Snímka 1 - truni.sk

Snímka 1 - truni.sk

KATEDRA FILOZOFIE o robia filozofi dnes? KATEDRA FILOZOFIE KATEDRA FILOZOFIE FilozofickModern fakulta Trnavskej univerzity filozofiu charakterizuje: Adresa Katedra filozofie Filozofick fakulta Adresa Trnavskej univerzity Hornopoton 23 Hornopoton 23 918 918 43 Trnava 43 Trnava Web Web fff.truni.sk/odbornehttp://fff.truni.sk/odborne-pracoviska/ pracoviska/ katedra-filozofie/243.htm katedra-filozofie/ 243.htm E-mail E-mail [email protected]

[email protected] Tel.Tel. slo slo (+421 33) 59 33) 39 (+421 303 59 39 303 Facebook Facebook www.facebook.com/filozofiatrnava www.facebook.com/ filozofiatrnava KATEDRA FILOZOFIE Adresa Katedra filozofie Filozofick fakulta Trnavskej univerzity Hornopoton 23 918 43 Trnava Web fff.truni.sk/odbornepracoviska/ katedra-filozofie/ 243.htm E-mail [email protected] Tel. slo (+421 33) 59 39 303 Facebook www.facebook.com/ filozofiatrnava o robia filozofi dnes?

Modern filozofiu charakterizuje: prsna prca s textom (pozorn a kritick tanie, ktor si vma kad dleit detail) vyhbanie sa prevzatm a zauvanm modelom myslenia (viac sa cen samostatnos a priamy vzah k skmanm problmom ide sa priamo k veci samej) presn, zaujmav a dern formulovanie vlastnch nzorov prostrednctvom psania vstupovanie do aktulnych tm a aplikcia osvojench argumentanch postupov a metd v praxi KATEDRA FILOZOFIE Adresa Katedra filozofie Filozofick fakulta Trnavskej univerzity Hornopoton 23 918 43 Trnava Web fff.truni.sk/odbornepracoviska/ katedra-filozofie/ 243.htm E-mail [email protected] Tel. slo (+421 33) 59 39 303

Facebook www.facebook.com/ filozofiatrnava o robia filozofi dnes? Modern filozofiu charakterizuje: interdisciplinarita ie spoluprca filozofie a inch vednch discipln (estetika, psycholgia, histria, biolgia, teolgia...) odhodlanos vystpi s koou na trh prostrednctvom asti na konferencich a inch vedeckch podujatiach, na ktorch filozofi formuluj svoje nzory pred inmi publikovanie textov v renomovanch asopisoch aktvna pedagogika (diskusie, argumentcia, aplikcie) KATEDRA FILOZOFIE Adresa Katedra filozofie Filozofick fakulta Trnavskej univerzity Hornopoton 23 918 43 Trnava o zo ma bude, keby som vytudoval filozofiu? Naum sa: orientova sa v hlavnch filozofickch systmoch, kolch, smeroch,

prdoch, problmoch a postavch v dejinch filozofie, od staroveku a po sasnos ovlda zkladn filozofick pojmy pecifikova konkrtny praktick problm a sformulova ho ako filozof E-mail [email protected] Tel. slo (+421 33) 59 39 303 uvies a objasni tandardne pouvan metdy rieenia rznych problmov na zklade logickch postupov aplikova tieto rieenia v konkrtnych praktickch podmienkach samostatne formulova a analyzova problmy a kriticky zhodnoti ich mon rieenia Web fff.truni.sk/odbornepracoviska/ katedra-filozofie/ 243.htm Facebook www.facebook.com/

filozofiatrnava KATEDRA FILOZOFIE Adresa Katedra filozofie Filozofick fakulta Trnavskej univerzity Hornopoton 23 918 43 Trnava Web fff.truni.sk/odbornepracoviska/ katedra-filozofie/ 243.htm E-mail [email protected] Tel. slo (+421 33) 59 39 303 Facebook www.facebook.com/ filozofiatrnava Treba ma na filozofiu nejak zvltne danosti? tudenta filozofie by mali vystihova : citlivos na nachdzanie principilnych odpoved nielen teoretickch, ale aj praktickch problmov siln zujem o tdium literatry, filozofickch diel, ale aj beletrie i knh z inch vednch discipln odvaha argumentova, samostatne zdvodova svoje postoje a nzory

kritick intelekt pokojn a vyrovnan asertivita (hrubos nie je vlastnosou filozofov) schopnos koncentrova sa (pri tan, pri meditcii o texte, pri rieen problmu) flexibilita a schopnos pouva pri prci nov technolgie (spja tradciu s modernm tlom vedeckej prce) KATEDRA FILOZOFIE Adresa Katedra filozofie Filozofick fakulta Trnavskej univerzity Hornopoton 23 918 43 Trnava Web fff.truni.sk/odbornepracoviska/ katedra-filozofie/ 243.htm omu sa venuj filozofi na Trnavskej univerzite? Zkladn lnie innosti lenov Katedry filozofie s tieto: modern prstup k skmaniu dejn filozofie (jednotliv lenovia katedry sa venuj pecifickm oblastiam z dejn filozofickho myslenia alebo konkrtnym autorom, priom sa opieraj predovetkm o priame diela vybranch autorov)

rieenie kognitvnych a epistemologickch problmov (ide o vskumy tkajce sa problematiky mysle, poznvania, logiky a toho, ako sa rob vedeck vskum) fenomenologick tdi (zaoberaj sa pvodnm zmyslom fenomnov, vec, sveta lenovia tohto oddelenia sa venuj rznorodm tmam ako telesnos, predsudky, estetika, nboensk sksenos, text...) E-mail [email protected] Tel. slo (+421 33) 59 39 303 Facebook www.facebook.com/ filozofiatrnava KATEDRA FILOZOFIE Adresa Katedra filozofie Filozofick fakulta Trnavskej univerzity Hornopoton 23 918 43 Trnava Web fff.truni.sk/odbornepracoviska/ katedra-filozofie/ 243.htm E-mail [email protected] Tel. slo (+421 33) 59 39 303

Facebook www.facebook.com/ filozofiatrnava Z naich knh KATEDRA FILOZOFIE Adresa Katedra filozofie Filozofick fakulta Trnavskej univerzity Hornopoton 23 918 43 Trnava Web fff.truni.sk/odbornepracoviska/ katedra-filozofie/ 243.htm E-mail [email protected] Tel. slo (+421 33) 59 39 303 Facebook www.facebook.com/ filozofiatrnava zko spolupracujeme s asopisom Ostium a s obianskym zdruenm Schola Philosohpica KATEDRA FILOZOFIE Adresa Katedra filozofie Filozofick fakulta Trnavskej univerzity Hornopoton 23 918 43 Trnava Web

fff.truni.sk/odbornepracoviska/ katedra-filozofie/ 243.htm E-mail [email protected] Tel. slo (+421 33) 59 39 303 Facebook www.facebook.com/ filozofiatrnava Sme aj na Facebooku www.facebook.com/ filozofiatrnava KATEDRA FILOZOFIE Adresa Katedra filozofie Filozofick fakulta Trnavskej univerzity Hornopoton 23 918 43 Trnava Web fff.truni.sk/odbornepracoviska/ katedra-filozofie/ 243.htm E-mail [email protected] Tel. slo (+421 33) 59 39 303 Facebook www.facebook.com/ filozofiatrnava o je pridanou hodnotou zkladnho tdia filozofie?

Okrem zkladnch tudentskch povinnost organizujeme aj niektor mimokolsk podujatia: prednky pozvanch osobnost o vybranom mysliteovi (doterajie prednky sa venovali osobnostiam ako Immanuel Kant, Sren Kierkegaard, William Shakespeare, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, David Hume) vetky vyli aj v kninej podobe cyklus prednok na uzlov tmy (doteraz na tmy Paradoxy a hranice racionality a Boh a racionalita) takisto vyli knine tradin katedrov vlety tudentov a pedaggov do prrody (Smolenice, erven kame, Katarnka...) stretnutia napaj osobn (nielen filozofick) rozhovory, port, turistika, piknik, symposion, relaxcia KATEDRA FILOZOFIE Adresa Katedra filozofie Filozofick fakulta Trnavskej univerzity Hornopoton 23 918 43 Trnava Web fff.truni.sk/odbornepracoviska/ katedra-filozofie/ 243.htm o je pridanou hodnotou zkladnho tdia filozofie? Okrem zkladnch tudentskch povinnost organizujeme aj niektor mimokolsk podujatia: mme zujem o oivenie projektu letnej univerzity (tematick przdninov

stretnutie tudentov a pedaggov) skupinov mimokolsk tania textov (ide o mal skupiny zujemcov, ktor spolu taj a interpretuj vybran filozofick text) poda zujmu tudentov vieme zorganizova viacdenn stretnutia tudentov a pedaggov na chatch alebo v rekreanch ubytovniach so tudijnorelaxanm programom, prpadne vjazdy za kultrou a umenm monos zapojenia sa do publikanej innosti ako aj konzultcie k tvorivmu psaniu odbornch textov E-mail [email protected] Tel. slo (+421 33) 59 39 303 Facebook www.facebook.com/ filozofiatrnava KATEDRA FILOZOFIE Adresa Katedra filozofie Filozofick fakulta Trnavskej univerzity Hornopoton 23 918 43 Trnava Web fff.truni.sk/odbornepracoviska/ katedra-filozofie/ 243.htm E-mail

[email protected] Tel. slo (+421 33) 59 39 303 Facebook www.facebook.com/ filozofiatrnava One week with... One week with... je podujatie, na ktor pozvame do Trnavy raz za semester jednho zahraninho hosa, aby strvil jeden tde so tudentmi a pedaggmi. Prvm hosom bol prof. Anthony J. Steinbock (USA), druhm dr. Richard Gray (GB) KATEDRA FILOZOFIE Adresa Katedra filozofie Filozofick fakulta Trnavskej univerzity Hornopoton 23 918 43 Trnava Web fff.truni.sk/odbornepracoviska/ katedra-filozofie/ 243.htm E-mail [email protected] Tel. slo (+421 33) 59 39 303 Facebook www.facebook.com/ filozofiatrnava

Ako sa v sasnosti uplatnm s filozofiou? Absolvent magisterskho stupa v odbore filozofia me: pokraova v treom stupni tdia filozofie PhD. a tak nastpi na akademick drhu vo filozofickch pracoviskch na slovenskch i zahraninch univerzitch alebo Filozofickom stave Slovenskej akadmie vied vyuova filozofiu na strednch kolch a aj v inch nevysokokolskch intitcich vykonva povolania vo vldnych i mimovldnych humanitne orientovanch intitcich (kultrno-spoloensk intitcie, nadcie, obianske zdruenia) a v intitcich zaoberajcich sa empirickou identifikciou stavu spolonosti (naprklad vskumom verejnej mienky) KATEDRA FILOZOFIE Adresa Katedra filozofie Filozofick fakulta Trnavskej univerzity Hornopoton 23 918 43 Trnava Web fff.truni.sk/odbornepracoviska/ katedra-filozofie/ 243.htm Ako sa v sasnosti uplatnm s filozofiou? Absolvent magisterskho stupa v odbore filozofia me:

psobi v politickch intitcich i v ttnej sprve (v oblasti udskch zdrojov) vykonva povolania v kultrno-spoloenskch intitcich, nadcich, obianskych zdrueniach pracova v redakcich odbornch a spoloenskch asopisov, vo vydavatestvch odbornej (spoloenskovednej) literatry uplatni sa v oblasti masmdi i urnalistiky E-mail [email protected] Tel. slo (+421 33) 59 39 303 Facebook www.facebook.com/ filozofiatrnava KATEDRA FILOZOFIE Adresa Katedra filozofie Filozofick fakulta Trnavskej univerzity Hornopoton 23 918 43 Trnava Web fff.truni.sk/odbornepracoviska/ katedra-filozofie/ 243.htm

Preo tudova prve v Trnave? Trnava je typickm prkladom tudentskho mesta mesta s nezamenitenou atmosfrou je mestom s dlhou a uznvanou tradciou univerzitnho vzdelvania. Trnavsk univerzita sa hlsi k odkazu starej Trnavskej univerzity z rokov 1635 1777 Trnava nepatr medzi mest s najvm potom obyvateov, no nachdzaj sa tu a tri univerzity, vaka omu poas semestrov stretvate vysokokolskch tudentov prakticky na kadom kroku v Trnave v hojnom pote tuduj tudenti zo vetkch ktov Slovenska od Sniny a po Bratislavu, zaleka nie len tudenti z trnavskho reginu Trnava je tak mestom, kde mono ahko spozna mnostvo novch zaujmavch ud a njs si novch priateov E-mail [email protected] Tel. slo (+421 33) 59 39 303 Facebook www.facebook.com/ filozofiatrnava

KATEDRA FILOZOFIE Adresa Katedra filozofie Filozofick fakulta Trnavskej univerzity Hornopoton 23 918 43 Trnava Web fff.truni.sk/odbornepracoviska/ katedra-filozofie/ 243.htm E-mail [email protected] Tel. slo (+421 33) 59 39 303 Facebook www.facebook.com/ filozofiatrnava Preo tudova prve v Trnave? Okrem toho Trnava ponka mnostvo monost kultrneho vyitia: Trnava je krsnym mestom s bohatou histriou, znma je najm pre mnostvo ndhernch kostolov, vaka omu si vyslila prezvku Mal Rm Divadlo J. Palrika v Trnave je kvalitnm divadlom so sborom schopnm konkurova aj najznmejm slovenskm divadlm. Galria Jna Koniarka i Zpadoslovensk mzeum pravidelne organizuj vstavy tradinho aj modernho vtvarnho umenia. Medzi cyklick

podujatia patr naprklad Trienle plagtu Trnava KATEDRA FILOZOFIE Adresa Katedra filozofie Filozofick fakulta Trnavskej univerzity Hornopoton 23 918 43 Trnava Web fff.truni.sk/odbornepracoviska/ katedra-filozofie/ 243.htm E-mail [email protected] Tel. slo (+421 33) 59 39 303 Facebook www.facebook.com/ filozofiatrnava Preo tudova prve v Trnave? Okrem toho Trnava ponka mnostvo monost kultrneho vyitia: v Trnave sa pravidelne organizuje mnostvo koncertov populrnej, alternatvnej i klasickej hudby, i u v halch a amfitetroch, alebo v mnohch hudobnch podnikoch. Medzi cyklick festivaly patria: jazzov festival Trnavsk Jazzyk, medzinrodn organov festival Trnavsk organov dni, at. Vianon koncerty organizuje aj Trnavsk univerzita Filmov klub KinoKult ponka zaujmav filmov akcie

mnoho kultrnych udalost organizuj priamo trnavsk tudenti pre inch tudentov, vek popularitu dosiahli naprklad Noc v kine i Improliga KATEDRA FILOZOFIE Preo tudova prve v Trnave? KATEDRA FILOZOFIE Filozofick fakulta Trnavskej univerzity Adresa Katedra filozofie Filozofick fakulta Trnavskej univerzity Adresa Hornopoton 23 Hornopoton 918 43 Trnava Okrem toho Trnava ponka mnostvo monost kultrneho vyitia: 23 v Trnave sa pravidelne organizuje mnostvo koncertov populrnej, 918 43 Trnava alternatvnej i klasickej hudby, i u v halch a amfitetroch, alebo v mnohch hudobnch podnikoch. Medzi cyklick festivaly patria: jazzov Web Web fff.truni.sk/odbornefestival Trnavsk Jazzyk, medzinrodn organov festival Trnavsk pracoviska/ http://fff.truni.sk/odborne-pracoviska/ organov dni, at. Vianon koncerty organizuje aj Trnavsk univerzita katedra-filozofie/

katedra-filozofie/243.htm 243.htm Filmov klub KinoKult ponka zaujmav filmov akcie E-mail E-mail [email protected] [email protected] mnoho kultrnych udalost organizuj priamo trnavsk tudenti pre inch tudentov, vek popularitu dosiahli naprklad Noc v kine i Improliga Tel. slo Tel. slo: (+421 33) 59 39 303 (+421 33) 59 39 303 Facebook Facebook www.facebook.com/ www.facebook.com/filozofiatrnava filozofiatrnava KATEDRA FILOZOFIE Filozofick fakulta Trnavskej univerzity Adresa Hornopoton 23 918 43 Trnava Web http://fff.truni.sk/odborne-pracoviska/ katedra-filozofie/243.htm E-mail [email protected] Tel. slo: (+421 33) 59 39 303 Facebook www.facebook.com/filozofiatrnava

Recently Viewed Presentations

 • Chapter Chapter 01 01 Lecture Lecture Outline Outline

  Chapter Chapter 01 01 Lecture Lecture Outline Outline

  axial. portion (head, neck, and trunk) and an . appendicular. portion (upper and lower limbs) The axial portion contains several cavities that house body organs: - Cranial cavity - brain - Vertebral canal - spinal cord.
 • Defining Your Communication Purpose - Mercer University

  Defining Your Communication Purpose - Mercer University

  Audiences who are affected and need to be planned for: Primary audience Secondary audience Tertiary audience Must act on the information you communicate May be affected by what you communicate May have a supervisory need to know about what you...
 • Feudalism in Japan - Mount Saint Joseph High School

  Feudalism in Japan - Mount Saint Joseph High School

  Feudalism in Japan The Age of the Shoguns Japanese Feudal Hierarchy Tokugawa Shogunate Brought peace and stability to the Japanese system of feudalism after a period of warfare. Shogun's were given central authority sankin-kotai daimyo would spend time at the...
 • ie,lsh hq;=hs' I' ishu m%Yak j,g ms

  ie,lsh hq;=hs' I' ishu m%Yak j,g ms

  ^07& foajdkïmsh;siairdcHiuhjkúgfoaYmd,kfurgn,huOH.; ùfïwjYH;dj j¾Okh . ùugfya;=j jkafka" bkaoshdkqid.rl,dmfha j¾Okh fjñka ;snQ fj<`odu h'
 • Mining Patterns from Protein Structures

  Mining Patterns from Protein Structures

  Popular Folds Superfamily and Family Proteins within the same superfamily and family will tend to have similar sequence and similar function The Nature of Protein Structure Data The ball-stick model is an element-based structure representation A structure is decomposed into...
 • Telfer School of Managements Research Support Centre presentation

  Telfer School of Managements Research Support Centre presentation

  Kaija I. Metuzals Affiliation: Adjunct Professor, Telfer School of Management Experience: Fisheries Stock Assessment and Management in Canada and EU Current interests: Causes and extent of IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) fishing Bycatch Dr. Howard Powles Affiliation Adjunct Professor, Telfer...
 • The Monkeys Paw Short Story by W.W. Jacobs

  The Monkeys Paw Short Story by W.W. Jacobs

  Literary Analysis: Mood Reading Skill: Identify Type of Narrator Vocabulary in Context INTRODUCING THE SHORT STORY Are you SUPERSTITIOUS? Many people say they aren't superstitious. But those same people might own a lucky charm or get nervous on Friday the...
 • Neonatal and Perinatal Trials: 30 years in 10

  Neonatal and Perinatal Trials: 30 years in 10

  A pioneering collaboration with parents. A cluster RCT in 1,786 mother-infant pairs in 26 NICUs in Canada, Australia and NZ, showed that training parents as primary caregivers at the cotsideimproved infant weight gain, decreased parent stress and anxiety, and increased...