Snímek 1 - uniba.sk

Snímek 1 - uniba.sk

Diagnostick innos uitea pri vube portovch hier Prednka . 11 Diagnostika = hodnotenie Hodnotenie v irom slova zmysle zaha kontrolu, evidenciu, hodnotenie v uom slova zmysle a prijmanie opatren Hodnotenie v uom slova zmysle predstavuje posdenie vkonov poda

uritch kritri a vyslovenie sudku pre prijatm alch rozhodnut Predmet hodnotenia vo vyuovan portovch hier postoje iaka k portovej hre rove dosiahnutia predmetovch kompetenci hern vkon jednotlivch iakov alebo celej

triedy vkonnostn predpoklady, t.j. rove hernch zrunost rove pecifickch vedomost a organizanch schopnost a zrunost Hern vkon a jeho hodnotenie v podmienkach kolskej telesnej a portovej vchovy Charakteristika hernho vkonu Hern vkon

realizovan innos hra alebo skupiny hrov v zpase, ktor je hodnoten stupom splnenia hernch loh Zloitos hernho vkonu Multifaktorlnos vek poet hernch zrunost,

schopnost, vlastnost Zloit, otvoren pohybov zrunosti Nestlos podmienok zpasu Zloit taktick lohy Potreba variabilnho a tvorivho konania hrov Potreba predvda mysly spoluhrov a spera pecilne lohy v drustve hrske funkcie tdia hernho vkonu iakov Kontaktn portov hry 1. Zhromaovanie sa hrov okolo predmetu hry - Boj o predmet hry medzi spoluhrmi a hrmi spera 2.

Uvedomenie si spoluhrov - Spoluprca so spoluhrmi v tonej fze hry - Priestorov a asov organizcia v tonej fze hry 3. Uvedomenie si hrov spera - Brnenie sperovi v skrovan - Priestorov a asov organizcia v obrannej fze hry Sieov portov hry 1. Vetci pri lopte/nikto pri lopte Neist ale inn podanie, neexistujci prjem podania

2. Hra na 1 dotyk Zvenie istoty podania a jeho prjmu 3. Hra na 2 3 dotyky obasn, sporadick nznak hernch innost jednotlivca (prihrvka, nahrvka, ton der odbitie k sperovi 3 dotykom) 4. Hra na 2 3 dotyky

zvenie potu rozohier s 2 3 odbitiami Zloitos hodnotenia hernho vkonu v kolskej telesnej a portovej vchove Individulny hern vkon/prnos pre drustvo? Zle/nezle na technike, taktike, efektvnosti (k, gl, bod) alebo spoluprci so spoluhrmi a ich podpora? tdium vvoja hernho vkonu

Rzne hern funkcie v rmci hernho vkonu drustva (brankr hri v poli; rozohrva pivoti/krdla; nahrva/tonci) Zvislos na hernom vkone spoluhrov a spera (slab, dobr spoluhri, sper) Nestlos hernho vkonu Vznam hodnotenie hernho vkonu v kolskej telesnej a portovej vchove

Kontrola efektivity vyuovacieho procesu (uite) Korekcie vo vyuovacom procese (uite) Kontrola vzdelvacch vstupov (M, uite, iak) Kontrola osobnho zdokonalenia motivcia (iak) Informcia pre rodiov Metdy hodnotenia hernho vkonu Subjektvne

Objektvne Individulny hern vkon Hern vkon drustva Subjektvne metdy hodnotenia hernho vkonu Zaloen na expertznom hodnoten:

znalosti a repektovan pravidiel dodrovan zkladnch taktickch pravidiel a zsad spoluprci pri rieen hernch situci uplatnen hernch innost jednotlivca aktivite iaka pri podvan hernho vkonu a podpore spoluhrov Zklad hodnotenia vychdza z ciea a obsahu vyuovania Prklad univerzlneho subjektvneho hodnotenia individulneho hernho vkonu Body Charakteristika 5 bodov Tvorca hry, podporuje spoluhrov, vborn plnenie loh,

vhodn vyuvanie nauench hernch innost (H), ovlda pravidl 4 body Aktvny hr, asto spen, podporuje spoluhrov, pouva nacvien H, obas rob chyby, ovlda pravidl 3 body Hr je utiahnut, nevytvra prevahu nad sperom, je neist, pomaly reaguje na situcie, nevyuva nacvien H, ovlda zkladn pravidl 2 body

iveln hr, asto zodpovedn za gly (body), ast technick a taktick chyby, vyuva len niektor nacvien H, pozn len niektor pravidl 1bod Pasvny hr, nepozn pravidl, nepochopil zmysel hry, nem zujem Subjektvne hodnotenie hernho vkonu (Game Performace Assessment Instrument) 5 Vemi efektvny vkon (vdy aktvny, nka sa spoluhrom, vypomha spoluhrom, pomha riei kritick

hern situcie 4 Efektvny vkon (sna sa nka, asto komunikuje, pta si loptu, obas pomha riei kritick situcie) 3 Priemern vkonnos (zana komunikova, obas komunikuje so spoluhrmi, sporadicky nabieha, nka sa, pomha, je pomal) 2 Slab vkonnos (zriedka komunikuje so

spoluhrmi, sa nka a nabieha, je pomal, ak nedostane loptu, vzdva sa; zriedkavo zska loptu) 1 Vemi slab vkonnos (v podstate nikdy nekomunikuje, nepoka sa nabehnutie, nenka sa, pohybuje sa netakticky, nezskava loptu) Objektvne hodnotenie hernho vkonu 1. Turnaj kad s kadm 2. Metda hodnotenia kritickch prpadov

Kritick prpad: - vetko, o vrazne/zsadne umouje alebo zabrauje vyhra zpas; - ahko pozorovaten, jasne formulovan, jednoznan Kritick prpady v portovch hrch s priamym kontaktom hrov Kritick prpady Poet streleckch pokusov spenos

Streby + Poet zskanch + /stratench lpt - Poet obdanch glov/bodov - Prklad hodnotenia na zklade kritickch prpadov v basketbale Kritick prpady: - Kladn (poet bodov, poet zskanch lpt, poet

doskoench lpt) - Zporn (poet nespench streleckch pokusov, poet stratench lpt) Hern efektivita = kladn KP zporn KP Hern aktivita = kladn KP + zporn KP Kritick prpady v sieovch portovch hrch Kritick prpad Prihrvka

+/0/- ton der prjem podania return prihrvka Podanie 0/- +/0/- GPAI

(Game Performace Assessment Instrument) Veobecn model hodnotenia pre vetky H Podstata - hodnotenie 7 oblast hernho vkonu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rozhodovanie/taktick myslenie o urobi s loptou, kam nabehn, ako odpli loptu ... v danej hernej situcii Realizcia hernch zrunost (hernch innost) spen/

nespen, efektvna/neefektvna Prispsobenie sa vvoju hernej situcie prechod z toku do obrany a naopak Vykrvanie, krytie (vpomoc hrovi v obrane; pomoc uvoujcemu sa hrovi v tonej fze hry, spoluprca pri zatvran mty) Podpora primeran podpora spoluhrovi v tonej fze hry (clona, zablokovanie obrancu, vykrytie smeiara) Strenie strenie mty/strenie spera, ktor me napadn tonka Nvrat do vchodiskovho postavenia zaujatie postavenia po dere, po obrane v poli ..... GPAI v portovch hrch s priamym kontaktom hrov Hodnoten

oblasti Rozhodovanie sa (streba, prihrvka, nabehnutie...) vhodn/nevhodn Bodovanie 5-1 Realizcia hernch zrunost Prispsobenie sa vvoju HS spen/nespen

Bodovanie 5-1 no/nie Bodovanie 5-1 Vyuitie GPAI v sieovch portovch hrch Hodnoten oblasti Dodriavanie postavenia no/nie Bodovanie 5-1

Rozhodovanie (prsty, bager, forhand, backhand) vhodn/nevhodn Bodovanie5-1 Realizcia hernch zrunost Umiestovanie derov spen/nespen

Bodovanie 5-1 vhodn/nevhodn Bodovanie 5-1 Vyuitie GPAI v cieovch portovch hrch Hodnotenie oblasti Rozhodovanie (koko sily, ak palica, vyrazi kame?) Realizcia hernch zrunost

Umiestnenie vhodn/nevhodn Bodovanie 5-1 spen/nespen Bodovanie 5-1 vhodn/nevhodn Bodovanie 5-1 Vyuitie GPAI v plkovacch portovch hrch Hodnoten oblasti Rozhodovanie

(Druh nadhodu, Bea? Kam prihra?) (brnky, mty) Realizcia zrunost vhodn/nevhodn Bodovanie 5-1 spen/nespen Bodovanie 5-1 spen/nespen Bodovanie 5-1

Strenie Hodnotenie vkonnostnch predpokladov (rovne hernch zrunost) v kolskej telesnej a portovej vchove Literatra: Perek, P. a kol. 2004. Teria a didaktika portovch hier. Bratislava : FTV UK, 2004. ISBN 80-89197-00-0. Motorick testy, resp. kontroln cvienia

Posudzovacie kly s presne vymedzenm opisom kadho stupa 1. Sprvna technika vo vine opakovan Sprvna technika v niektorch opakovaniach, 2. ale v inch sa objavuj vie chyby Znan chyby v technike pohybu, 3. ale prejavuj sa zklady sprvnej techniky 4. Vek chyby v technike pohybu, nznak sprvneho vykonania uzlovch bodov

5. Realizcia pohybu odporuje zkladom sprvnej techniky Prklady motorickch testov a kontrolnch cvien Basketbal 1. Streba po dvojtakte 2. Streba sponad hlavy jednou rukou z miesta 3. Prihrvky na presnos 4. Dribling so zmenami smeru

Futbal 1. onglovanie nohou 2. onglovanie hlavou 3. Prihrvka na presnos 4. Streba nohou, hlavou 5. Slalom s loptou 6. Kop na diaku Hdzan 1. Vedenie lopty na 30 m (porovnanie s hladkm behom) 2. Hod hdzanrskou loptou na diaku

Volejbal 1. Odbjanie obojrune zhora o stenu 2. Odbjanie obojrune zdola o stenu 3. Istota podania Hodnotenie rovne pecifickch vedomost a organizanch schopnost a zrunost Literatra: Perek, P. a kol. 2004. Teria a didaktika portovch hier. Bratislava : FTV UK, 2004. ISBN 80-89197-00-0. Hodnotenie rovne pecifickch vedomost

Test zo zkladnch pravidiel, zkladnej terminolgie a opisu zkladov techniky z prslunej portovej hry Hodnotenie rovne pecifickch organizanch schopnost a zrunost Na zklade praktickch innost iakov poas organizcie zpasu (rozhodovanie, zpis ...)

Recently Viewed Presentations

 • English 121 - Typepad

  English 121 - Typepad

  English 111 Sadlier-Oxford Vocabulary, Unit 2 Hannah Burwell iRespond Question Master A.) Response A B.) Response B C.) Response C D.) Response D E.) Response E Percent Complete 100% 00:30 iRespond Question Master A.) Response A B.) Response B C.)...
 • Windows Vista system integrity technologies

  Windows Vista system integrity technologies

  Segoe Arial Wingdings 2 Segoe Light Times New Roman Segoe Semibold PMingLiU Segoe Condensed Segoe Black Courier New Verdana TechEd06_Template Windows Vista System Integrity Technologies Why? The bad guys are everywhere! Cool stuff! Protect the OS When Running The threats...
 • Increasing Rigor February 5, 2011 C F N

  Increasing Rigor February 5, 2011 C F N

  Valid (aligned to standards) Does it test what it is supposed to test? Does it align with the standards? Is it rigorous? (What is its Depth of Knowledge?) Reliable (consistent scoring) Are scoring results consistent? Is the rubric language clear?...
 • Distribution Game - FIU

  Distribution Game - FIU

  More info at erpsim.hec.ca. Version : August 2011. SAP Menu & Navigation. Top Menu: Extras / Settings / Display TechnicalNames. Show some navigation. Begin by changing the settings to view the transaction codes. Browse the SAP menuto illustrate the depth...
 • PowerPoint Slides for Professors Spring 2010 Version This

  PowerPoint Slides for Professors Spring 2010 Version This

  Insurance policies as contingent claim contracts that rely on pricing Inversion. The product priced before actual production costs are known. Thus, insurers factor in a margin for unfavorable pricing deviations.
 • Parliament Portfolio Committee on Trade and Industry Briefing

  Parliament Portfolio Committee on Trade and Industry Briefing

  Sublime Technologies (Pty) Ltd. Pegasus (Pty) Ltd. Polyoak (Pty) Ltd. Total approved. Total available for SIP. Balance available. Trident Steel (Pty) Ltd. Aluminium blanks/ Metals. Kimberly-Clark of SA (Pty) Ltd. Toilet rolls/Paper. Diapers & Pads/Paper. Impact on Tax. Total tax...
 • Programming Languages & Software Engineering

  Programming Languages & Software Engineering

  Lauren Milne. Spring 2015. Announcements. Start homework 3 soon….. Priority queues and binary heaps. ... Lauren and Catie are the same gender, and Catie and Rachel are the same gender, then Lauren and Rachel are the same. Punch-line. Equivalence relations...
 • LA PERSPECTIVE DU NOUVEAU-BRUNSWICK Congrs national du RCCFC

  LA PERSPECTIVE DU NOUVEAU-BRUNSWICK Congrs national du RCCFC

  LA PERSPECTIVE DU NOUVEAU-BRUNSWICK Congrès national du RCCFC 1er novembre 2007 Saisir l'occasion : plan d'action visant à procurer un avantage stratégique au Nouveau-Brunswick VISION Axé sur les étudiants Bilingue / développement égal Accès dans toutes les régions Système intégré...