Snímek 1 - Přírodovědecká fakulta UP

Snímek 1 - Přírodovědecká fakulta UP

Investice do rozvoje vzdlvn Rozvoj a internacionalizace chemickch a biologickch studijnch program na Univerzit Palackho v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066 Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Souasn filozofie prodnch vd Boris Cvek V tto pednce vychzm z knih citovanch u jednotlivch autor. Souhrnn pojet souasn

filozofie prodnch vd neexistuje ani v anglitin. Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Souasn analytick filozofie Filozofie logiky a jazyka, jak zaala u Frega, se postupn rozvinula v anglosaskm svt do mnoha spletitch kol. K souasnosti mme men odstup a mn vznamn tko odlime od zsadnho. Pokusme se vak o to ve svtle vech pedchozch pednek. V 21. stolet je u tko udriteln chpat vvoj vdy a filozofie bhem 20. stolet jako nco, co je od sebe oddleno reflexe lovka a jeho schopnost a nstroj, vetn prodnch vd

jako takovch, probhala v cel i (etnografie, psychologie) discipln a rzn se dopluje. Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Zkladn osa 1. vda je plodem historie a v irm smyslu je v rovnovze s jinmi pstupy ke svtu (empatie, hodnoty, sociln hierarchie, sexualita) plodem evoluce ivota na na planet 2. nae poznn doshlo nejdle tam, kde se vzdalo metafyziky (i t materialistick, pozitivistick) ve prospch experimentovn a souladu navrench teori s experimentem jsme prodnm vbrem vedeni experimentovat,

ne nazrat podstaty i struktury 3. zbv povrch, nikoli podstaty ivotem jsme vak soust (i produktem) mystria prody Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Po miliardy let se ivot uil zachzet s okolm a vyvjel se: jsme vichni od baktri po ns lidi sedimentem evolunho procesu

Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Otzka objektivity Existuje pak ale objektivn platnost? Co vbec me znamenat slovo objektivn, kdy mme jen povrch? Prv experiment dv odpov. Experiment je toti reprodukovateln, je to jaksi praktick postup, jak doshnout uritho efektu. Kdy sta Egypan dospli pokusem a omylem k nvodu na spnou mumifikaci lidskch ostatk, meme to po nich opakovat s dnenmi lidskmi ostatky i pes obrovsk rozdl mezi mentalitou obou epoch. Proto vda, zaloen na experimentech, me bt uplatnna v rznch kulturch a mnit svt.

Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Zpt k Wittgensteinovi II Kdy v tomto kontextu pochopme Filozofick zkoumn, lze ci, e nekaj nic jinho ne to, e jazyk je plodem evoluce: nem zachycovat njakou strukturu reality, ale m slouit nm s tou realitou experimentovat i hrt si s n (jazykov hra), co zahrnuje tak napklad kratochvilnou konverzaci s blinmi (jazyk jako plod evoluce je nikoli jen pro vdu, nbr tak pro empatii, hodnoty, sexualitu atd.). Jazyku se v tomto samm smyslu ume jako dti a tak jaksi rekapitulujeme v ontogenezi fylogenezi. Ne jazyk k popisu, ale jazyk k efektu.

Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Michael Polanyi (1891-1976) Vnoval se fyzikln chemii, ekonomii a filozofii. Jeden z prvnch pedstavitel novho smru ve filozofii prodnch vd: 1. absolutn objektivita i objektivismus je blud 2. vdeck metoda nen mechanismus na objevy pravdy naopak: kad vdeck poznn je osobn, historick, zvisl na sedimentech tch i onch pedsudk/pedpoklad (nevyslovench) 3. vme vce, ne jsme schopni vyslovit, vdy vzme v nevyslovitelnm = koncept tzv. tacit

knowledge poznn jako sediment evoluce? Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Michael Polanyi vrazn ovlivnil cel dal vvoj ve filozofii prodnch vd a dodnes. Investice do rozvoje vzdlvn Jedna z jeho zkladnch knih se nazv Personal Knowledge: Towards Postcritical Philosophy

Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Thomas Kuhn (1922-1996) V roce 1962 vylo Kuhnovo zlomov dlo The Structure of Scientific Revolutions. 1. zmna paradigmatu vs. normln vda 2. vda jako historick proces Aristotels il v jinm svt ne Galileo. Kuhn pozdji hjil tuto vtu takto: Like a practice and its world, a species and its niche are interdefined; neither component of either pair can be known without the other. Jinmi slovy: podobn dinosaui ili v jinm svt ne trilobiti nebo ne avlozub lev. Praxe,

evoluce! Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Jedna z nejvlivnjch knih 20. stolet. Definitivn rozbit pozitivistickch iluz o vdeckm poznn. Vechno je jinak! Nkte tvrd, e Kuhnova kniha je plagit nkterch

Polanyiho pednek. Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Imre Lakatos (1922-1974) Jeden z prvnch a stle se opakujcch pokus aspo nco zachrnit z pozitivistickho modelu vdy, udlat kompromis mezi Popperem a Polanyim i Kuhnem. Lakatos vyvinul tzv. metodologii vdeckho vzkumnho programu (VVP), v n se rzn sna interpretovat djiny vdy jako djiny tch i onch VVP (historici kaj, e Lakatosova racionln rekonstrukce djin vdy naprosto deformuje historii a vn do n sv iluze).

Lakatos se svm projektem neuspl. Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Paul Feyerabend (1924-1994) Asi nejradiklnj postava povlen filozofie prodnch vd. Pvodem Rakuan, il vak kosmopolitn (Britnie, US, Itlie, Nov Zland, vcarsko). Studia sociologie a historie, potom fyziky (velk vliv Felixe Ehrenhafta) a nakonec filozofie. Dostal britsk stipendium a ml studovat na Cambridgi u Wittgensteina, ten vak mezitm umel, a tak Feyerabend skonil u Poppera na London School of Economics.

V t dob (1952) byl pesvden popperin. Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Anything goes Pozdji se Feyerabend stal ostrm kritikem Poppera a zaal vniv prosazovat mylenku, e ve vd funguje anarchismus (i dadaismus). Jeho nejslavnj dlo je Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge. V zsad jde o pochopen djin vdy jako dosti nhodnho, chaotickho procesu, v nm nelze vtzstv jednch teori nad druhmi pitat njak vdeck metod nebo racionalit. Jinak eeno: cokoli je mon, kdy se to prosad.

Podobn slep a nepedvdateln je ovem tak darwinistick prodn vbr! Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Ppad Galileo Ve zmnn knize Feyerabend velice podrobn rozebr idol modern vdy: Galileiho vdeckou pravdu vtzc nad crkevnm tmstvm. Feyerabend ukazuje, e 1. Galileo se nechoval racionln a vdecky, sv pozorovn interpretoval svvoln (ale astn) 2. rozum i sla Galileovch pozorovn stly na stran crkevnch pedstavitel 3. Galileo ignoroval dsledky, kter me mt jeho

teorie pro stabilitu spolenosti 4. Galileo je gnius i proto, e ml prost tst Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Vda jako nboenstv? Feyerabend (profesor na UC Berkeley a ETH v Curychu) tvrd kritizoval roli souasn vdy ve spolenosti a pirovnval ji k hegemonii crkve ve stedovku. Vda a stt maj bt oddleny! Podle nj vdeck nen o nic lep ne teba amanistick nebo proutkask. Vda je pouze jednou z mnoha monost, jak se stavt ke svtu, a nem dn monopol na pravdu. Vda jako preferovan nboenstv je podle nj

dokonce velmi nebezpen parazit na modern spolenosti, kter okrd lovka o lidsk rozmr (Feyerabend nebyl ale nboensk lovk). Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Kniha Against Method mla bt soust dialogu FeyerabendLakatos, ale Lakatos bhem ppravy umel a Feyerabend byl nucen vydat svou dopracovanou st

jako samostatnou knihu. Oba byli velmi pteli (pes protichdn postoje filozofick). Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Djiny a sociologie vdy Ddictv Kuhnovo a Feyerabendovo rozkvt nyn v novch disciplnch, kter zkoumaj vdu po strnce historick a spoleensk. Society for Social Studies of Science vznikla v roce 1975. V roce 2007 vydala jedna z nejprestinjch vysokch kol na svt (MIT)

kompendium The Handbook of Science and Technology Studies (STS) s tmaty (nap.): Politick teorie v STS, Poznn jako zpsob existence, Postkoloniln studia technovdy, STS a sociln epistemologie, Dej mi laborato a j vypstuji nov obor, Vchova novch vdc Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn A co filozofie? Filozofick uvaovn nebo filozofie prodnch vd se penesly na pdu tzv. postanalytick filozofie do USA. Jejm hlavnm rysem je, dalo by se ci slovy nejvznamnj postavy (Quine), toto heslo (pvodn reklamn slogan

jedn americk galerie): SAVE THE SURFACE AND YOU SAVE ALL Postanalytick filozofie vychz z draz na logiku a vdeck zpsob mylen, ale vrac se ke starm filozofickm problmm. in tak ovem s radikln jinmi odpovmi ne jsou ty tradin. Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Wilfrid Sellars (1912-1989) Autor vlivnho textu Philosophy and the Scientific Image of Man. Zde rozliuje dva obrazy svta: manifestn (ten, kter se jev lovku pirozen) a vdeck.

Vdeck obraz je dle Sellarse urit sprvnj po strnce popisu svta kolem ns, nememe podle nj ovem t neme nahradit nae sociln, hodnotov, milostn atd. postoje. Ti monosti een (vechny odmt): 1. dualismus, 2. fyzikalismus i materialismus, 3. vda je pouze teorie a manifestn obraz je primrn, dleitj. (4. darwinismus?) Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Nelson Goodman (1906-1998) Galerista, sbratel umn, estetik, matematik, logik a profesor filozofie na Harvardu. Podle Goodmana nen rozdl mezi umnm a

vdou. Vdeck teorie jsou stejn tvorbou svta jako svj vlastn svt tvo umlec (slavn kniha Ways of Worldmaking). Goodman je dsledn nominalista a relativista, ili podle nj neexistuje hor i lep teorie, nbr vbr mezi teoriemi je vc osobnho vkusu. Pedstava, e nae pojmy njak vystihuj pravou realitu svta, je podle nj naivn. Nic takovho v jeho filozofii nedv smysl. Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn

W.V.O. Quine (1908-2000) Po 70 let spojen s Harvardovou univerzitou: student, profesor filozofie a matematiky Quine je empirista (informace o svt jdou k nm jenom pes smysly), fyzikalista (svt vypad asi tak, jak ho l fyzika) a pedevm naturalista (neexistuje nic, m bychom mohli analyzovat prodovdn poznn, krom prodnch vd samotnch poznn lze popsat jako interakci neuron a vnjch stimul). Vechny tyto postoje u Quinea ovem ztrcej metafyzickou vnost, protoe jsou pouze pragmatick, omezen na povrch. Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn

Quinev holismus Quine rozvj a prohlubuje Duhemovu tezi o tzv. pod-urenosti teori a tvrd (ve slavnm spise Two Dogmas of Empiricism), e nen dn zsadn rozdl mezi eckmi bohy a fyziklnmi objekty. To, e nco povaujeme za relnou vc, je zpsobeno tm, e v sti naich pedstav, kter tvo nerozdln celek (holismus), reifikujeme ten i onen chumel pedstav, odkazujc na nai praxi (to, co lze dojit atd. = existujc krva). Pro je tedy Quine vbec fyzikalista, naturalista a empirista, kdy nev ani v jedno? Protoe podle nj nic lepho nemme (pragmatismus). Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky.

Investice do rozvoje vzdlvn As an empiricist I continue to think of the conceptual scheme of science as a tool, ultimately, for predicting future experience in the light of past experience. Physical objects are conceptually imported into the situation as convenient intermediaries not by definition in terms of experience, but simply as irreducible posits comparable, epistemologically, to the gods of Homer . . . For my part I do, qua lay physicist, believe in physical objects and not in Homer's gods; and I consider it a scientific error to believe otherwise. But in point of epistemological footing, the physical objects and the gods differ only in degree and not in kind. Both sorts of entities enter our conceptions only as cultural posits.

Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Willard Van Orman Quine Mezi jeho ky pat Hilary Putnam Donald Davidson Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky.

Investice do rozvoje vzdlvn Hilary Putnam (1926) Matematik, logik, filozof, psobc na Harvardu. Vyvinul pstup zvan intern realismus, kter je oslabenm kantovstvm bez apriorismu: tj. svt existuje nezvisle na ns, je nepoznateln ve sv podstat nae poznn jsou jenom nae vymylen konstrukce. Pozdji se Putnam stle vce piklnl k ist pragmatick filozofii a pragmatickmu pojet vdy. V otzkch filozofie jazyka dal za pravdu pozdnmu Wittgensteinovi. Typick znak jeho mylen: kritika svch starch postoj a radikln zmna nzor. Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky.

Investice do rozvoje vzdlvn Hilary Putnam Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Richar Rorty (1931-2007) Princeton: profesor filozofie, Stanford: profesor srovnvac literatury. Rorty pedstavuje zejm vrchol a zlom v postanalytick filozofii. Rozvj tradici americkho pragmatismu. Hlavn dlo: Philosophy and the Mirror of Nature. Jde o rekapitulaci djin modern filozofie od Descartesa jako djin systematickch omyl,

zaloench na pedpokladu, e rozum doke njak zrcadlit pravou podstatu reality. Rorty se ovem vyhb njakmu vysvtlen spchu vdy, naopak se orientuje na een v duchu humanitnch vd Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Edifying philosophy Lidsk intelektuln sil je podle Rortyho jakousi vky trvajc konverzac, kter rzn edituje sama sebe, ale v n nen pravdy ani omylu. Pozdn Rorty krou kolem mylen zaloenm na poezii a v jistm smyslu tak pipomn Martina Heideggera. Hls se tak k tzv. ironismu, tj. k

zsadnmu pochybovn o svch pravdch. Jeho pragmatismus zcela pomj vazbu na praxi vdy, techniky a emesel. Za to byl zejmna pozdn Rorty tvrd kritizovn. Lze spojit Rortyho a darwinismus? Me to bt odpovd na propast mezi lovkem a vdou? Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Richard Rorty Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn

Realismus/Instrumentalismus V rmci souasn filozofie prodnch vd je asi nejivji diskutovanou otzkou tato: je spch prodnch vd zpsoben tm, e poznvaj realitu, jak je, nebo tm, e konstruujeme nae hypotzy jako funkn nstroje? Pat sem Putnamv Non-Miracles Argument (prvn pednka) a mnostv lnk a knih, zastvajcch rozmanit spektrum pozic. Jako hlavn argument realistm slou fakt, e neexistuje njak siln a jednoduch vysvtlen, jak by konstrukce nstroj mohla vst k spchu naeho poznn (darwinismus?). Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky.

Investice do rozvoje vzdlvn Ian Hacking (1936) Ve sv knize Representing and Intervening: Introductory Topics in Philosophy of Natural Science (Cambridge 1983) vmluvn upozoruje na to, e spor realist s instrumentalisty nijak nebere v potaz experimentln prci vdc. Teorie experimentu (co to vlastn experiment je, jak se pi nm postupuje, co z nj plyne) se od t doby stv stle dleitj tematikou filozofie prodnch vd a filozofov chod do laborato a u se chpat, co to ti vdci vlastn dlaj. Nen experiment nco rudimentrnho, nen to nco vlastnho ivotu jako takovmu?

Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn Ian Hacking Kanadsk filozof, bv povaovn za zstupce tzv. stanfordsk koly ve filozofii prodnch vd. Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky. Investice do rozvoje vzdlvn

Bas van Fraassen (1941) Profesor filozofie prodnch vd na Yale, Princetonu a UC San Francisco. Ve svm dle The Scientific Image (Oxford 1980) vytvoil tzv. konstruktivn empirismus. Van Fraassen je zde kritikem realismu i instrumentalismu, v zsad ale zstv v rmci analytick filozofie s velkm drazem na empirismus (co nen pozorovateln, to je pouze hypotetick). Pozdji vydv vklad kvantov mechaniky z hlu pohledu sv filozofie prodnch vd: Quantum Mechanics: An Empiricist View (Oxford 1991). To vak nen vrchol jeho vvoje. Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky.

Investice do rozvoje vzdlvn The Empirical Stance V roce 1999 pednesl na Yale srii pednek v rmci tzv. The Terry Lecures pozvan osobnosti v nich hovo o vztahu mezi vdou a nboenstvm ze sv odborn perspektivy. Zde vrazn navazuje na Kuhna a Feyerabenda a na americk pragmatismus, diskutuje ale i sekularismus, dv do paralely nboenskou konverzi a zmnu paradigmatu, zastv se personalismu a existencialismu, rozvj i otzky ryze teologick. Je to nejkomplexnj a nejvce inspirujc filozofick dlo dneka (podle mne). Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky.

Investice do rozvoje vzdlvn The Empirical Stance Jeden ze zvrench odstavc: I see objectifying inquiry as the sine qua non of development of modern science At the same time, while this objectifying inquiry has brought us untold riches, what does profit us to gain the whole world and lose our own soul? Riches comes with a temptation, a tempting fallacy, namely, to have us view them as all there is to be had This is true of all riches, and it is true of the riches of objective knowledge. Poor are the rich who succumb to this fallacy.

Tento projekt je spolufinancovn Evropskm socilnm fondem a sttnm rozpotem esk republiky.

Recently Viewed Presentations

 • slallison.weebly.com

  slallison.weebly.com

  Saint Francis of Assisi. Saint Francis is the patron saint of Italy. He was known as a rebellious teenager that partied a lot. He left a life of luxury to live a life of poverty and rebuild the Christian Church....
 • Symbols of British public places - Académie de Poitiers

  Symbols of British public places - Académie de Poitiers

  Symbols of British public places Symbols of British public places Imagine you are going to LONDON for the week-end! What WILL you DO there? First, match the verbs …then speak Visit See Take pictures of Do some shopping Walk in...
 • The Team Building Game - Training-Games.com

  The Team Building Game - Training-Games.com

  The Team Building Game Where teams compete to build an effective team building game. Objectives Teams compete to build a great team building game. Each team presents their game to the group giving rational, rules and objectives. Games are evaluated...
 • Water at the Well-Site: Production, Handling and Disposal

  Water at the Well-Site: Production, Handling and Disposal

  (1 USD / bbl / hour) x 10 hours = 10 USD / bbl (125 USD/ kL) Roughly 1,000 wells /yr x 20,000 bbl water per well = 20 million bbl water. Roughly 200,000,000 USD /year spent on trucking. Road...
 • HelpLine And Data Outcomes - NAMI: National Alliance on ...

  HelpLine And Data Outcomes - NAMI: National Alliance on ...

  HelpLine And Data Outcomes. James Stewart, NAMI CIO @_JimmyStewart. Kate Mallow, NAMI HelpLine Manager
 • SOLUTION Supply Chain OUR AIM IS A world

  SOLUTION Supply Chain OUR AIM IS A world

  Imagine for a moment that a manufacturer uses the wrong design specs, a supplier mixes up two different orders or a raw material causes a bad batch of products that need to be recalled. On top of that, billions of...
 • Chapter 29

  Chapter 29

  Observe chest, compare one side with the other Work from the apex, move downward toward base (from side to side) Rate, rhythm, depth of inspiration as well as symmetry of chest movement
 • Top-findings on Assessment on Barriers to and Motivations for ...

  Top-findings on Assessment on Barriers to and Motivations for ...

  Pre-testing Research Findings for VCT Phase 2 Campaign Presentation to PSI team by: Vu Ngoc Khanh Le Linh Chi Method Total of FGD: 2 FGDs with SWs who are both street based and EE based SWs.