The tr Role Biotechnology in Vai caofcng ngh

The tr Role Biotechnology in Vai caofcng ngh

The tr Role Biotechnology in Vai caofcng ngh sinh hc Our cpFood thcSupply phm ca chng ti www.foodinsight.org/ foodbioguide.aspx The tr Role Biotechnology in Vai caofcng

ngh sinh hc Our cpFood thcSupply phm ca chng ti www.foodinsight.org/ foodbioguide.aspx Presented to [insert name here] Date Ni dung Khi nim v Lch s pht trin Cng ngh sinh hc thc phm V sao chng ta s dng cng ngh sinh hc? Bn li ch chnh Cng ngh sinh hc nng nghip ngy nay

Tng lai nm gi nhng g? Nhng bi hc truyn thng t cng ngh thc phm khc? Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 3 Cng ngh sinh hc l g? "Sinh hc" c ngha l "cuc sng" cng ngh" c ngha l "cng c" "Ology" c ngha l "s dng hoc nghin cu v" S dng sinh hc (nghin cu v cuc sng) to

ra hoc ci thin cc cng c, sn phm, hoc cc qu trnh. V d, cy trng & vt nui Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 4 Lch s pht trin cng ngh sinh hc thc phm 5 V SAO CHNG TA S DNG CNG NGH SINH HC ?

Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 6 V sao s dng cng ngh sinh hc? Ni dung thit yu u tin ca cng bng x hi l c lng thc cho tt c nhn loi. Norman Borlaug, nh nng hc v nhn o, cha ca "cuc cch mng xanhc trao tng gii Nobel Ha bnh nm 1970 Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding

www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx Qua nhiu th h, cc nh khoa hc v nng dn n lc phn u tng cht lng v s lng lng thc cho dn s ngy cng tng ca th gii. 7 Ngi tiu dng k vng li ch t cng ngh sinh hc 2012

(Trong s nhng ngi tr li c) Li ch ca cng ngh sinh hc trong 5 nm ti: Li ch dinh dng/sc kho 35% Cai thin ch$ t lng/mi v/gi$ ng 22% Li ch gi/kinh t$ 21% Yes 35% Cai thin san x$ t nng nghip/canh tc 13%

No 20% Thc phm an ton hn 11% Giam th$ c tr s/ch$ t ho hc Don't Know 45% 3% Khc 13% Khng bi$ t

3% Thi$ 2% Q 17. Bn sinh hc s em li li ch cho bn hay gia nh bn trong vng T ch$ i c cm thy rng cng ngh8% Q 18. Bn mong i nhng li ch g? [CU HI M] Ngun: IFIC 2012 Kho st cng ngh thc phm, quan im ca ngi tiu dng Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 5 nm ti? Bn li ch chnh

1. An ton thc phm 2. Li ch ngi tiu dng 3. Tnh bn vng 4. Cung cp lng thc cho mt th gii i Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 9 AN TON THC PHM Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 10 An ton thc phm T hng ngn nm qua, chng ta sn xut

ging cy trng chng ta c th c cc loi tri cy v rau an ton v khe mnh. Chng ta ang s dng th h cng ngh sinh hc mi nht ... lm cho nhng sn phm ny an ton hn. " Ronald Kleinman, MD, Gim c Bnh vin Nhi Massachusetts Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx Cc chuyn gia y t hng u ng rng CNSH l cng ngh thc phm an ton. 11

Thc phm thc vt hin c s dng cng ngh sinh hc l an ton Nghin cu m rng Tiu dng an ton trn ton th gii Khng c bng chng v tc hi An ton cho tr em Khng tng nguy c d ng Cc t chc cho rng cng ngh sinh hc thc phm l an

ton: - WHO - FAO - AMA - IFT - FDA - EPA - USDA Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 12 Cng ngh sinh hc ng vt l mt bin php k thut an ton sn xut tht, sa v trng rbST: s an ton ca sn phm s dng rbST c hnh thnh v cng c qua nhiu thp k nghin

cu. FDA trong nhn bn ng vt: Sn phm tht v sa t b, d v ln cng ging nh sn phm sn xut t cc ng vt khc. Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 13 Cng ngh sinh hc: Khng phi l mt lo ngi an ton thc phm i vi ngi M T l mi quan tm vi tng vn an ton thc phm (khng c h tr): 2012 Dch bnh/ nhim 29%

29% Qun l/chun b 21% 23% 13%* 8% Sc kho/dinh dng 8% 7% Sn xut Nng nghip 7%

6% Ngun thc phm 7% 8% ng gi/Dn nhn 5% 4% Cng ngh sinh hc 2% 2%

Thc phm ch bin 1% 1% Khc 1% 1% Cht bo qun/ho cht Q12. Bn qan tm $ n iK g, b$ t k iK

g khi ni $ n an ton thc phm? [CU HI M] 2010 Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx *Denotes statistical significance from 2010. Thc phm cng ngh c quy nh m bo an ton Quy nh ca Hoa K c iu phi bi:

USDA EPA FDA Hin c nhng quy nh v thc phm sn xut t cng ngh sinh hc thc, ng vt Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 15 Dn nhn cng ngh sinh hc thc phm Ch yu cu ghi nhn c bit khi thng bo s thay i v nguyn liu nh:

Cht gy d ng c trong thc n. Tng nng cc cht c t nhin. Thay i thnh phn hoc hm lng dinh dng? FDA quy nh khng bt buc cp qu trnh sn xut cng ngh sinh hc trn nhn thc phm. Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 16 Tim nng ci thin an ton thc phm i vi cng ngh sinh hc

Li ch hin thi: Bo v chng li nm mc trong ng Enzyme sn xut sa t ng hiu qu hn Pht trin sn phm : Bo v la v ma t cn trng Sn xut khoai ty c hm lng acrylamide gim Loi b cc cht protein gy d ng (v d nh u phng, sa, u nnh) Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 17 LI CH NGI TIU DNG Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding

www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 18 Tim nng cung cp du n tt cho tim ng dng chn nui tin tin, sn xut thc phm hin i pht trin ht ci, u nnh v du hng dng khng cht bo. u tng, du ht ci du c pht trin vi cng ngh sinh hc cung cp c th bo omega-3 c chc nng bo v nht cho sc khe tim mch Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 19

Cng ngh sinh hc ci thin mi v v cht lng thc phm ang r sot cc quy nh: To khng mu nu Gi mu sc ban u lu hn, ti lu hn Pht trin: Khoai ty C chua, da hu, vv. Enzymes s dng trong sn xut thc phm Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx Trn ht, ngi tiu dng mun thc phm ngon. 69%

ni rng h s mua cc loi thc phm tng cng thng qua cng ngh sinh hc c v ngon hn - IFIC 2012 20 Cng ngh sinh hc ng gp cho chui cung ng thc phm thng nht vi mc gi hp l Cng ngh sinh hc to iu kin: Chn nui, trng trt hiu qu hn. V ma thu hoch ng tin cy hn.

t c nguy c h hng hoc nhim t trang tri lu tr. Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 21 TNH BN VNG Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 22 Tnh bn vng Tnh bn vng trong sn xut nng nghip l p ng nhu cu hin ti theo cch m bo chng ta c th tip tc p ng nhng nhu cu

tng lai, cng nh hoc tt hn so vi ngy nay. Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 23 Cng ngh sinh hc cho php cho s dng hp l thuc tr su Cng c quan trng bo v cy trng, mi trng: S dng c trch nhim ca ht ging cng ngh sinh hc S dng c trch nhim sn phm bo v thc vt Thc hnh qun l c v su bnh tng hp

Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 24 Cng ngh sinh hc cho php s dng cht dit c an ton hn Glyphosate: 16 ln t c hi hn thuc dit c c Ging cng ngh sinh hc mi gii quyt vn khng c di Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx Pht trin cc loi ng v u nnh chu

thuc dit c mi gii quyt nhng thch thc hin c ca mt s loi c di nht nh khng thuc dit 25 Cng ngh sinh hc bo v cht lng t Bn vng hn Km bn vng hn Cng ngh sinh

hc cho php ci thin cht lng t Cy: phi nhim t trc gi, xi mn Canh tc khng lm t: gieo ht trc tip vo phn cn li t v cy trng trc Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 26 cng ngh sinh hc gim pht thi cc bon Khng lm t /lm t bo tn Gi tr pht thi cc bon nng

nghip gim 46.5 t pounds Nhng trang tri p dng cng ngh sinh hc pht thi cc bon thp hn 2011: c tnh gim 4.19 t pounds gi tr pht thi cc bon Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 27 Cng ngh sinh hc ng gp tng nng sut/ha v/ng vt More Food Per Acre and Per Animal Cy trng pht trin mnh vi s kim sot c

di v cn trng tt hn. Cn t t, t thuc tr su, phn bn, nhin liu, ng vt v thc n sn xut cng mt khi lng lng thc. Vi rbST v qun l thch hp, 5 con b c th sn xut m trc y cn 6 con b = bn vng hn Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 28 Cng ngh sinh hc ci thin tnh bn vng kinh t cho

cc trang tri gia nh trn ton th gii Chng ta c th gip nng dn ngho tng bn vng nng sut ca h h c nui gia nh v bn thn h. Bng cch , h s ng gp vo an ninh lng thc ton cu. Nhng iu s ch xy ra nu chng ti u tin i mi nng nghip - Bill Gates, ng sng lp, Qu The Bill & Melinda Gates , 2012 Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 29 Cng ngh sinh hc ci thin tnh bn vng x hi cho cc trang tri gia nh trn ton th gii Cc quc gia ang pht trin ang n lc :

Hp tc vi ngi dn a phng m bo c tc ng x hi tch cc. Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx An ninh lng thc (hoc thng xuyn tip cn vi lng thc) l cn thit n nh tnh bn vng tng th ca mt quc gia 30

CUNG CP LNG THC CHO MT TH GII ANG PHTTRIN Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 31 Cn nhiu thc phm, dinh dng tt hn cho dn s ton cu ngy cng tng D kin dn s ton cu s t 9 t ngi vo nm 2050, do vy cn nhiu hn 70% khi lng lng thc sn xut hin thi. 50 nm qua l thi gian hiu qu nht

trong lch s nng nghip ton cu, dn n gim i ngho ln nht cha tng c trn th gii. Cu Ch tch Jimmy Carter. Bo Ph Wall l, 14.10, 2005. Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 32 Cng ngh sinh hc ci thin nng sut/Acre

Tng nng sut trong cc quc gia ang pht trin, m bo tip cn lng thc nhiu hn. Tng cng kh nng chng chu ca cy trng chng li iu kin nhit khc nghit, hn hn, t ngho cc quc gia ang pht trin. Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 33 Gii php cng ngh sinh hc to ra gia php o chiu suy dinh dng nhng ni suy dinh dng trn lan, ci thin dinh dng cy lng thc v thc phm c tim nng ln

ci thin sc khe ca c cng ng ang pht trin: La vng beta-carotene vitamin A La min Biofortified vitamin A, st, zinc Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 34 CNG NGH SINH HC NNG NGHIP NGY NAY Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 35

ng dng cng ngh sinh hc ti Hoa K ngy nay Cy trng: Bo v khi cn trng Thch nghi vi thuc tr c Khng virus c tnh chng cho, thit k theo nhu cu sn xut nng nghip B sa: Hc mn ProteiD tng hiu qu sn xut sa Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 36 Lng thc, thc phm t cy trng v ng vt trng/nui c s dng cng ngh sinh hc

Ng ngt u Sn phm sa Thnh phn thc phm Cht lm ngt (VD: sir ng, ng) Du thc vt Bt ng Protein u V hn th na Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 37

Cng ngh sinh hc: mt yu t quan trng trong thu hoch ca ngi M 38 Cng ngh sinh hc: mt yu t quan trng trong thu hoch ca ngi M Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 39 TNG LAI NM GI NHNG G? Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 40

Cng ngh sinh hc tng lai mang li li ch Hm lng omega-3 v cht dinh dng khc cao hn trong thc phm . Thc phm c hng v ngon hn, ti mt. Kh nng tng trng ca cy trng vng kh hu kh khn v ngho cht dinh dng. Ci thin hn na nng sut

v phng chng dch bnh Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 41 Bi hc kinh nghim truyn thng t cc cng ngh thc phm khc V d: Khng sinh ng vt Cc hormon protein ng vt ractopamine cng ngh nano 42 XIN CM N! Food Biotechnology: A Communicators Guide to Improving Understanding

www.foodinsight.org/foodbioguide.aspx 44 Ti liu tham kho African Agricultural Technology Foundation (AATF). 2012; http://www.aatf-africa.org/. Africa Biofortified Sorghum (ABS) Project. ABS project: Technology development. 2012; http://biosorghum.org/abs_tech.php. American Medical Association (AMA). Bioengineered (genetically engineered) crops and foods. 2012; https://ssl3.ama-assn.org/apps/ecomm/PolicyFinderForm.pl?site=www.ama-assn.org&uri=%2fresources%2fdoc%2fPolicyFinder%2fpolicyfiles%2fHnE%2fH-480.958.H TM . Backas N. Developing healhtful fast foods. Food Product Design: Concepts August 2004; http://www.foodproductdesign.com/articles/2005/08/food-product-design-concepts--august-2005--deve.aspx. Brookes G, Barfoot P. Global impact of biotech crops: Environmental effects, 19962010. GM Crops and Food: Biotechnology in Agriculture and the Food Chain. 2012;3(2):129-137. Brookes G. The impact of using GM insect resistant maize in Europe since 1998. International Journal of Biotechnology. 2008;10:148-166. Capper JL, Castaeda-Gutirrez E, Cady RA, Bauman DE. The environmental impact of recombinant bovine somatotropin (rbST) use in dairy production. PNAS. 2008;105(28):9668-9673. Clive J. Global status of commercialized biotech/GM crops. ISAAA Brief No. 44. Ithaca, NY: ISAAA; 2012. Conservation Technology Information Center (CTIC). Facilitating conservation farming practices and enhancing environmental sustainability with agricultural biotechnology. CTIC, West Lafayette, IN: 2010. http://www.ctic.purdue.edu/media/pdf/BioTechFINAL%20COPY%20SEND%20TO%20PRINTER.pdf

Council for Agricultural Science and Technology (CAST). U.S. soybean production sustainability: A comparative analysis. Special Publication 30. April 2009. Crawford AW, Wang C, Jenkins DJ, Lemke SL. Estimated effect on fatty acid intake of substituting a low-saturated, high-oleic, low-linolenic soybean oil for liquid oils. Nutrition Today. 2011;46(4):189-196. Damude H, Kinney A. Enhancing plant seed oils for human Nutrition Plant Physiology. 2008;147(3):962-968. DiRienzo MA, Lemke SL, Petersen BJ, Smith KM. Effect of substitution of high stearic low linolenic acid soybean oil for hydrogenated soybean oil on fatty acid intake. Lipids. 2008;43(5):451-456. Edgerton MD. Increasing crop productivity to meet global needs for feed, food, and fuel. Plant Physiology. 2009;149(1):7-13. Environmental Protection Agency (EPA). United States Regulatory Agencies Unified Biotechnology Website. 2012; http://usbiotechreg.epa.gov/usbiotechreg/. Fawcett R, Towery D. Conservation tillage and plant biotechnology: How new technologies can improve the environment by reducing the need to plow. CTIC, West Lafayette, IN:2002; http://croplife.intraspin.com/Biotech/papers/35%20Fawcett.pdf. Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. Feed the world, eradicating hunger. Paper presented at: World Summit on Food Security 2009. 45 Ti liu tham kho FAO/World Health Organization (WHO). Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA). Meeting 2010: Evaluation of data on ractopamine residues in pig tissues. May 31, 2010. www.fao.org/docrep/012/i1618e/i1618e00.pdf. Food and Drug Administration (FDA). Animal cloning. 2010; http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/SafetyHealth/AnimalCloning/default.htm. FDA. Bovine Somatotropin. 2011; http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/SafetyHealth/ProductSafetyInformation/ucm055435.htm. FDA. FDA's strategy on antimicrobial resistance - questions and answers. 2012a; http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/GuidanceComplianceEnforcement/GuidanceforIndustry/ucm216939.htm. FDA. Genetically engineered animals. 2012b; http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/DevelopmentApprovalProcess/GeneticEngineering/GeneticallyEngineeredAnimals/default.htm. FDA. Genetically engineered plants for food and feed. 2012c; http://www.fda.gov/Food/Biotechnology/default.htm.

FDA. Guidance for industry: Use of animal clones and clone progeny for human food and animal feed. 2008; http://www.fda.gov/downloads/AnimalVeterinary/GuidanceComplianceEnforcement/GuidanceforIndustry/UCM052469.pdf. FDA. Regulation of genetically engineered animals. 2012d; http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm048106.htm. FDA. Questions & Answers on Food from Genetically Engineered Plants 2013; http://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/Biotechnology/ucm346030.htm Bill & Melinda Gates Foundation (Gates). Why the Foundation funds research in crop biotechnology. 2012; http://www.gatesfoundation.org/agriculturaldevelopment/Pages/why-we-fund-research-in-crop-biotechnology.aspx. Godfray H.C.J., Beddington JR, Crute IR, et al. Food security: The challenge of feeding 9 billion people. Science. 2010;327(5967):812-818. Gonsalves D. Virus-resistant transgenic papaya helps save Hawaiian industry. California Agriculture 2004; 58(2):92-93; http://ucce.ucdavis.edu/files/repositoryfiles/ca5802p92-69126.pdf. Hutchison WD, Burkness EC, Mitchell PD, et al. Area wide suppression of European corn borer with Bt maize reaps savings to non-Bt maize growers. Science 2010;330(6001):222-225. Institute of Food Technologists (IFT). IFT Expert Report on Biotechnology and Foods. Food Technology 2000;54(8). http://www.ift.org/knowledge-center/read-ift-publications/science-reports/expert-reports/~/media/Knowledge%20Center/Science%20Reports/Expert%20Reports/Biotechnology%20and%20Foods/Biotech%20and%20Foods.pdf 46 Ti liu tham kho IFT. Antimicrobial Resistance: Implications for the Food System. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. 2006;5(3):71-137. International Food Information Council (IFIC). Consumer perceptions of food technology survey. 2012; http://www.foodinsight.org/Resources/Detail.aspx?topic=2012ConsumerPerceptionsofTechnologySurvey. IFIC. Questions and answers about food biotechnology. 2008; http://www.foodinsight.org/Resources/Detail.aspx?topic=Questions_and_Answers_About_Food_Biotechnology. International Institute of Tropical Agriculture (IITA). 2012; http://www.iita.org/. International Service For the Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA). Pocket K No. 12: Delayed ripening technology. ISAAA, Manila: 2004. http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/12/default.asp. International Rice Research Institute (IRRI). Golden Rice Project. 2012; http://www.irri.org/goldenrice/. Lai L, Kang JX, Li. R., et al. Generation of cloned transgenic pigs rich in omega-3 fatty acids. Nat Biotechnol. 2006;24(4):435-436. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2976610/. Lichtenstein AH, Matthan NR, Jalbert SM, Resteghini NA, Schaefer EJ, Ausman LM. Novel soybean oils with different fatty acid profiles alter cardiovascular disease risk factors in moderately hyperlipidemic subjects. Am J Clin Nutr. 2006;84(3):497-504. Lehrer SB, Bannon GA. Risks of allergic reactions to biotech proteins in foods: Perception and reality. Allergy. 2005;60(5):559-564.

Mendoza EMT, Laurena AC, Botella JR. Recent advances in the development of transgenic papaya technology. In: El-Gewely MR, ed. Biotechnology Annual Review. Vol Volume 14: Elsevier; 2008:423-462. Mermelstein NH. Improving soybean oil. Food Technology August 2010; 72-76. Available at: http://www.vistivegold.com/Latest%20News/ImprovingSoybeanOil.pdf. National Research Council (NRC). Impact of genetically engineered crops on farm sustainability in the United States. The National Academies Press, Washington, DC: 2010. http://dels.nas.edu/resources/static-assets/materials-based-on-reports/reports-in-brief/genetically_engineered_crops_report_brief_final.pdf. Newell-McGloughlin M. Nutritionally improved agricultural crops. Plant Physiology. 2008;147:939953. Newell-McGloughlin M. Transgenic Crops, Next Generation. In: Meyers RA, ed. Encyclopedia of Sustainability Science and Technology. Vol 15. New York: Springer Science + Business Media, LLC; 2012:10732-10765. Osteen C, Gottlieb J, Vasavada U, (eds.). Agricultural resources and environmental indicators EIB-98, U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service. August 2012. 47 Ti liu tham kho Park JR, McFarlane I, Phipps RH, Ceddia G. The role of transgenic crops in sustainable development. Plant Biotechnology Journal. 2011;9:2-21. Pray CE, Huang J., Hu R., Rozelle S. Five years of Bt cotton in China - the benefits continue. Plant J. 2002;31(4):423-430. Rommens C.M., Yan H., Swords K., Richael C., Ye J. Low-acrylamide French fries and potato chips. Plant Biotechnol J. 2008;6(8):843-853. Shutske J.M., The Impact of Biotechnology and Information Technology on Agricultural Worker Safety and Health. National Ag Safety Database, 2005. Tarrago-Trani MT, Phillips KM, Lemar LE, Holden JM. New and existing oils and fats used in products with reduced trans-fatty acid content. Journal of the American Dietetic Association. 2006;106(6):867-880. United Nations University, Institute of Advanced Studies. Food and nutrition biotechnology: Achievements, prospects and perceptions. 2005. US Department of Agriculture (USDA), Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS). Petition for determination of nonregulated status: ArcticTM Apple (Malus x domestica); Events GD743 and GS784. 2012; http://www.aphis.usda.gov/brs/aphisdocs/10_16101p.pdf. USDA, APHIS. Questions and answers: Okanagan Specialty Fruits non-browning apple (Events GD743 and GS784). 2012; http://www.aphis.usda.gov/publications/biotechnology/2012/faq_okanagan_apple.pdf. USDA, Agricultural Marketing Service, National Organic Program. Organic Production and Handling Standards. Updated February 5, 2013; http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/nop. USDA, Agricultural Research Services (ARS). Improving rice, a staple crop worldwide. Agricultural Research Magazine. May/June 2010; 58(5):4-7. http://www.ars.usda.gov/is/AR/archive/may10/rice0510.htm. USDA, Economic Research Service (ERS). Pesticide use & markets. November 2012; http://www.ers.usda.gov/topics/farm-practices-management/chemical-inputs/pesticide-use-markets.aspx.

World Health Organization (WHO). Global prevalence of vitamin A deficiency in populations at risk 19952005. WHO global database on vitamin A deficiency. 2009; http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241598019_eng.pdf. WHO. Modern Biotechnology, Human Health, and Development: an evidence-based study. 2005 Wu X, Ouyang H, Duan B, et al. Production of cloned transgenic cow expressing omega-3 fatty acids. Transgenic Res. 2012;21(3):537-543. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21918821. 48

Recently Viewed Presentations

 • Daniel Lugo - Seneca Valley School District

  Daniel Lugo - Seneca Valley School District

  Daniel Lugo was at a dead end Job, he was a body builder who didn't just want to be big physically but he wanted wealth and power. Unfortunately it was not within his reach. Since he didn't have the road...
 • 3D Large-Scale DNS of Weakly-Compressible Homogeneous ...

  3D Large-Scale DNS of Weakly-Compressible Homogeneous ...

  Lecture 2 : Visual Astronomy -- Stars and Planets Robert Fisher Items Add/Drop Day Office Hours Vote 5 PM Tuesday 5 PM Thursday 12 Noon Friday Course Webpage Questions Review of Lecture 1 Astronomy is an ancient subject, passed down...
 • Ancient Greece

  Ancient Greece

  ANCIENT GREECE - BACKGROUND. The Greek gods differed from those of Egyptian and Mesopotamian deities -> immortal but otherwise human -> " the Greeks made their gods into humans and their humans into gods"
 • 13.5 Cycling of Matter KEY CONCEPT Matter cycles

  13.5 Cycling of Matter KEY CONCEPT Matter cycles

  KEY CONCEPT Matter cycles in and out of an ecosystem. Elements essential for life also cycle through ecosystems. A biogeochemical cycle is the movement of a particular chemical through the biological and geological parts of an ecosystem.
 • Παρουσίαση του PowerPoint

  Παρουσίαση του PowerPoint

  Μέσω της κυτταρικής μεμβράνης γίνεται συνεχής ανταλλαγή μορίων νερού με το περιβάλλον Ορισμός ενεργότητας νερού (aw) αw = p/ po p = πίεση ατμών του διαλύματος po = πίεση ατμών του διαλύτη σχέση με ...
 • Media en radicalisering - WordPress.com

  Media en radicalisering - WordPress.com

  Islam and Islamic countries are portrayed as the mirror image of our self-glorificatedimage as the carriers of democracy, human rights, equality, … These discourses serves on a globalized level for the 'legitimation' of the wars against Iraq (2X) and Afghanistan
 • Why "Saving Trees" is ruining the forest

  Why "Saving Trees" is ruining the forest

  Improved wildlife habitat. All wildlife species have definitive requirements for sunlight, space, shelter, food, and water in order to do well. Allowing more sunlight to reach the forest floor, the food and shelter that furry woodland creatures depend upon can...
 • Let's talk about protection

  Let's talk about protection

  Symptoms usually appear 10 to 12 days after infection, initially resembling a cold, with a runny nose, cough and a slight fever. The eyes become red and sensitive to light. As the illness progresses, and usually on the third to...