis nk no manis k klienta un tas visum nav labi. (Lietuvas FGD)

- Automanu noma. Latvij tas ir labs pakalpojums, jo var izrt manu Rg un atstt to cit pilst. Tau braukanas kultra Latvij norviem ir prk stresaina, atiras ar pieaujam maksiml truma limits, ldz ar to, pastv psiholoiska barjera, ar ceu kvalitte ir atirga. (Norvijas FGD) - Mana pieredze saists ar manu ri vasar. Jatzst, ka manu piedvjums bija mazs, iespjams, tpc, ka tas bija pieprastkaj laik. Siguldas apkrtn cei bija oti slikt stvokl. (Norvijas FGD) - Braukana Latvij kopum un Rg, atiras. Cits, mazks pilsts tu jties t, it k brauktu Norvij, Rg braukana ir nervozka, Rga izaicina ar trumu un cilvku agresvo braukanu. (Norvijas FGD) Droba. Vairkkrt izskanja viedoklis, ka drobas aspekts ar laiku vartu kt par nozmgu Latvijas priekrocbu piesaistot tristus. emot vr socili politisks negcijas Eirop (bgu krze, terorisma draudi) Latvija vartu kt par pievilcgu brvdienu pavadanas vietu, kur nebtu juztraucas par savu drobu. Vidjais vrtjums 10 punktu skal 9. - Rg devos pastaig divos no rta un es nejutos apdraudta, tau Parz man nemitgi jtur soma sev ciei blakus. Es noteikti atriezos un brauku uz Rgu vasar. (Lielbritnijas FGD) - Daudzas grupas brauc uz Rgu, ne esmu dzirdjusi ne no viena, ka kds nejustos droi. Ar es uzskatu, ka Rg ir oti droi, neesmu saskries ar apdraudjumiem. Pilsta ir tik neliela, ka veidojas priekstats, ka t tiek apsargta. iet, ka vajadzbas gadjum varas iestdes sps nekavjoties reat. Mums ir

bijuas ar brnu grupas, ar vii Rg jtas droi un labi. (Norvijas FGD) - Tas ir nkotnes jautjums, vai sps nodroint drobu ar turpmk. (Vcijas FGD) Infrastruktra. Latvijai aj jom ir daudz darm, t stipri atpaliek no Eiropas standartiem. Ceu kvalittes zi ar no Igaunijas un Lietuvas. Priekrocba laba lidosta. Diskusiju dalbnieki bija vienisprtis, ka Infrastruktras, transporta (dzelzcea un autoceu) attstba veicintu r trisma nozares attstbu. - Galvens ielas ir labas, bet mazs ielias ir sliktas, tpat k pirms 7 gadiem, nekas nav mainjies. (Norvijas FGD) - Tristi no Norvijas dodas uz Latviju vidji uz 2 naktm, tpc grib fokusties tiei uz galvaspilstu. Tas, kdas pilstas vl tiek apmekltas, tie mr atkargs no transporta un loistikas, piemram, no Siguldas uz Csm var aizbraukt tikai ar autobusu vai manu, bet netiek piedvts trvilciens. Tristi visbiek izvlsies braukt ar vilcienu vai autobusu, jo tas ir viskomfortablkais ceoanas veids, tomr, ar autobusu braukt nav tik labi, jo Latvijas cei ir slikt stvokl. (Norvijas FGD) - Rgai ir neliela, bet laba lidosta, kuras galven priekrocba ir ts atraans vieta netlu no Rgas (20 min transfra brauciens, 30 min ldz paam Rgas centram), k ar Jrmalas. Rga ir idela k apstans vieta lielka ceojuma ietvaros, ja, piemram, tlk jdodas uz Londonu vai Parzi. Protams, daai somu tristu Rga ir galamris. Pc msu statistikas vii ir ~50%. (Somijas FGD) -

Rgas lidostai ir savas priekrocbas, kas pievilina ceotjus. T ir lielka nek Tallinas lidosta, ar plau galamru tklu vis Eirop un pasaul. Ja kda Eiropas pilsta nav pieejama no Tallinas (nav tieo reisu), tad nereti cilvki dodas vispirms uz Rgu un pc tam lido uz izvlto pilstu Eirop. Tie ir t saucamie tranzta pasaieri. (Igaunijas FGD) Priekrocbas. Kopum Latvija palaik vissekmgk spj piesaistt tristus ar sekojou piedvjumu: Klasiskie kultras un vsturiskie objekti, arhitektra. Spilgtkie piemri - Vecrga, jgendstils, Rundle. Daba/ atpta pie dabas - jra ar ts pludmalm, Jrmala, Sigulda. - Galven priekrocba droba. Jststa: ms zinm, kas notiek pasaul, bet Latvij ir droi, brauciet pie mums. (Lielbritnijas FGD) - Tas, kas cilvkus vartu interest ir atpta pie dabas, kempingi, Jrmala, pilstas tres, arhitektra (jgendstils), Centrltirgus, muzeji, zemnieku saimniecbas. oti populra vieta ir ar Kalnciema tirdzi. (Nderlandes FGD) - Jrmalu oti ml, msu Palanga ir oti mazia uz 3 milj. lietuvieiem. Rundle un Rgas arhitektra. (Lietuvas FGD)

- 2015.gad tika organizti vairki braucieni uz Latgali oti interesants reions gan ainavu un kultras, gan nacionls virtuves zi jo tiek pasniegti oriinli dieni, kas nav citviet nav pieejami. pai izce Daugavas lokus, daudzos ezerus, Rzekni un Ludzu. Tiek piedvti ar pievilcgi rokdarbu izstrdjumi. 2016.gad tiek plnoti vl vairki braucieni tiei uz Latgali. Kopum tas ir retums un pat eksotika, jo sadarbbas partneri Latgal atzina, ka igaui reti brauc uz o reionu privtpersonas ar automanm vl j, tau organiztas tristu grupas ar autobusiem oti reti. (Igaunijas FGD) Trkumi. Nozmgkie trkumi Latvijas trisma nozar: Vj informatvais atbalsts, nepietiekams informcijas klsts par trisma iespjm Latvij. is viedoklis tika plai prstvts viss ptjuma diskusijs. Trcgs un neprdomts aktivitu piedvjums, maz kaut k oriinla, aizraujoa, kas Latviju izceltu uz citu valsts fona. - Maz informcijas par trisma iespjm Latvij. Dakrt cilvki sti nezin, ko sagaidt no Latvijas, ko var paskatties, jo pai rpus Rgas. Trkst informcijas par viesncm, kdi paskumi ir mazajs pilsts. (Zviedrijas FGD) - Viens no Latvijas trkumiem zema autoceu seguma kvalitte. Igaunijas pus ar ceiem viss ir krtb, savukrt tikldz tiek rsota robea, t atirbas ir pamanmas. Iespjams, ar Via Baltica ir/ bs savdk. Mintais faktors ir btisks, jo Latvija neatrodas no Somijas tik tlu, lai

cilvki nedotos ceojum ar automanu. (Somijas FGD) 6. Secinjumi un rekomendcijas Ptjuma rezultti liecina, ka Latvijai ir labas perspektvas trisma nozar un ts potencils k trisma galamrim ne tuvu nav izsmelts. Galven barjera ir informcijas trkums. Interese Eirop par Latviju aizvien palielins un veicot prdomtas informatvs kampaas, var prognozt, ka tristu plsma uz Latviju pieaugs. Palielinoties visprjs informtbas lmenim par Latviju un pozitvo atsauksmju klstam trisma tirg, pieaugs interese par ceoanas iespjm uz Latviju. Ptjuma dalbnieku skatjum Latvijai uzlabot savas pozcijas Eiropas trisma tirg ldztu sekojoi soi: Popularizt un veidot pievilcgu Latvijas k valsts tlu, sniegt vairk visprjas informcijas par Latviju. Ptjuma rezultti liecina, ka pat Eiropas iedzvotju vid vrojama zema Latvijas valsts atpazstamba (ir bijis Rg, bet nezin, ka t ir Latvija), zems informtbas lmenis par Latviju k tdu. Ldz ar to likumsakargs ir saldzinoi zemais intereses lmenis par Latviju k trisma galamri. Vairks diskusijs izskanja vieduklis, ka Latvija trisma jom dzvo uz Igaunijas un Lietuvas rina, izmantojot savu izdevgo eogrfisko vietu, atrodoties Baltijas valstu centr. Ptjuma dalbnieku skatjum Igaunija un Lietuva iegulda daudz vairk ldzeku savas valsts tla popularizan un tristu piesaistan. - Ms nevaram prdot produktu (ceojumu uz Latviju), kuru pircjs (potencilais trists) nezin. (Lielbritnijas, Norvijas FGD) - T, piemram, Polija iegulda miljonus savu pilstu (k Gdaska, Krakova) reklamanai. Tas nav lti, ieinterest tristu braukt pie tevis. Ja Latvija vlas piesaistt vairk tristu, tai jiegulda vairk

ldzeku dads informatvajs kampas. (Vcijas FGD) - Latvija palaik dzvo uz Igaunijas rina Igaunija tristu piesaistan iegulda vairk ldzeku, atvilina tristus, bet t k Igaunijas trisma tirgus ir mazs, tad ie tristi pie viena nonk ar Latvij. (Somijas, Zviedrijas, Norvijas FGD) Veikt informatvu kampau, kas lauztu ieskstjuos stereotipus par Latviju k postpadomju telpu, ar saldzinoi zemu servisa un dzves lmeni. - Iespjams vism trim Baltijas valstm btu jveic vienota informatv kampaa, kuras ietvaros katra valsts uzsvrtu savas priekrocbas, raksturgo un uniklo. ds risinjums iespjams veiksmgi uzruntu vidusmra Rietumeiropas iedzvotjus, kuru priekstatos visas s valstis ir oti ldzgas un nozmga tristu daa izvlas visas ts apceot viena ceojuma ietvaros. - - Latvija joprojm tiek uzskatta par postpadomju telpu un tas ir oti negatvi. Es biju patkami prsteigts par Latviju, jo biju gaidjis, ka tur viss bs nolaists, nabadzgs. Tau mani prsteidz, ka Latvija izrdjs oti plaukstoa valsts ar oti turgiem iedzvotjiem. Tpc domju, ka vajadzga kampaa, kas sptu lauzt stereotipus, kas bija ar man. Pietiks ar preses relzm ar nozmgkajiem ststiem, lai par tiem uzzina. (Lielbritnijas FGD) Iespjams, jkoncentrjas uz visu 3 Baltijas valstu apvienoanos vien kampa, jo jau obrd tristu interese pieaug. Tau Latvijas prstvjiem nepiecieama lielka aktivitte darb ar mums. Tagad mums paiem jiet un jprasa pc t, kdas iespjas tiek piedvtas, mums

pietrkst lielkas aktivittes un ieinterestbas piesaistt jaunus klientus. (Lielbritnijas FGD) Uzskatu, ka vism 3 Baltijas valstm btu japvienojas vienot kampa, jveido vienotu reklmu, izceot katras valsts priekrocbas. Jo 80% vcu tristu dodas uz vism 3 Baltijas valstm, tikai 20% uz kdu konkrtu. Kampas jliek liet iztle, jsniedz plaku informciju internet, jveido TV raidjumi, kuros ststtu par veidiem, k var sasniegt, piemram, Latviju ar lidmanu, auto, velosipdu, ko katr laik var dart Latvij. Tpat nepiecieama TV seja, specilists, kas dados raidjumos ststtu par Latviju. (Vcijas FGD) - Zviedri visas 3 Baltijas valstis uztver kop un, ldz ar to, btu svargi tm trisma jom kooperties ar saviem kaimiiem. Tas tpat k Amerika vii skata Skandinvijas valstis kop, vii neredz atirbu starp Norviju un Zviedriju. (Zviedrijas FGD) Informatvajs kampas, reklms par Latviju vairk izmantot cilvkus, emocijas. Diskusijs Latvijas reklmas tika vrttas diezgan rezervti, vairkkrt tika raksturotas k prk bezpersoniskas, vsas, emocionli tukas. Prk daudz tiek izmantoti tuki dabasskati, attlos nav cilvku. - Reklmu attlos, sietos ir nepiecieams atspoguot cilvkus, imenes, emocijas. (Lielbritnijas FGD) - Par Latvijas kultru, restorniem, viesncm, arhitektru jststa paiem latvieiem, lai vii ir tie, kuri prdod ststus. (Lielbritnijas FGD) - Tas, cik daudzi cilvki izvlsies braukt uz Latviju atkargs no t, k Latvija sevi vars prezentt. Nav jfokusjas uz cilvkiem, kuri vlas atpsties, jfokusjas uz to, lai piedvtu iespju cilvkiem gt

jaunu pieredzi, jaunus iespaidus. Padomjiet, kpc cilvki no Anglijas labprt dodas uz Spniju? Mru sasnieganai nepiecieams budets un stratija. (Lielbritnijas FGD) - K video blogerus jpiesaista cilvkus, kurus vartu kalpot k viedoku lderi. Tau jpiedv informciju izvietot citos kanlos, ne tikai Facebook.com, jo daudzi 40-50 gadgo nav reistrjuies aj portl, ldz ar to, vius informcija nemaz nesasniegs. (Vcijas FGD) - Iespjams, mjas laps jievieto fotogrfijas, kuras iesta tristi, lai tm piemt skats no tristu puses. (Nderlandes FGD) - Nav vrts iztrt lielus ldzekus, nepankot rezulttu, tpc nepiecieams piesaistt specilistus, kuri izveidos prdomtu un efektvu reklmu. (Lielbritnijas FGD) - Socilie mediji ir t vieta, kur nemaksjot var ievietot efektvu reklmu. Un iespja ir jizmanto! Izmantojot socilos medijus, informcija par Latviju var sasniegt tos cilvkus, kuri neko nav dzirdjui par o valsti. (Lielbritnijas FGD) - Es saprotu, ka jmekl jauni cei, k piesaistt tristus, bet mans ieteikums ir koncentrties, lai pilnveidotu paus svargko t ir kultra un nacionl virtuve. Jizmanto ne tikai socilie mediji, bet nepiecieams izveidot sadarbbu ar ar angu urnlistiem, lai vii savos rakstos apraksta trisma iespjas Latvij. (Lielbritnijas FGD)

- Labs piemrs, kur un k izvietot informciju ir, piemram, brora, buklets Pilis ap Baltijas jru, kur sada par Latviju mintas Ventspils, Csu pilsdrupas, Turaida, Bauskas pilsdrupas un Rundle. (Somijas FGD) Aktvk, detaliztk un kvalitatvk informt sadarbbas partnerus Eirop par trisma iespjm Latvij. Laicgi izstrdt detaliztkus paskumu kalendrus, regulri tos atjaunot. - Ir svargi informt par dadiem apskates objektiem Latvij, Js pai zint, kas btu interesants tristiem, tpc paiem latvieiem par to ir jststa, jreklam. Pastv kultras trisms un reliiskais trisms, jums ir daudz iespju, bet ts ir jidentific. Par priekrocbm ir jststa, ts ir jizce. (Lielbritnijas FGD) - Latvij ir daudzas foras vietas un lietas, par kurm trkst informcijas. Valsts reli nestrd ar trisma kompnijm, lai populariztu trismu Latvij. Btu biek jpiedals ar izstds, jnk ar saviem materiliem. Jstrd praktiski un ar ieinterestbu, ne tikai eksu pc. (Igaunijas FGD) - Latvijai ir jsk aktvi reklamt ne tikai Rga, bet ar citas pilstas un apdzvotas vietas, kas ar kaut ko ir savdabgas un interesantas, bet mums nav par tm informcijas un ldz ar to ar nepiedvjam saviem klientiem. (Somijas FGD) - Notikumu un paskumu kalendru internet vajadztu skt ar Lgo/ Ju paskumiem un tad secgi virzties uz prieku. Kalendram jbt sastrukturtam, ar atsevikm piebildm, kda ir mrauditorija (imenes ar brniem, jaunieiem koncerts vai tml). (Somijas FGD)

- Gribtos, lai ar svtkos ir ko dart Latvij, piemram, tajos paos Lgo svtkos, gribtos, lai ir vairk informcijas, k var paam kaut kur piedalties reionos rpus Rgas. (Lietuvas FGD) - Btu nodergi, ja mjas laps tiktu apvienota informcija, piemram, TOP10 mzikas paskumi Latvij. (Nderlandes FGD) - Nodroint interaktvo karu pieejambu, lai vajadzgo var izptt pirms brauciena, lai saprastu, ko vlos redzt kltien. (Norvijas FGD) - Vajadztu vairk popularizt mazs pilstias, to iedzvotjus un ts attstt, lai tristiem btu interesanti atbraukt un izbaudt mazo pilstu dzvi. (Zviedrijas FGD) - Sniegt informciju par Latvijai specifiskiem svtkiem, piemram, Lgo. nezinana var bt tristu sliktkais ienaidnieks. Reiz biju Rg Lgo laik, tuka pilsta un viss bija ciet, devmies uz Liepju tur viss tpat. (Lietuvas FGD) Izstrdt trisma programmas dadiem trisma virzieniem (piemram, aktvs atptas iespjas, gastronomiskais trisms, izklaides un naktsdzve utt.), dadm tristu mrauditorijm (jauniei, imenes ar brniem, skolu klasm skolnu brvdiens, autotristi, sporta fani). -

Nepiecieamas izstrdt dadas specializtas trisma programmas, piemram, kultras, gastronomijas, aktvs atptas, naktsdzves utt., ts var kaut k apsplt, padart interesantkas un tristiem saistokas. (Lielbritnijas FGD) - Latvijas prstvjiem nopietni jdom par jaunm idejm, jauniem veidiem k un ar ko piesaistt tristus. Tagad oti turaties pie Jgendstila, tau nkotn ar to bs problmas, jo jaunai paaudzei tas vairs nebs tik interesanti. Iespjams, Rgu var attstt k hipsteru pilstu, attstt socilo dzvi, pilstu veidot piemrotku jaunieiem. Ja tiek izveidota unikla vieta, tad tur noteikti jaizbrauc. Tpat vartu izveidot spli, kuras darbba norisintos Rg, td veid vartu piesaistt ar tos cilvkus, kuri spl datorsples. (Vcijas FGD) - Jauniem cilvkiem patk fanot, daudziem patk izbaudt fanoanas pieredzi cit valst, Latvij tas vartu bt hokejs tas jpopulariz, eit ir sava trisma nia. (Vcijas FGD) - Jsniedz informatvais atbalsts autotristiem, kuru Zviedrij ir daudz (brauc ar saviem auto vai izr uz vietas). Svargi, lai braucot ar auto btu vietas, kuras apskatt un Latvij tdu ir daudz. Pats biju ar auto Latvij un man patika daudzas mazas pilstias, kuras vajadztu vairk popularizt. Biju Jrmal, Css. Vcij, piemram, ir laba lapa, kur ir auto marruti sazmti un var nospiest tlk informciju, kur kdos posmos var kaut ko apskatt, par tiem ir skka informcija ar sniegta. To btu labi izveidot Latvij, tas ir labs veids k pacelt imidu. (Zviedrijas FGD) - Jauna nia, kuru iespjams ar Latvija var apzint, ir skolnu ekskursijas. obrd, Anglijas skolas skolnu brvdiens oti aktvi organiz ekskursijas uz dadm valstm. (Lielbritnijas FGD) -

Ekskursijas skolnu klasm ir laba iespja ne tikai biznesam, bet ar jaunieu iepazstinanai ar valsti, viiem bs vlme atgriezties varbt k studentiem, varbt k jauniem specilistiem, vai vienkri k tristiem. (Vcijas, Nderlandes FGD) - Vartu piesaistt ar denssportu saisttus cilvkus, grupas piemram, burtjus. Tagad daudzi dodas tikai ldz Tallinai, bet ar reklmu/ paskumu paldzbu vartu pievilint. Tau eit ar btu jsadarbojas, jsniedz raksti specializtajos preses izdevumos, lai ieinterestu somus. Tagad dos urnlos oti biei rakstts par Igauniju, Sremu utt. Vajadztu rakstus/ rakstu sriju par Latviju d griezum. Latvija btu k loiska nko pietura aiz Igaunijas. Tau tad nepiecieama smalkka informcija par Latvijas straumm, lci, krastiem, lai ar t.s. brvdienu laivotji/ burtji btu ieinteresti. (Somijas FGD) - Tautas mzika/ folklora/ etnogrfija t ir aura nia. Bet ar ar to var sekmgi strdt. Piemram, vispirms publict kd Somijas urnl, kas veltts tautas mzikai/ etnogrfijai, lielu rakstu par Latviju, Latvijas mziiem un gaidmajiem festivliem/ koncertiem. Tlk btu darbs trisma kompnijm, lai noorganiztu grupu braucienus. Potencilos interesentus btu viegli savkt. (Somijas FGD) Aktvk strdt ar trisma aentrm dads Eiropas valsts. Organizt reklmas braucienus, promoakcijas trisma nozares profesioniem, aentiem, kuri pc tam Latviju prdos interesentiem sav valst. - Pc iestans ES ir palielinjusies konkurence trism, t ir ca par galamriem. Trisma firmas un tr-operatori sav zi ir izlutinti, jo ir rkrtgi liels piedvjums no vism pusm. Attiecgajm valsts iestdm, kas atbildgas par trisma popularizanu (piem., TAVA) sadarbb ar Latvijas trisma kompnijm vajadztu organizt t.s. reklmas braucienus. Tiek uzaicinti prstvji no lielkajm Igaunijas trisma kompnijm, tr-operatoriem, kurus bez maksas ar autobusu vadtu pa Latvijas

skaistkajm vietm, ts pardtu, lai reli praks btu iespjams gt iespaidus nevis tikai saemt formlu info un bukletus. Tlk jau msjiem (igauiem) bs radies savs viedoklis un vii zins tlk ststt un ieteikt saviem klientiem. Pirms pris gadiem mani t izvadja pa Latgali, tagad pai organizjam uz turieni braucienus (Igaunijas FGD) - Trismam Latvij par labu nktu sponsorti, organiztie braucieni. Lai pardtu, kas ir Latvija, pietiktu ar 3 naktm. Jums jparda, kas interesants Latvij notiek, lai mums pc tam btu argumenti ar kuriem prliecint msu iedzvotjus apmeklt Latviju. Piemram es tdos braucienos braucu katru gadu, td veid es uzzinu daudz jauno, ko varu paststt saviem klientiem. da veida paskums ilgtermi sps radt plakas zinanas tiei par trismu un atptas iespjm Latvij, ne tikai Rg. Svargi ir izvrtt ar to, kurus cilvkus aicint, lai tas dotu maksimli labkus rezulttus. (Norvijas FGD) - Iespjams, Latvijai, sadarbba ar prjm Baltijas valstm nepiecieams izveidot promoakcijas. (Lielbritnijas FGD) - Uz masm koncentrties ir vieglk, tau nav tik efektvi, tpc skotnji nepiecieams uzaicint trisma aentras prstvjus, izrdot pilstu, tdejdi ms spsim savus klientus pierunt braukt tiei uz Latviju, jo zinsim, kdas iespjas spj piedvt Latvija. Nkamais atspoguot informciju msu valsts urnlos. (Lielbritnijas FGD) Vl mints ptjuma dalbnieku rekomendcijas: - oti svarga ir informcijas ieguves iespja. Ja pai kaut ko nezinm, ko msu gala klients jaut vai vartu pajautt, ms vramies Trisma informcijas centros. Savukrt viiem reizm trkst laba un

kvalitatva informcijas apkopojuma, kvalitatvu materilu. Piemram, par kdu nelielu ciematu vai vietu laukos TIC btu vieglk atrast un sagatavot priek mums informciju, nek mums paiem rakties cauri internetam. Tau ne vienmr ms o informciju varam saemt vai ar saemam formli sagatavotu, bet ne saturgu/ kvalitatvu. Jebkur gadjum, TIC informcijai ir jbt gatavai, uz rokas vai ar jbt pretimnkokiem un informcija pietiekami tri jsagatavo. Ja jau ms prasm, ttad patiem vajag. (Igaunijas FGD) - Jums vajadztu nevis tikai tulkot vienu tekstu viss valods, bet pielgot saturu. Palaik, piemram top 10 apskates vietas ir iztulkotas viendi viss valods, bet dadu tristu intereses parasti atiras, tpc ar ai informcijai vajadztu bt atirgai. Informcijas pieejamba ja js saprotat krievu valodu, tad nav problmas, bet atrast informciju angu valod nav tik vienkri. Nepatk tas, ka attlumi nordti mints - tas man neko neizsaka, gribtos zint attlumu kilometros. (Somijas FGD) - Jakcent, jpopulariz tas, ka Rga ir UNESCO pilsta (Lielbritnijas FGD) - Kur vien iespjams (reklmas materili) izmantot debespuu (ziemei-dienvidi, rietumi-austrumi) nordes, jo tipiskam somu tristam nav ne jausmas, ko nozm Vidzeme vai Kurzeme un kur Latvijas pus ie reioni atrodas. Piemram, ja run par Ventspili, tad nepietiek, ka pasaka Kurzeme, bet vajag klt Rietumlatvija. Tas pats attiecas uz pilstm Ziemelatvij Vidzeme neko neizteiks. (Somijas FGD) - Tristu interesi vartu veicint paskumi valsts infrastruktras pilnveide - Via Baltica uzlaboana un prveidoana par trgaitas oseju, Rail Baltica izveide, trvilcienu satiksme, kas savienotu Tallinu, Rgu, Viu. (Somijas FGD) -

Iespjams, btu lietdergi atjaunot sadarbbu ar British Airways, jo ai kompnijai angi uzticas. (Lielbritnijas FGD) - Lai piesaisttu daudz vairk cilvku, ir noteikti nepiecieama prmju satiksme no Somijas (Helsinkiem) uz Rgu. Vartu, piemram, iekaujot Rgu, izveidot prmju marrutu Helsinki -Tallina - Rga. (Somijas FGD) - Galven Latvijas priekrocba droba. Jststa: ms zinm, kas notiek pasaul, bet Latvij ir droi, brauciet pie mums. (Lielbritnijas FGD) - Labs piemrs ir Dubaja, kur pirms 40 gadiem nebija nek. Bet viiem bija sapnis, vii kaut ko darja sapa vrd. Protams, viiem ir vairk naudas, bet is ir ststs par vlmi izveidot kaut ko saistou. (Lielbritnijas FGD)

Recently Viewed Presentations

 • Insert Presentation Title Presenter name(s), degree(s ...

  Insert Presentation Title Presenter name(s), degree(s ...

  Value-based instructional model Physical activity as vehicle to teach life skills Developed by Don Hellison Primarily with urban/underserved youth Outside margins of PE at the time Applied in varied settings & cultures Physical education, sport camps, after-school programs Spain, Portugal,...
 • extend previous knowledge of sets and subsets using

  extend previous knowledge of sets and subsets using

  Math 8th Grade. graph proportional relationships, interpreting the unit rate as the slope of the line that models the relationship.[8.4B] October 2014. Math 8th Grade. use data from a table or graph to determine the rate of change or slope...
 • Strategic stadies and International Relations. Security for ...

  Strategic stadies and International Relations. Security for ...

  Security Studies and International Relations Security for whom? ... There is a presupposition of international anarchy but it is possible to overcome this anarchy. ... of the state before the military and political threats American policy is the power policy...
 • Stay in Circulation Facts About Peripheral Arterial Disease ...

  Stay in Circulation Facts About Peripheral Arterial Disease ...

  Stay in Circulation Facts About Peripheral Arterial Disease (P.A.D.) A National Public Awareness Campaign from the P.A.D. Coalition and the National Heart, Lung, and Blood Institute What is P.A.D.? Peripheral Arterial Disease (P.A.D.) is a common yet serious disease.
 • Mouth Morphemes - Allen Independent School District

  Mouth Morphemes - Allen Independent School District

  Mouth Morphemes. Mouth Morphemes: These play an important role in ASL. They are not simply mouthing English words. They have a specific association with the signed word and provide a structure for "conveying the message".
 • Probability - PC\|MAC

  Probability - PC\|MAC

  What is the probability of drawing a six of clubs from a standards deck of playing cards? *What is the probability of flipping a coin and landing on heads and rolling a die and landing on 2 or 4? Two...
 • Before we begin What is your secret library

  Before we begin What is your secret library

  Post and tag a photo of yourself today! Tell them to take a photo of them in their workspace right now and post to hashtag on twitter, fb or Instagram! Today's program brought to you by. ARSL (Association for Rural...
 • OLPC XO-1, XO-2 concept Custom board Innovation in

  OLPC XO-1, XO-2 concept Custom board Innovation in

  OLPC XO-1, XO-2 concept MultiPoint Study Four modes: SS (single-user / single-mouse) MS (multi-user / single-mouse) MM-R (MultiPoint, racing) MM-V (MultiPoint, voting) Subjects: 11-12 yrs; 6-7th grades Very basic English ability Some exposure to PCs Rural government schools Subject grouping:...